Barnehagemiljø

Barnehageloven skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag. 

Barnehagen skal sørge for at barna har det trygt og godt 

Alle som jobber i barnehagen må følge med på at barna har det bra. Hvis en voksen vet om, eller tror at et barn blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid:

 • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang.
 • si ifra til styrer i barnehagen.
 • undersøke hva som har skjedd.
 • sette inn tiltak, og lage en plan for å sørge for at barnet får et trygt og godt barnehagemiljø.

Alle ansatte i barnehagen har en plikt til å følge med

Alle ansatte har en plikt til å følge med på hvordan alle barna i barnehagen har det. De skal gripe inn hvis barn utsettes for krenkelser. Dette kan for eksempel være utestengning fra lek, plaging, mobbing, vold eller diskriminering. 

Barnehagen må ha gode rutiner for å følge med. Det skal alltid være voksne til stede for barna.

Hvis du oppdager at et barn ikke har det bra, må du melde fra til styrer i barnehagen. I alvorlige tilfeller må styrer melde fra til barnehageeier. Hva som er et alvorlig tilfelle, vil være en skjønnsmessig vurdering. Eksempler på alvorlige tilfeller er:

 • saker som er særlig voldelige
 • hvis flere barn er involvert i mobbing eller utestengelse av et barn
 • krenkelser som har pågått over lang tid, uten at barnehagen har klart å løse saken

Hvis et barn eller foreldrene til barnet, sier at barnet ikke har det bra, må barnehagen alltid undersøke hva som har skjedd. 

Hvordan oppdage at et barn ikke har det bra?

 • snakke med barna
 • ansatte ser noe eller fanger opp noe i samtaler med andre barn
 • foreldre som melder fra at det har skjedd noe i barnehagen
 • barn som forteller om noe som har skjedd
 • endringer i atferd hos barn eller i barnegruppa 

Noen barn blir stille og trekker seg tilbake i leken, mens andre gir tydelig beskjed når ting blir vanskelige.

Når ansatte krenker

Hvis du kjenner til eller får mistanke om at en annen ansatt krenker eller utestenger et barn, må du melde fra med en gang til styrer i barnehagen. Dette gjelder også ved vold og trakassering. Styrer skal melde fra til barnehageeier.

Ansatte har en plikt til å gripe inn

Barnehagen skal ha nulltoleranse mot mobbing. Alle som jobber i barnehagen skal gripe inn med en gang, hvis de ser uønsket adferd. Det kan for eksempel være utestengelse fra lek, mobbing eller slåsskamp. 

Undersøke

Plikten til å undersøke betyr at barnehagen skal undersøke barnets opplevelse. Barnehagen trenger ikke å bevise at et barn har blitt mobbet eller ikke har det bra. 

Barnehagen skal finne ut hva som er årsaken til at et barn ikke har det bra. Dette er utgangspunktet for å sette inn de riktige tiltakene, for at barnet skal få et trygt og godt barnehagemiljø.

Barnehagen må lage en plan 

Hvis barnehagen får vite at et barn ikke har det bra i barnehagen, må de lage en skriftlig plan for å sikre at barnet får en trygg barnehagehverdag. I planen skal det stå:

 • hvilke problemer som skal løses
 • hva barnehagen har planlagt
 • når tiltakene skal gjennomføres
 • hvem som skal gjennomføre tiltakene
 • når tiltakene skal evalueres

Det kan også være lurt å ha med en oppsummering av samtalene med barnet og foreldrene. I tillegg bør dere inkludere barnehagens egen vurdering av saken.

Det vil variere fra sak til sak hvor mye som skal dokumenteres i den enkelte saken. 

Taushetsplikt og behandling av personopplysninger

Alle som jobber i barnehagen har taushetsplikt. Opplysninger som er omfattet av taushetsplikten gjelder:

 • personlige forhold
 • opplysninger man ønsker å holde for seg selv
 • opplysninger som man får gjennom jobb

Når du skal dokumentere hva som har blitt gjort i en enkeltsak, vil du måtte behandle personopplysninger. Det kan være både ordinære og sensitive  personopplysninger. Barnehagen har både plikt og rett til å behandle personopplysninger. Alle personopplysninger, skal behandles i samsvar med personopplysningsregelverket.

Hvordan forebygge mobbing i barnehagen? 

Barnehagen skal jobbe for å forebygge mobbing og plaging, og skape et godt miljø der barna trives. Alle som jobber i barnehagen må hjelpe barna til å ta vare på hverandre. Du kan lese mer om hvordan dere kan jobbe for å skape et godt og inkluderende barnehagemiljø i rammeplan for barnehagen.

Se også informasjon til barnehageforeldre

Krigen i Ukraina: Ivareta et godt barnehage- og skolemiljø

Kompetansepakke om trygt og godt barnehagemiljø