Kjennetegn på måloppnåelse for læreplaner i Kunnskapsløftet 2020

Kjennetegnene skal gi støtte til lærernes arbeid med standpunktvurdering.

Det er laget veiledende kjennetegn på måloppnåelse for fellesfagene på ungdomstrinnet og for fellesfagene i videregående opplæring.

Kjennetegnene er utarbeidet i samarbeid med blant annet fagpersoner som var involvert i læreplanarbeidet. 

Kjennetegnene tar utgangspunkt i læreplanen i faget og beskriver hvordan samlet kompetanse kan se ut på ulike karakternivåer. Læreplanene gir skolene et handlingsrom, og kjennetegnene er derfor utformet på et overordnet nivå som gir lærerkollegiet et utgangpunkt for videre diskusjoner og konkretisering av de ulike karakternivåene.

Vi vil innhente tilbakemeldinger på hvordan kjennetegnene fungerer når de har vært i bruk i skolene en stund. Vi vurderer også om det er behov for å utvikle ytterligere ressurser som kan støtte lærernes arbeid med standpunktvurdering. Vi har ikke tatt stilling til om vi skal utvikle kjennetegn på måloppnåelse i flere fag enn dem vi har i dag.

Les mer om standpunktvurdering