Planleggje

 • Endringer grunnskolen våren 2018

  • Nasjonale føringer for nettbaserte hjelpemidler - grunnskolen
  • Samisk som førstespråk, nordsamisk: Fra og med eksamen 2018 vil forberedelsesdelen i nordsamisk ikke lenger ha innleste lydfiler. Nordsamisk vil, som engelsk og norsk, få tekst-til-tale som lesestøtte. Dersom skolen ønsker å prøve dette, er tekst-til-tale tilgjengelig også på forberedelsesmateriellet for 2017. Du finner det her.
  • Samisk som andrespråk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk: Alle nivåer i samisk som andrespråk får forberedelsesdelen tilgjengelig i PAS som PDF-filer, og skolen vil også få dette tilsendt i papir.

  Endringar vidaregåande våren 2018

 • Eksamensplanen for sentralt gitt skriftleg eksamen i grunnskolen 2018:   

   Eksamensplanen våren 2018

   Eksamensplanen våren 2018

  Forsøk med modulstrukturert forberedende voksenopplæring – eksamenskoder og eksamensdager:

  pdf Eksamensplanen våren 2018

  exel Eksamensplanen våren 2018

  Offentleggjering av trekk

  Onsdag 9. mai kl. 09.00

  Førehandssensur

  Engelsk: 29. - 30. mai

  Matematikk: 30. - 31. mai

  Norsk: 4. - 5. juni

  Fellessensur

  Fylkesmennene har ansvaret innanfor sine regionar, inkludert fastsetjing av dato for fellessensuren. Denne skal gjennomførast i perioden mandag 18. juni til onsdag 20. juni. Eventuell fagdag skal leggjast i framkant av møta.

   

  Eksamensplanen for sentralt gitt skriftleg eksamen i grunnskolen 2019: 

  Bilde av pdf Eksamensplanen våren 2019

  Bilde av xls Eksamensplanen våren 2019

  Offentliggjøring av trekk

  14. mai kl. 09:00

  Forhåndssensur i matematikk, engelsk og norsk

  28. - 29. mai

  Fellessensur

  17. - 19. juni

   

   

 • Våren 2018

  Datoar for dei eksamenane som Utdanningsdirektoratet har ansvar for å lage:

   Eksamensplanen våren 2018 

   Eksamensplanen våren 2018

  Nokre fag har eksamenar som vert laga av fylkeskommunen:

  Datoar for lokalt utarbeida eksamenar for våren 2018

  Høsten 2018

  Datoar for dei eksamenane som Utdanningsdirektoratet har ansvar for å lage:

   Eksamensplanen høsten 2018

   Eksamensplanen høsten 2018

  Våren 2019

  • Offentliggjøring av trekk: 14.05.19
  • Eksamensperiode: 20.05.19 – 07.06.19
  • Fellessensur: 18 – 19.06

  Våren 2018 skal vi evaluere åpent internett til eksamen. Dette kan påvirke hvordan vi bør legge eksamensplanen. For at vi skal slippe å gjøre store endringer i planen etter publisering, offentliggjør vi foreløpig bare perioden hvor det vil bli avholdt sentralt gitte skriftlige eksamener. Datoer for enkelteksamener vil bli publisert senere.

  Til kalender

  Kalender - eksamen og prøver

 • Grunnskolen

  Offentleggjering av trekk for eksamen våren 2018 er onsdag 9. mai klokka 09.00.

  På 10. trinn i grunnskolen skal elevane og dei vaksne deltakarane trekkjast ut til sentralt gitt skriftleg eksamen i eitt fag og éin lokalt gitt munnleg eksamen. Det er kommunen som trekkjer kven som skal opp i kva for eksamenar.

  Vidaregåande

  Offentleggjering av trekk for eksamen

  • våren 2018 er tirsdag 15. mai klokka 09.00

  Fylkeskommunen har ansvar for sjølve trekkinga på vidaregåande.

  Om hausten er det berre eksamenar for elevar med rett til ny, utsett eller særskild eksamen og for privatistar.

  Rundskriv om trekkordning ved eksamen (gjeld grunnskole og vidaregåande)

  Finn fagkoder

  Muntlig eksamen

  Muntlig eksamen trekkes lokalt. I grunnskolen har kommunen ansvaret, og i videregående opplæring har fylkeskommunen ansvaret.

  Les mer om regler for muntlig eksamen

 • Skolen melder på kandidatar innan 1. mars for våreksamen i grunnskolen og i vidaregåande. (Dette er fristen for skolane og privatistkontora. Fristen for å melde seg opp som privatist er gjerne ein månad før.)

  For hausteksamen i vidaregåande er fristen 1. oktober.

  Korleis melder eg på kandidatar?

  Dersom du bruker eit skoleadministrativt system, kan du bruke det til påmeldinga som før. Dersom du ikkje får brukt dette, tek du kontakt med den som er ansvarleg for brukarstøtte for systemet ditt.

  Du kan òg melde på kandidatar direkte ved å registrere dei i tenesta vår. Sjå korleis du gjer dette i filmen under.

  Hjelp til påmeldinga

  Kva gjer eg viss importen feilar?

  Du vil få ei feilmelding som beskriv kva som gjekk gale, og om heile importen feila eller berre nokre kandidatar. Du kan registrere dei som feila, direkte i tenesta eller gjere heile importen på nytt.

  Kva gjer eg viss ikkje kandidaten har fødselsnummer?

  Du kan òg bruke d-nummer eller duf-nummer ved kandidatpåmelding. Viss kandidaten ikkje har dette, kan du generere eit fiktivt fødselsnummer i PAS - eksamen.

  Etterpåmeldingar

  Alle skolar skal melde på sine kandidatar før fristen 1. mars. Eventuelle etterpåmeldingar skal gjørast tenesteveg til skoleeigar. Dersom skolane melder på kandidatar etter fristen, må skolen sjølv syte for å laste ned oppgåvene frå Eksamensadministrasjonen.

  For kandidatar som er fritekne for vurdering med karakter i skriftleg sidemål

  Kandidatar som er trekte ut i norsk og har fritak for vurdering i skriftleg sidemål, skal meldast på i fagkoden NOR1415. Desse kandidatane skal skrive på hovudmålet sitt begge dagane, og oppgåvesvara skal vurderast av dei same sensorane. Kandidatane får ein samla karakter.

  Matematikk omsett til samisk

  Matematikkoppgåver omsette til nordsamisk kan bestillast i eksamensadministrasjonen. Gå til påmeldingsoversikta, finn det aktuelle faget og vel «Ekstra materiell».

  Eksamen i utlandet - vidaregåande opplæring

  Det er mogleg å søkje om å få ta eksamen i utlandet. Det er Fylkesmannen i Vest-Agder som behandler søknadane.

  Eksamen i utlandet - videregående opplæring

  Finn fagkoder

 • Rektor kan foreslå fagpersonar tilsette på eigen skole som sensorar. Dette må gjerast før kvar eksamensperiode. Fylkesmannen oppnemner kun sensorar frå dei som er foreslått.

  Frist for å foreslå fagpersonar er 1. mars for våreksamen og 1. oktober for hausteksamen.

  Når rektor foreslår ein sensor, er det ikkje mogleg å leggje til ei adresse. Sensoren registrerer adressa sjølv når han eller ho vert oppnemnd.

  Administrere eksamen i PAS - eksamen

  Sjå korleis du foreslår fagpersonar i filmen under:

   

 • Nokre elevar treng å få lagt forholda til rette slik at dei kan få vist kompetansen sin. Eksempel kan vere lengre tid, kvilerom, få lese opp oppgåveteksten eller oppgåva på teiknspråk eller punktskrift.

  Korleis få tilrettelagd eksamen?

  • Eleven eller foreldra må sende ein søknad til rektor.
  • Rektor avgjer om og korleis forholda skal bli lagde til rette.

  Elevar kan få tilrettelagd eksamen sjølv om dei ikkje har vedtak om spesialundervisning. Rektor kan vurdere om det er behov for ein uttale frå ein sakkunnig instans.

  Tilrettelegginga må ikkje gå ut over det som skal prøvast

  Tiltaka må vere tilpassa den enkelte eleven og ha som formål å kompensere for problema eleven har. Tiltaka skal ikkje føre til at eleven får fordelar framfor andre elevar. Tilrettelegginga skal heller ikkje vere så omfattande at eleven ikkje vert prøvd i kompetansemåla i læreplanane.

  Endre eksamensform frå skriftleg til munnleg

  Dersom det i kompetansemåla ikkje er krav til skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter som skal prøvast i eksamensforma for faget, kan rektor endre eksamensform ved særskild tilrettelegging av eksamen.

  Særskild tilrettelegging av sentralt gitt skriftleg eksamen i matematikk, kjemi, fysikk, biologi og samfunnsøkonomi

  Om særskild tilrettelegging av eksamen på lovdata.no

  Lyd på førebuing og eksamen i grunnskolen

  • Førebuingsdelane har lesestøtte. Norsk hovudmål og sidemål har innlesen tekst og syntetisk tale. Engelsk og norsk for elevar med samisk som førstespråk har berre syntetisk tale, og samisk har innlesen tekst. Ved syntetisk tale kan kandidaten sjølv velje å høyre på heile eller delar av teksten.
  • Eksamensoppgåvene i norsk, engelsk, matematikk og samisk blir innlesne som lydfiler. Dersom nokon har bestilt lydfiler innen påmeldingsfristen 1. mars, vil desse bli tilgjengelege i PAS for alle skolar på eksamensdagen.

  Eksamensoppgåver og førebuing for blinde og svaksynte

  Ulike versjonar som kan bestillast:

  • punktskrift på papir for blinde elevar (med unntak av matematikk)
  • elektronisk versjon tilrettelagd for leselist for blinde elevar
  • eksamensoppgåver med alternative oppgåver for konstruksjon/teikning i matematikk for blinde og sterkt svaksynte

  Gå til påmeldingsoversikta, finn det aktuelle faget og vel «Ekstra materiell». 

  Frist for bestilling er 1. mars.

  Eksamen for høyrselshemma

  Utdanningsdirektoratet trekkjer fag for høyrselshemma.

  Trekkfag ligg i PAS - eksamen.

  Faga er

  • NOR0064 Norsk teiknspråk og NOR0052 Norsk for høyrselshemma
  • ENG0025 Engelsk for høyrselshemma
  • MAT0010 Matematikk

  Dersom kandidaten vert trekt ut i NOR0064 Norsk teiknspråk, skal kandidaten òg trekkjast ut i NOR0052 Norsk for høyrselshemma.

  Vert kandidaten trekt ut i MAT0010 Matematikk, må skolen bestille matematikkprøva tilpassa høyrselshemmede. Prøva kan bestillast i PAS - eksamen under valet «Ekstra materiell» i påmeldingsoversikta.

 • Tekniske krav

  Følgjande nettlesarar vert støtta av eksamensgjennomføringssystemet PGS (Oppdatert 9. november 2017)

  På PC:

  • Internet Explorer 11
  • Microsoft Edge Browser
  • Firefox 50 eller nyare
  • Chrome versjon 56 eller nyare
  • Safari (Mac OS)

  Skjermoppløysinga skal vere sett til minimum 1024x768 for kandidatar og 1280x1024 for eksamensansvarlege.

  På nettbrett:

  • iOS versjon 11 eller nyare med Safari
  • iOS versjon 11 eller nyare med Chrome
  • iOS versjon 11 eller nyare med Firefox
  • Android versjon 6.0.1 eller nyare med Chrome
  • Android versjon 6.0.1 eller nyare med Firefox

  Mogleg problem ved nedlasting av filer

  I nettlesaren Internet Explorer 11 kan det oppstå problem når du skal laste ned ei fil frå Internett.

  Test av nedlasting av filer til eksamen - Internet Explorer 11

  PGS-A og Internett

  PGS er nettbasert og krev derfor tilgang til Internett når kandidatene skal logge seg på PGS for å starte testen. Tilgang til Internett er og nødvendig når svara skal leverast.

  Ved innlevering av eksamenssvar kan følgjande filtyper nyttast: avi, bmp, c, css, doc, docm, docx, dot, dotm, dotx, emf, flv, ggb, gif, h, hlp, htm, html, jpe, jpeg, jpg, js, mdb, mdi, mht, mm, mov, movie, mp3, mp4, mpeg, mpp, odb, odp, ods, odt, ott, pdf, png, ppsm, ppsx, ppt, pptm, pptx, qt, rap, rm, rtf, stw, svg, swf, sxc, sxw, tex, tif, tiff, tii, txt, vsd, wav, wks, wmf, wmv, wps, wri, xls, xlsb, xlsm, xlsx, xml, xps 

  Følgjande format kan nyttast til pakking av filer: 7z, gz, rar, tar, z, zip, zipx

  PGS-A Gruppeopplasting av besvarelser

  Om skolen skal bruke gruppeopplasting i pgsa, må svarfilene ha namn på følgjande format: Kandidatnummer-løpenummer.

  Eksempel: ABC123-V-01.pdf (dersom ein kandidat har to filer skal den første fila ha løpenummer -01 og den andre -02).

  Språkfag som ikkje bruker latinsk alfabet

  Vi gjer oppmerksom på at elevar som skal ta eksamen i språkfag som ikkje bruker latinsk alfabet, må ha tilpassa programvare dersom skolane ønskjer å levere IKT-baserte eksamenssvar. Dersom ikkje skolane har slik programvare, må svara leverast på papir.

  Innlogging og brukerrettleiingar til IKT-basert eksamen

  E-post frå PAS (oppdatert 9. november 2017)

  Vi tilrår at skoleigar sørger for at e-post frå no-reply@udir.no kjem gjennom spamfilter. Då unngår de at e-post frå PAS ikkje kjem fram til mottakar, til dømes varsel til skoleadministrator.

  IP-adresser til årets eksamenar (oppdatert 19. mars 2018, sjå punkt 10)

  1. Tilgang for elevar til IKT-basert eksamen: https://pgsa.udir.no 195.254.217.217 port 80/443

  2. IP-adresse for FEIDE-pålogging: https://idp.feide.no/ 158.36.2.19 og 158.38.213.54 på port 443 (NB: Desse adressane er korrekte, sjølv om du får feilmeldinga «Forbidden»)

  3. ID-porten-pålogging https://idporten.difi.no/ 146.192.252.60 på port 443

  4. Pålogging under eksamen (og for eksamenssystemet ellers): https://id.udir.no 195.254.217.199 på port 443.

  5. Tilgang for dei som skal bruke førebuingsmateriell på nett: https://pgsf.udir.no 195.254.217.205 port 80/443

  6. Eksamenssystemet https://eksamen.udir.no 195.254.217.198 port 80 og port 443 (OPPDATERT 9. november 2017)

  7. https://www.udir.no  195.254.217.220 port 443

  8. PAS og PGS bruker SSL-sertifikat. Klientane vil ved behov spørje utskrivaren av sertifikatet for såkalla OCSP eller CRL (Online Certificate Status Protocol/ Certificate Revocation List – dette er avhengig av nettversjon) for å verifisere at nettstaden sitt sertifikat er gyldig.

  Verifisering skjer mot adresser i følgende spenn:

  • 91.209.196.0 - 91.209.196.255 (91.209.196.0/24)
  • 91.199.212.0 - 91.199.212.255 (91.199.212.0/24)
  • 178.255.80.0 - 178.255.87.255 (178.255.80.0/21)
  • 149.5.128.0 - 149.5.128.255 (149.5.128.0/24)
  • 104.16.63.69 (104.16.63.69/32)
  • 104.16.64.69 (104.16.64.69/32)
  • 104.16.65.69 (104.16.65.69/32)
  • 104.16.66.69 (104.16.66.69/32)
  • 104.16.67.69 (104.16.67.69/32)

  Kommunikasjon skjer mot adresser i følgjande porter: 80 og 443

  Pgsa.udir.no + id.udir.no + pgsf.udir.no + udir.no: *.udir.no + Idporten.difi.no

  HostnameIP-adresse
  OCSP.ComodoCA.com   178.255.83.1
  OCSP.usertrust.com   178.255.83.1
  CRL.ComodoCA.com

  104.16.89.188

  104.16.92.188

  104.16.91.188

  104.16.93.188

  104.16.90.188

  Feide.no

  HostnameIP-adresse
  ocsp.digicert.com 93.184.220.29
  crl3.digicert.com              93.184.220.29
  crl4.digicert.com 66.225.197.197

  9.

  Bruk IP-adresse 158.36.153.137 for tilgang til IKT-baserte eksamenar i følgjande fag:

  • NOR0064 Norsk teiknspråk
  • MAT0010 Matematikk tilpasset for hørselshemmede
  • NOR1033 Norsk teiknspråk
  • VG3 FSP5101 Teiknspråk I
  • FSP 5104 Teiknspråk II
  • PSP5055 Teiknspråk I
  • PSP 5057 Teiknspråk II
  • PSP 5059 Teiknspråk III
  • FSP 5107 Teiknspråk I +II

  10. Gjeld kun våreksamen: Grunnskolar som ønskjer å bruke tekst til tale-programmet VoiceASP for å spele av lyd i førebuingsdelane (PGSF), må åpne for IP-adressen:

  • 176.22.243.54 (OPPDATERT 19. mars 2018)
 • Før eksamen starter, kan skolen skrive ut innføringsark til papirbaserte besvarelser. 

  Les mer om innføringsark og levering av eksamenssvar

Gjennomføre

 • Førebuingsdelen til eksamen i dei faga som har førebuingsdel, ligg på nettet. Materiellet er på om lag ti sider.

  • Rektor/skoleadministrator får tilgang til førebuingsdelen i PAS - eksamen kl. 07.00 samme dag som førebuingsdagen.
  • Elevane og dei vaksne deltakarane har møteplikt på førebuingsdagen.
  • Elevane og dei vaksne deltakarane får tilgang til førebuingsdelen kl. 09.00 på førebuingsdagen.
  • På førebuingsdagen har dei som skal ta eksamen, rett på rettleiing.
  • Lærarar får tilgang til førebuingsdelen samtidig med elevane og deltakarane. Læraren skal rettleie, ikkje undervise.

  Tilgang til førebuingsdelane for privatistar

 • Kandidatene kan anten bruke Feide eller brukernavn og passord dei får utdelte av skolen eller eksamenskontoret.

  Logg deg på med ID-porten eller Feide. Ta kontakt med brukerstøtte for ID-porten eller Feide dersom du får problem med pålogginga.

  Brukernavn og passord til PAS - eksamen

  Treng du tilgang til PAS - eksamen, ta kontakt tenesteveg.

  • Gruppeansvarlig kan bare logge på i PGSA for å monitorere kandidater. Hvis brukeren skal gjøre noe mer enn å monitorere kandidater i PGS, trenger hun eller han rolle som Skoleadministrator.
  • Fagpersoner får tilgang hvis de oppnevnes som sensor.

  Finne eksamensmateriell, registrere gruppeansvarlig, skrive ut kandidatnummer og passord, samt lage dagspassord (film)

  Pålogging ved hjelp av mobiltelefon

  Det er ikke nødvendig å bruke mobiltelefon for å logge inn på ID-porten. Den har flere mulige alternativer som for eksempel kodekort eller kodebrikke.

  Kandidatene trenger ikke mobiltelefon for å logge seg på.

  Noen Feide-brukere som skal administrere eksamen har nå begynt å bruke pålogging med sms-verifisering. De kan logge seg på PAS - eksamen på samme måte som de er vant til.

  Andre Feide-brukere har ikke begynt å bruke mobilpålogging med Feide ennå. Når de logger på eksamenstjenesten får de tilsendt en sms fra eksamenstjenesten med en verifiseringskode. Disse brukerne må ha registrert et mobilnummer i PAS - eksamen for å kunne logge seg på med Feide.

 • Alle skolar, uavhengig av om dei gjennomfører eksamen i PGS-eksamen eller på papir, får tilsendt papirutgåver i neten alle eksamenskodane dei har påmelde kandidatar i. Unntaket er Psykologi 2 og Medie- og informasjonskunnskap 2. I desse faga sender vi ikkje ut eksamensoppgaver på papir denne våren. Kandidatane finn oppgåva i PGS på eksamensdagen. 

  Skolen får ekstra oppgåvesett rekna ut på bakgrunn av talet på påmelde kandidatar.

  Oppgåvene reknast som konfidensielt materiale fram til eksamensdagen.

  Rutiner for å ta imot og oppbevare forberedelsesdelar og eksamensoppgåver.

  • Rektor eller eksamensansvarleg signerer og tek imot pakka.
  • Den forsegla konvolutten må oppbevarast ubroten i ein låst safe.
  • Om skolen skal leggje til rette for elevar med særskilde behov, kan forseglinga brytast av eksamensansvarleg 24 timar før eksamen eller førebuinga startar.
 • Eksamenstid

  Kandidatene får fem klokketimer til å svare på oppgaven. Noen kandidater kan ha rett til utvidet tid. I Signalmontørfaget (SIG3002) får kandidatene seks klokketimer.

  Eksamen starter klokka 09:00 norsk tid. Kandidater som kommer senere enn klokken 10:00 får ikke gjennomføre eksamen.

  Eksamen gjennomføres ved at

  • eksamenskandidaten logger seg på https://pgsa.udir.no, laster ned eksamensoppgaven når eksamen starter, svarer på oppgaven og leverer
  • eksamensansvarlig følger med på kandidatene i kandidatmonitoren under eksamen og passer på at kandidater som forlater lokalet uten å levere, blokkeres fra å svare hjemmefra 
  • sensor finner eksamenssvaret i PAS - eksamen, kjører plagiatkontroll hvis nødvendig, registrerer karakterforslag og setter endelig karakter ved fellessensur

  Identifisering

  Skolen kan bekrefte identiteten til kandidaten på eksamensdagen på to måter, nemlig ved å

  1. skrive dagspassordet på kandidatens pc etter at kandidaten har logget inn
  2. bekrefte i kandidatmonitor etter at kandidaten har logget inn

  Skolen må ha rutiner for å sikre at det er rette vedkommende som møter til og gjennomfører eksamen. Elever og kandidater som ikke er kjente for skolen fra før, må legitimere seg før eksamen starter. 

  Overvåkning av eksamen

  For å sikre at elevene ikke kommuniserer under eksamen, eller at oversettelsesprogrammet ikke benyttes, må skoleeier vurdere hvordan skolene skal overvåke eksamensgjennomføringen i tråd med regelverket. 

 • Elevene må vite hvordan de skal bruke hjelpemidler

  Før elevene møter til eksamen må skolen sørge for at elevene kjenner til og er fortrolige med reglene for bruk av hjelpemidler til eksamen. Det er avgjørende at skolen gir elevene god opplæring i bruk av kilder, kildekritikk og kildehenvisning.

  Bruk av nettbaserte hjelpemidler

  Skoleeier skal tilby nettbaserte hjelpemidler under modell 1 og modell 2, del 2. Nettbaserte hjelpemidler vil si forberedelsesdeler, læringsressurser, oppslagsverk eller ordbøker.

  Utdanningsdirektoratet har ikke ansvaret for kapasiteten til de enkelte nettsidene med hjelpemidler dere åpner opp for under eksamen. Om en nettside blir utilgjengelig, så vil dette ikke bli regnet som formell feil. Vi vil derfor anbefale at dere åpner opp for flere alternative nettsteder med hjelpemidler dersom det finnes (for eksempel flere ordbøker), slik at elevene har andre alternativer om en nettside ikke skulle fungere.

  Det er ikke tillatt å kommunisere med andre under eksamen. Det vil si samskriving, chat eller andre måter å utveksle informasjon på.

  Oversettelsesprogrammer er heller ikke tillatt i norsk, samisk, finsk som andrespråk, engelsk og fremmedspråk.

  Fylkeskommunene har hatt et landsdekkende samarbeid om å lage et felles tilbud av nettbaserte hjelpemidler til skriftlig eksamen i videregående opplæring.

  Det finnes tre modeller for hjelpemidler

  Modell 1 - Eksamen med hjelpemidler (papir, nett og offline)

  Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra åpent internett og kommunikasjon. Se nasjonale føringer for nettbaserte hjelpemidler.

  I grunnskolen følger fagene norsk, samisk, finsk og engelsk modell 1 for hjelpemiddelbruk. I videregående gjelder dette alle fag bortsett fra fagene som nevnes under modell 2 og 3.

  Modell 2 – Todelt eksamen

  • Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
  • Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra åpent internett og kommunikasjon. Se nasjonale føringer for nettbaserte hjelpemidler.

  I grunnskolen følger matematikk modell 2 for hjelpemiddelbruk. I videregående er det matematikk, fysikk 2, kjemi 2, biologi 2 og samfunnsøkonomi 2.

  Modell 3 – Eksamen med åpent internett

  Alle hjelpemidler er tillatt, også åpent internett. Åpent internett gjelder for følgende syv fag i videregående skole:

  • SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
  • SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2
  • SPR3008 Internasjonal engelsk
  • SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk
  • SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2
  • SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
  • SPR3020 Reiseliv og språk 2

  Kommunikasjon er fortsatt ikke tillatt og de generelle bestemmelsene for eksamen gjelder. Verken skriftlig eller muntlig kommunikasjon er tillatt, og i språkfag er det heller ikke tillatt med oversettelsesprogram. Å publisere noe på internett regnes som kommunikasjon.

  Les mer om fusk og konsekvenser av dette

  Forberedelsesdagen

  Alle fag i grunnskolen har forberedelsesdag, unntatt matematikk. På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett.

  Forberedelsesdelene

  Ansvaret for den praktiske gjennomføringen

  Det er skoleeier som har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av eksamen. 

 • Administrere eksamen

  Filmer som viser hvordan du kan

  Brukerveiledninger for eksamensgjennomføring

  Brukerstøtte og feilmeldinger følger tjenestevei

  Det er ikke laget en egen brukerveiledning til PAS- eksamen.

 • Hva er fusk?

  Det er fusk å kommunisere med andre. I tillegg er det fusk å bruke oversettelsesprogrammer i språkfag. I fag som har todelt eksamen er det fusk å bruke hjelpemidler på del 1 av eksamen.

  Det er viktig å være oppmerksom på at det kan være ulike regler for hva som er fusk på prøver underveis i skoleåret, og hva som er fusk til eksamen.

  Hva er konsekvensene av fusk til eksamen?

  Det er svært alvorlig å fuske til eksamen. Konsekvensene av fusk eller forsøk på fusk er at

  • elever og privatister kan få eksamen i faget annullert
  • eleven som får eksamen annullert, mister standpunktkarakteren i faget
  • elever i videregående opplæring og privatister kan tidligst gå opp til ny eksamen ett år etter

  Det er viktig at skolene informerer elevene og at eksamenskontorene informerer privatistene om konsekvensen av å fuske til eksamen.

  Uselvstendig bruk av kilder

  Når alle hjelpemidler er tillatt til eksamen, er det naturlig å bruke kilder. Kildene skal oppgis på en etterrettelig måte. Når kandidaten bruker andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilden, kan det være vanskelig å se kandidatens individuelle kompetanse. Dette kan føre til lavere måloppnåelse.

Følge opp

 • Besvarelsen skal ikke være merket med kandidatens navn

  Skolen må sjekke at det ikke er mulig å finne kandidatens navn i besvarelsen. Dokumentegenskaper blir synlige for sensorer i realfagene da disse oppgavene ikke blir konvertert til pdf-filer. 

  Hvis kandidaten ikke laster opp besvarelsen selv i PGS

  Det er tre alternative måter skoleadministrator kan levere besvarelsen på.

  Skoleadministrator eller gruppeansvarlig kan:

  1. ta imot filen og laste den opp eller levere den på vegne av kandidaten i kandidatmonitoren (mulig til kl. 23.59 eksamendagen)
  2. bruke gruppeopplastingsfunksjonen i PGS for å levere mange besvarelser på en gang (mulig til kl. 23.59 eksamendagen)
  3. skrive ut besvarelsen og sende den til sensor med posten

  Eksamen med todelte besvarelser

  Det er viktig at sensorene får tilgang til både del 1 og 2 samtidig. Skolen skal enten levere begge delene i PGS eller sende den fullstendige besvarelsen i posten.

  Skolen kan også laste opp del 1 for kandidaten, men la kandidaten laste opp del 2 selv:

  • Skolen kan laste opp del 1 FØR kandidaten laster opp del 2. Det skaper ingen problemer for kandidaten.
  • Skolen kan laste opp del 1 ETTER at kandidaten har levert del 2. Men når kandidaten leverer låses besvarelsen. Skolen må da åpne for ny levering i PGS før det er mulig å levere del 1 i kandidatmonitoren.
  • Skolen kan laste opp del 1 og del 2 samlet.
  • Skolen kan bruke gruppeopplasting både før og etter kandidaten har levert, uten å måtte åpne for ny levering.

  Eksamen på papir

  • Eksamensbesvarelser på papir skal enten være utskrifter fra PC eller svarark ført med blå eller svart penn.
  • Arkene må merkes med kandidatnummeret. Kandidatnummeret finnes i PAS.
  • Dersom oppgavesvar skal sendes med posten, må de ha skolens stempel.

  Vi anbefaler at dere skanner og leverer papirbaserte besvarelser i PGS. De skannede besvarelsene skal ikke ha skolens stempel. Digital levering gir bedre sikkerhet og sensorene får raskere tilgang til besvarelsene. A4-ark passer bedre inn i arkmateren på skannere enn ark som er falset.

  Forberedelse til skanning av eksamensbesvarelser

  For å forbedre sensureringsprosessen ønsker vi at så mange papirbesvarelser som mulig skannes og leveres digitalt. Dette øker sikkerheten og gir sensorene bedre tid.

  Her er noen tips.

  Sjekk at besvarelsen er tydelig lesbar

  Tydelig lesbare besvarelser med god kontrast øker sjansen for en rettferdig sensur og sparer sensorene for mye frustrasjon og merarbeid.

  Skann til PDF

  PDF-filer er har god kvalitet, programvarestøtte og blir små filer som tar kortere tid å laste opp.

  Ordne besvarelsen så den blir leselig

  Arkene i besvarelsen bør komme i riktig rekkefølge og vende riktig vei. Her kan eksamensvaktene bistå ved innlevering.

  Skann med farger

  I noen fag kan bruk av farger være nødvendig for å levere en fullgod besvarelse.

  Skann begge sider av arket

  I noen fag er oppgavene lagt opp til at man skal besvare på begge sider av arket. Det er viktig at begge sider blir skannet.

  Del 1 og del 2 kan skannes sammen

  Det er mulig å skanne del 1 og del 2 for en kandidat i samme fil. Dette kan føre til at du sparer tid.

  Eksempel på innføringsark

  Hvis det likevel ikke lar seg gjøre å skanne oppgaven, må skolen sende eksamensbesvarelsene med ekspress over natten eller som dør-til-dør-pakke som er framme dagen etter.

  Eksamensbesvarelsene må ikke sendes som vanlig post. Send besvarelsene til førstesensor, adressen finner dere i eksamenstjenesten.

  PGS - eksamen

 • Ved sentralt gitt skriftlig eksamen skal hvert prøvesvar sensureres av to sensorer. Fylkesmannen har ansvaret for å oppnevne sensorer.

  Fellessensur grunnskole

  Møter for forhåndssensur våren 2018

  • 29. - 30. mai engelsk
  • 30. og 31. mai matematikk
  • 4.-5. juni norsk hovedmål og sidemål

  Forhåndssensuren for eksamen i de andre fagene blir bestemt av Utdanningsdirektoratet i samråd med de aktuelle fylkesmennene.

  Fylkesmannen har ansvar for fellessensur innenfor sine regioner, inkludert fastsetting av dato. Fellessensuren skal gjennomføres i perioden mandag 18. juni til onsdag 20. juni. Eventuell fagdag skal legges i forkant av dette.

  Fellessensur videregående

  Fellessensur for eksamen i videregående våren 2018 er tirsdag 19. og onsdag 20. juni 2018. Da møtes sensorene for å fastsette endelige eksamenskarakterer.

  For informasjon til sensor, se sensurere eksamen

 • Frist for skolen

  Når skolen får en klage på skriftlig eksamen, skal skolen registrere klagen og sende eksamensbesvarelsen til Fylkesmannen som har ansvar for klagebehandlingen. Klagen må være den aktuelle Fylkesmannen i hende senest fredag 29. juni 2018, for at resultatet skal kunne registreres før opptak til videregående opplæring. Klagebehandlingen gjennomføres i uke 27 for alle fag. Sendes klagen etter fristen, må skolen eller privatistkontoret begrunne årsaken skriftlig til den fylkesmannen som har ansvar for klagen i faget.

  Registrering og sending av klage

  • Skolen registrerer alle klagene i PAS-eksamen
  • IKT­-baserte svar blir tilgjengelige for klagenemndene som ved primærsensuren.

  For papirbesvarelser gjøres følgende

  • Når skolene sender inn papirsvar, skal originalsvaret sendes sammen med en følgeseddel som blir skrevet ut fra PAS-eksamen under "Kandidatstatus, karakter og klage". Skolen blir oppfordret om å ha en kopi av svaret.
  • Dokumentene må sendes som registrert post med sporing (eks. «Ekspress over natta») til mottakeren. Merk konvolutten med: Klagebehandling

  Spesielt for norsk og matematikk

  Skolene må sikre at elevene/voksne er førte opp med riktig målform (hovedmålet til eleven/voksne) i PAS-eksamen før klagene blir sendt inn. Vi oppfordrer til skanning av del 1 på todelt eksamen i matematikk.

  Oversikt over hvem som har ansvar for klagebehandlingen

  Du finner oversikten i PAS-eksamen under menypunktet Klageansvar.

  Resultatet av klagebehandlingen

  Papirsvar skal sendes tilbake til skolene etter at klagebehandlingen er avsluttet. Skolen finner klagenemnden sin begrunnelse og endelig karakter i PAS-eksamen. Karakteren og begrunnelsen kan skrives ut. Skolen må sørge for at klageren får melding om resultatet av klagebehandlingen. Dersom den opprinnelige karakteren blir endret, skal inntakskontoret hente resultatet av klagebehandlingen i PAS-eksamen.

  Har du spørsmål?

  Spørsmål om klagebehandling skal rettes tjenestevei via kommunen til Fylkesmannen.

 • Ordinære klagar

  Når skolen får ein klage på skriftleg eksamen, skal skolen registrere klagen og sende eksamenssvaret til Fylkesmannen som har ansvar for klagebehandlinga.

  Alle ordinære klagar må vere hos den Fylkesmannen som er ansvarleg for klagebehandlinga, innan fredag 6. juli 2018.

  Det er viktig at fristen blir halden, slik at rettane til kandidatane blir sikra.

  Alle klagar må vere ferdigbehandla innan søndag 9. september 2018.

  Dersom klagen blir send etter fristen, må skolen eller privatistkontoret grunngi årsaka skriftleg til den Fylkesmannen som har ansvar for klagen i faget.

  Ein må rekne med at klagar som kjem til fylkesmannskontoret etter 6. juli kan bli behandla i samband med klagebehandlinga etter hausteksamen 2018.

  Hurtigklagar

  Kandidatar som ønskjer rask behandling av klagar i dei faga der det er mogleg, må rekne med å få ein forkorta klagefrist. Vi ber skolane spesielt informere kandidatane om dette.

  For at klagane i desse faga skal kunne behandlast i samband med hurtigklagebehandlinga, må dei vere hos Fylkesmannen som er ansvarleg for klagebehandlinga, senast kl. 12.00 tysdag 26. juni 2018.

  Hurtigklagebehandlinga skal gjennomførast i veke 26 for alle fag.

  Klagar i følgjande fag frå studieførebuande utdanningsprogram og fellesfag våren 2018 kan behandlast som hurtigklage:
  norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskningslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære 2, engelsk, tysk, fransk, spansk, rettslære, samfunnsøkonomi, marknadsføring og leiing, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettar, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og leiing, historie og filosofi, reiseliv og språk, psykologi.

  Hurtigklage føreset at Fylkesmannen har kvalifiserte sensorar til klagebehandlinga i faget. Kva for fag som har tilbod om hurtigklage, kan endre seg frå år til år.

  Registrering og sending av klage

  • Skolen registrerer alle klagane i PAS-eksamen
  • IKT-­baserte svar blir tilgjengelege for klagenemndene som ved primærsensuren.

  For svar skrevet på papir

  • Når skolane sender inn papirsvar, skal originalsvaret sendast saman med ein følgjeseddel som blir skriven ut frå eksamenstenesta under "Kandidatstatus, karakter og klage". Skolen blir oppmoda om å ha ein kopi av svaret.
  • Dokumenta må sendast som registrert post med sporing (t.d. «Ekspress over natta») til mottakaren. Merk konvolutten med: Klagebehandling

  Spesielt for norsk og matematikk

  Skolane må sikre at elevane/privatistane er førte opp med rett målform (hovudmålet til eleven/privatisten) i PAS-eksamen før klagane blir sende inn.

  Vi oppmodar til skanning av del 1 på todelt eksamen i matematikk.

  Oversikt over kven som har ansvar for klagebehandlinga

  Oversikta finn ein i PAS-eksamen under menypunktet Klageansvar.

  Resultatet av klagebehandlinga

  Papirsvar skal sendast tilbake til skolane etter at klagebehandlinga er avslutta. Skolen finn klagenemnda si grunngiving og endeleg karakter i PAS-eksamen. Karakteren og fråsegna kan skrivast ut.

  Skolen må syte for at klagaren får melding om resultatet av klagebehandlinga.

  Nytt vitnemål etter klagebehandling

  I forskrift til opplæringslova § 5­-3 Avgjerd i klagesaka heiter det mellom anna «Fører klagebehandlinga til endring av vitnemålet eller kompetansebeviset, skal det skrivast eit nytt, og tidlegare vitnemål/kompetansebevis skal leverast tilbake.» Endring etter klagebehandling gir rett til nytt førstegongsvitnemål.

  Forskrifta § 3­-43, andre ledd:

  "Førstegongsvitnemål kan berre skrivast ut éin gong til den personen det gjeld. Dette gjeld likevel ikkje dersom vedkommande får endra karakter(ar) på grunnlag av klage."

  Spørsmål?

  Spørsmål til denne informasjonen skal rettast tenesteveg via fylkeskommunen til Fylkesmannen.

   

 • Skolen har ansvar for å hente ut elevenes eksamensbesvarelser i PGSA. 

  Besvarelsene fra inneværende eksamensperiode er tilgjengelig i PGSA frem til dagen før første eksamensdag i neste eksamensperiode.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!