Planlegge

 • Endringer for videregående 2019

  Sentralt gitt eksamen i mediesamfunnet

  Våren 2019 kan elever ved utdanningsprogrammet i medier og kommunikasjon bli trukket ut til sentralt gitt skriftlig eksamen i programfaget mediesamfunnet 3. Faget tilbys første gang skoleåret 2018/19. Her finner du et eksempel på hvordan en eksamensoppgave i faget kan se ut. 

  Eksamen i serbisk og nygresk

  Fra og med våren 2019 blir det eksamen i serbisk og nygresk som fremmedspråk, fellesfag og programfag nivå I, II og III.  Det er opplæring i 13 av språkene som er i eksamensplanen. Alle andre språk må elevene ta som privatister.

  Alle fremmedspråkene privatistene kan ta

 • Eksamensplanen for sentralt gitt skriftlig eksamen i grunnskolen 2020: 

  Eksamensplanen våren 2020 Bilde av pdf

  Eksamensplanen våren 2020 Bilde av xls

  Offentliggjøring av trekk

  15. mai kl. 09:00

  Fellessensur

  17. - 19. juni

 • Høsten 2019 

  Sentralt gitt eksamen 

  Datoer for eksamener som Utdanningsdirektoratet har ansvar for å lage:

   

  pdf ikonEksamensplanen høsten 2019 

  bilde av xlsEksamensplanen høsten 2019 

  Offentliggjøring av trekk

  6. november kl. 09:00

  Fellessensur:

  3. januar 2020

  Lokalt gitt eksamen 

  Datoer for eksamener som fylkeskommunene har ansvar for å lage:

  http://www.vigoiks.no/eksamen/datoer-for-skriftlig-eksamen

   

  Våren 2020

  Sentralt gitt eksamen

  Datoer for eksamener som Utdanningsdirektoratet har ansvar for å lage:

   Eksamensplanen våren 2020

  bilde av xls Eksamensplanen våren 2020  

  Offentliggjøring av trekk

  15. mai kl. 09:00

  Fellessensur:

  18. og 19. juni

  Lokalt gitt eksamen 

  Datoer for eksamener som fylkeskommunene har ansvar for å lage:

  http://www.vigoiks.no/eksamen/datoer-for-skriftlig-eksamen

   

 • Grunnskolen

  Offentliggjøring av trekk for eksamen våren 2019 er tirsdag 14. mai klokka 09.00.

  På 10. trinn i grunnskolen skal elevene og voksne deltakere trekkes ut til sentralt gitt skriftlig eksamen i ett fag og en lokalt gitt muntlig eksamen. Det er kommunen som trekker hvem som skal opp i hvilke eksamener.

  Videregående

  Offentliggjøring av trekk for eksamen:

  • våren 2019: onsdag 15. mai kl. 09.00
  • høsten 2019: fredag 6. november kl. 09.00 

  Fylkeskommunen har ansvar for trekket på videregående.

  Om høsten er det bare eksamener for elever med rett til ny, utsatt eller særskilt eksamen og for privatister.

  Rundskriv om trekkordning ved eksamen (gjelder grunnskole og videregående)

  Muntlig eksamen

  Dato for muntlig eksamen blir bestemt lokalt. I grunnskolen har kommunen ansvaret, og i videregående opplæring har fylkeskommunen ansvaret.

  Les mer om regler for muntlig eksamen

 • Skolen og privatistkontoret melder på kandidater innen 1. mars for våreksamen i grunnskolen og i videregående. Privatister har en tidligere frist, som du finner på PrivatistWeb.  

  For høsteksamen i videregående er fristen 1. oktober.

  Hvordan melder jeg på kandidater?

  Dersom du bruker et skoleadministrativt system, kan du importere kandidater derfra. Før du kan gjøre det, må du registere i PAS-eksamen hvilket skoleadminstrativt system din skole bruker. Hvis det ikke er registrert noe skoleadministrativt system for din skole, får du veiledning om hvordan du gjør det med en gang du logger inn i PAS-eksamen. Får du problemer med påmeldingen, må du kontakte den som er ansvarlig for brukerstøtte for ditt skoleadminstrative system.

  Meld på kandidater i PAS - eksamen

  Hva gjør jeg hvis importen feiler?

  Du vil få en feilmelding som beskriver hva som gikk galt. Du kan gjøre påmeldingen direkte i PAS-eksamen, eller importere kandidatene på nytt.

  Hva gjør jeg hvis ikke kandidaten har fødselsnummer?

  Du kan også bruke d-nummer eller duf-nummer ved kandidatpåmelding. Hvis kandidaten heller ikke har dette, kan du bruke et fiktivt fødselsnummer generert i VIGO eller generere et fiktivt fødselsnummer i PAS - eksamen.

  Etterpåmeldinger

  Alle skoler skal melde på sine kandidater før fristen 1. mars.

  Eventuelle etterpåmeldinger skal gjøres tjenestevei til skoleeier. Dersom skolene melder på kandidater etter fristen, må skolen laste ned oppgavene fra PAS - eksamen.

  For kandidater som er fritatt for vurdering med karakter i skriftlig sidemål

  Kandidater som er trukket ut i norsk og har fritak for vurdering i skriftlig sidemål, skal meldes på i fagkoden NOR1415. Disse kandidatene skal skrive på hovedmålet sitt begge dagene, og oppgavesvarene skal vurderes av de samme sensorene. Kandidatene får en samlet karakter.

  Matematikk oversatt til nordsamisk

  Matematikkoppgaver som er oversatt til nordsamisk kan bestilles i PAS - eksamen. Gå til påmeldingsoversikten, finn det aktuelle faget og velg «Ekstra materiell».

  Eksamen i utlandet - videregående opplæring

  Det er mulig å søke om å få ta eksamen i utlandet. Det er Fylkesmannen i Agder som behandler søknadene.

  Eksamen i utlandet - videregående opplæring

  Finn fagkoder

 • Rektor foreslår hvem som skal være sensor

  Det er rektor som foreslår fagpersoner som sensorer. Det er viktig at den som blir oppnevnt som sensor er egnet til å utføre oppgaven. Derfor er vurderingene fra rektor viktige.

  Å være sensor til sentralt gitt skriftlig eksamen er utviklende både for lærerne selv og for fagkollegiet på skolen. Dette bidrar til å utvikle vurderingskompetanse på tvers av skoler og fylkesgrenser. 

  Vi ønsker sensorer i alle aldre. En lærer behøver ikke å ha mange års erfaring for å være sensor, men han eller hun bør undervise i faget. Noen lærere kan ha kompetanse i fag det ikke tilbys undervisning i ved skolen, som for eksempel ulike språk. I slike tilfeller kan rektor likevel foreslå disse lærerne. Rektor skal bare foreslå ansatte på egen skole. 

  Ikke alle lærere som ønsker å være sensorer får oppdrag hvert år. De fleste sensorer velges automatisk. Valgene er delvis tilfeldige, men systemet forsøker å sette sammen sensorgrupper som består av både nye og erfarne sensorer fra mange forskjellige skoler. 

  Frister

  Frist for å foreslå fagpersoner er 1. mars for våreksamen og 1. oktober for høsteksamen.

  Rektor legger inn dine forslag i PAS - eksamen.

  Når rektor foreslår en sensor, er det ikke mulig å legge til en adresse. Sensoren registrerer adressen selv når han eller hun blir oppnevnt. Fylkesmannen og fylkeskommunen oppnevner kun sensorer fra dem som er foreslått.

 • Noen elever trenger å få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin. Eksempel kan være lengre tid, hvilerom, få lest opp oppgaveteksten eller oppgaven på tegnspråk eller punktskrift.

  Hvordan få tilrettelagt eksamen?

  • Eleven eller foreldrene må sende en søknad til rektor.
  • Rektor avgjør om og hvordan forholdene skal bli lagt til rette.

  Elever kan få tilrettelagt eksamen selv om de ikke har vedtak om spesialundervisning. Rektor kan vurdere om det er behov for en uttalelse fra en sakkyndig instans.

  Tilretteleggingen må ikke gå ut over det som skal prøves

  Tiltakene må være tilpasset den enkelte elev og ha som formål å kompensere for utfordringer eleven har. Tiltakene skal ikke føre til at eleven får fordeler framfor andre elever. Tilretteleggingen skal heller ikke være så omfattende at eleven ikke blir prøvd i kompetansemålene i læreplanene.

  Endre eksamensform fra skriftlig til muntlig

  Dersom det i kompetansemålene ikke er krav til skriftlige, muntlige eller praktiske ferdigheter som skal prøves i eksamensformen for faget, kan rektor endre eksamensform ved særskilt tilrettelegging av eksamen.

  Særskilt tilrettelegging av sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk, kjemi, fysikk, biologi og samfunnsøkonomi

  Om særskilt tilrettelegging av eksamen på lovdata.no

  Lyd på forberedelse og eksamen i grunnskolen

  • Forberedelsesdelene har lesestøtte. Norsk hovedmål og sidemål har innlest tekst og syntetisk tale. Engelsk og norsk for elever med samisk som førstespråk har bare syntetisk tale, og samisk har innlest tekst. Ved syntetisk tale kan kandidaten velge å høre på hele eller deler av teksten.
  • Eksamensoppgavene i norsk, engelsk og matematikk blir innlest som lydfiler. Lydfilene blir tilgjengelige i PAS - eksamen kl. 07.00 for alle skoler på eksamensdagen.

  Fag med lydfiler

  Skoler må bestille lydfiler i PAS -eksamen i følgende fag innen påmeldingsfristen 1. mars:

  FagkodeFag
  NOR0041 Norsk for elever med samisk som førstespråk 10. årstrinn, skriftlig
  FIN0012 Finsk som andrespråk 10. årstrinn, skriftlig
  SAS0012 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, 10. årstrinn, skriftlig
  SAS0025 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, 10. årstrinn, skriftlig
  SAS0038 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, 10. årstrinn, skriftlig
  SFS0012 Samisk som førstespråk, nordsamisk 1, 10. årstrinn, skriftlig
  SFS0025 Samisk som førstespråk, sørsamisk 1, 10. årstrinn, skriftlig
  SFS0038 Samisk som førstespråk, lulesamisk 1, 10. årstrinn, skriftlig

  Eksamensoppgaver og forberedelsesdeler for blinde og svaksynte

  Ulike versjoner som kan bestilles:

  • punktskrift på papir for blinde elever
  • punktskrift på leselist
  • eksamensoppgaver med alternative oppgaver for konstruksjon/tegning i matematikk

  Gå til påmeldingsoversikten, finn det aktuelle faget og velg «Ekstra materiell». 

  Frist for bestilling er 1. mars for våreksamen og 1. oktober for høsteksamen

  Eksamen for hørselshemmede

  Utdanningsdirektoratet trekker fag for hørselhemmede.

  Trekkfag ligger i PAS - eksamen.

  Fagene er

  • NOR0064 Norsk tegnspråk og NOR0052 Norsk for hørselshemmede
  • ENG0025 Engelsk for hørselshemmede
  • MAT0010 Matematikk

  Dersom kandidaten blir trukket ut i NOR0064 Norsk tegnspråk, skal kandidaten også trekkes ut i NOR0052 Norsk for hørselshemmede.

  Hvis kandidaten blir trukket ut i MAT0010 Matematikk, må skolen bestille matematikkprøven tilpasset hørselshemmede. Prøven kan bestilles i PAS - eksamen under valget «Tilleggsmateriell» i påmeldingsoversikten.

 • Tekniske krav

  Følgende nettlesere blir støttet av eksamensgjennomføringssystemet PGS

  På PC/Mac:

  • Chrome versjon 56 eller nyere
  • Safari (Mac OS)
  • Microsoft Edge Browser
  • Firefox 50 eller nyere
  • Internet Explorer 11

  Skjermoppløsningen skal settes til minimum 1024x768 for kandidater og 1280x1024 for eksamensansvarlige.

  På nettbrett:

  • iOS versjon 11 eller nyere med Safari
  • iOS versjon 11 eller nyere med Chrome
  • iOS versjon 11 eller nyere med Firefox
  • Android versjon 6.0.1 eller nyere med Chrome
  • Android versjon 6.0.1 eller nyere med Firefox

  Mulige problemer ved nedlasting av filer

  I nettleseren Internet Explorer 11 kan det oppstå problemer når du skal laste ned en fil fra Internett.

  Test av nedlasting av filer til eksamen - Internet Explorer 11

  PGS-eksamen og Internett

  PGS-eksamen er nettbasert og krever derfor tilgang til Internett når kandidatene skal logge seg på for å starte testen. Tilgang til Internett er også nødvendig når svarene skal leveres.

  Ved innlevering av eksamenssvar kan følgende filtyper brukes: avi, bmp, c, css, doc, docm, docx, dot, dotm, dotx, emf, flv, ggb, gif, h, hlp, htm, html, jpe, jpeg, jpg, js, mdb, mdi, mht, mm, mov, movie, mp3, mp4, mpeg, mpp, odb, odp, ods, odt, ott, pdf, png, ppsm, ppsx, ppt, pptm, pptx, qt, rap, rm, rtf, stw, svg, swf, sxc, sxw, tex, tif, tiff, tii, txt, vsd, wav, wks, wmf, wmv, wps, wri, xls, xlsb, xlsm, xlsx, xml, xps 

  Følgende format kan brukes til pakking av filer: 7z, gz, rar, tar, z, zip, zipx

  PGS-eksamen Gruppeopplasting av besvarelser

  Om skolen skal bruke gruppeopplasting i PGS - eksamen, må svarfilene ha navn på følgende format: Kandidatnummer-løpenummer.

  Eksempel: ABC123-V-01.pdf (dersom en kandidat har to filer skal den første filen ha løpenummer -01 og den andre -02).

  Språkfag som ikke bruker latinsk alfabet

  Vi gjør oppmerksom på at elever som skal ta eksamen i språkfag som ikke bruker latinsk alfabet, må ha tilpasset programvare dersom skolene ønsker å levere IKT-baserte eksamenssvar. Dersom skolene ikke  har slik programvare, må besvarelsene skannes eller leveres på papir.

  E-post fra PAS - eksamen

  Vi anbefaler at skoleeier sørger for at e-post fra no-reply@udir.no kommer gjennom spamfilter. Da unngår dere at e-post fra PAS - eksamen ikke kommer frem til mottaker, for eksempel varsel til skoleadministrator. 

  IP-adresser til årets eksamener

  1. Tilgang for elever til IKT-basert eksamen: https://pgsa.udir.no 195.254.217.217 port 80/443

  Online monitorering:  https://pgsa-online.udir.no 195.254.215.20 port 80/443

  2. IP-adresse for FEIDE-pålogging: https://idp.feide.no/ 158.36.2.19 og 158.38.213.54 på port 443 (NB: Disse adressene er korrekte, selv om du får feilmeldingen «Forbidden»)

  3. ID-porten-pålogging https://idporten.difi.no/ 146.192.252.60 på port 443

  4. Pålogging under eksamen (for PAS og PGS): https://id.udir.no 195.254.217.199 på port 443.

  5. Tilgang for dem som skal bruke forberedelsesmateriell på nett: https://pgsf.udir.no 195.254.217.205 port 80/443

  6. PAS - eksamen https://eksamen.udir.no 195.254.217.198 port 80 og port 443

  7. https://www.udir.no  195.254.217.220 port 443

  8. PAS -eksamen og PGS bruker SSL-sertifikat. Klientene vil ved behov spørre utskriveren av sertifikatet for såkalt  OCSP eller CRL (Online Certificate Status Protocol/ Certificate Revocation List – dette er avhengig av nettversjon) for å verifisere at nettstedet sitt sertifikat er gyldig.

  Pgsa.udir.no + id.udir.no + pgsf.udir.no + udir.no: *.udir.no + Idporten.difi.no

  IP-adressene bak vertsnavnene er dynamiske, og kan bli endret over tid. Vi anbefaler at dere åpner opp for bruk av vertsnavn i stedet for IP-adresser. Kommunikasjonen går mot TCP port 80 og 443.

  Hostname
  OCSP.ComodoCA.com  
  OCSP.usertrust.com  
  CRL.ComodoCA.com

  Feide.no

  Hostname
  ocsp.digicert.com
  crl3.digicert.com             
  crl4.digicert.com

  9. Bruk IP-adresse 158.36.153.137 for tilgang til IKT-baserte eksamener i følgende fag:

  • NOR0064 Norsk tegnspråk
  • MAT0010 Matematikk tilpasset for hørselshemmede
  • NOR1033 Norsk tegnspråk
  • VG3 FSP5101 Tegnspråk I
  • FSP 5104 Tegnspråk II
  • PSP5055 Tegnspråk I
  • PSP 5057 Tegnspråk II
  • PSP 5059 Tegnspråk III
  • FSP 5107 Tegnspråk I +II

  10. Skoler som ønsker å bruke tekst til tale-programmet leseWEB 2.0 for å spille av lyd i forberedelsesdelene (PGSF), må åpne for IP-adressen:

  • 176.22.243.54  - hostname *.leseweb.dk 
 • Før eksamen starter, kan skolen skrive ut innføringsark til papirbaserte svar. 

Gjennomføre

  • Rektor/skoleadministrator får tilgang til forberedelsesdelen i PAS- eksamen kl. 07.00 på forberedelsesdagen.
  • På forberedelsesdagen skal elever møte opp på skolen som vanlig.
  • Elever og voksne deltakere får tilgang til forberedelsesdelen kl. 09.00 på forberedelsesdagen.
  • På forberedelsesdagen har de som skal ta eksamen, rett på veiledning.
  • Lærere får tilgang til forberedelsesdelen samtidig med elevene og deltakerene.
  • Læreren skal veilede, ikke undervise.

  Tilgang til forberedelsesdelene for privatister

 • Kandidatene kan enten bruke Feide eller brukernavn og passord de får utdelt av skolen eller eksamenskontoret.

  Skoleadministrator kan logge seg på med ID-porten eller Feide. Ta kontakt med brukerstøtte for ID-porten eller Feide hvis du får problemer med påloggingen.

  Brukernavn og passord til PAS - eksamen

  Trenger du tilgang til PAS - eksamen, ta kontakt tjenestevei.

  • Gruppeansvarlig kan bare logge på i PGS - eksamen. Hvis brukeren skal gjøre noe mer enn å bruke PGS, trenger hun eller han rolle som skoleadministrator.
  • Fagpersoner får tilgang hvis de blir oppnevnt som sensor.

  Pålogging med mobiltelefon

  Det er ikke nødvendig å bruke mobiltelefon for å logge inn på ID-porten. Det finnes flere mulige alternativer, som for eksempel kodekort eller kodebrikke.

  Kandidatene trenger ikke mobiltelefon for å logge seg på.

  Noen Feide-brukere som skal administrere eksamen har begynt å bruke pålogging med sms- verifisering. De kan logge seg på PAS - eksamen på samme måten som de er vant til.

  Andre Feide-brukere har ikke begynt å bruke mobilpålogging med Feide. Når de logger på får de tilsendt en sms fra eksamenstjenesten med en verifiseringskode. Disse brukerne må ha registrert et mobilnummer i PAS - eksamen for å kunne logge seg på med Feide.

 • Alle skoler får tilsendt papirutgaver i nesten alle eksamenskodene de har påmeldte kandidater i. Dette gjelder uavhengig av om de gjennomfører eksamen i PGS-eksamen eller på papir. Unntaket er psykologi 2 og medie- og informasjonskunnskap 2. I disse fagene sender vi ikke ut eksamensoppgaver på papir.

  Kandidatene finner oppgavene i PGS - eksamen på eksamensdagen.

  Skolen får noen ekstra oppgavesett på bakgrunn av antall påmeldte kandidater. Oppgavene er konfidensielle fram til eksamensdagen.

  Rutiner for å ta imot og oppbevare forberedelsesdeler og eksamensoppgaver:
  • Rektor eller eksamensansvarlig signerer og tar imot pakken.
  • Den forseglede konvolutten må oppbevares uåpnet i en låst safe.
  • Om skolen skal legge til rette for elever med særskilte behov, kan forseglingen brytes av eksamensansvarlig 24 timer før eksamen eller forberedelsen starter. 
 • Eksamenstid

  Kandidatene får fem klokketimer til å svare på oppgavene. Noen kandidater kan ha rett til utvidet tid. I signalmontørfaget (SIG3002) får kandidatene seks klokketimer.

  Eksamen startar klokka 09:00 norsk tid. Kandidater som kommer senere enn klokka 10:00 får ikke gjennomføre eksamen.

  Eksamen blir gjennomført slik

  • eksamenskandidaten logger seg på https://pgsa.udir.no, laster ned eksamensoppgaven når eksamen starter, svarer på oppgaven og leverer
  • eksamensansvarlig følger med på kandidatene i kandidatmonitoren under eksamen og passer på at kandidater som forlater lokalet uten å levere, blir blokkert fra å svare hjemmefra
  • sensor finner eksamenssvaret i PAS - eksamen, kjører plagiatkontroll om nødvendig, registrerer karakterforslag og setter endelig karakter ved fellessensur

  Identifisering

  Skolen kan bekrefte identiteten til kandidaten på eksamensdagen på to måter:

  1. skrive dagspassordet på kandidaten sin pc etter at kandidaten har logget inn
  2. bekrefte i kandidatmonitoren etter at kandidaten har logget inn

  Skolen må ha rutiner for å sikre at det er rette vedkommende som møter til, og gjennomfører eksamen.

  Overvåking av eksamen

  Skoleeier må sikre at elevene ikke kommuniserer under eksamen, eller at oversettelsesprogram ikke blir brukt. Skoleeier må også  vurdere hvordan de skal overvåke eksamensgjennomføringen etter regelverket.

 • Forberedelsesdagen

  På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert kilder på internett.

  Nettbaserte hjelpemidler - begrenset tilgang til eksamen

  I de fleste fagene er det lov å bruke hjelpemidler som krever tilgang til internett, men i et begrenset utvalg. Utvalget gjøres på forhånd, og skal være kilder som det er relevante å bruke for å svare på eksamensoppgaven.

  På eksamensdagen

  Det er ulike regler fra fag til fag for hvilke hjelpemidler elevene har lov til å bruke på selve eksamensdagen.

  Det er ikke tillatt å samskrive, chatte eller å kommunisere med andre under eksamenen. Dette gjelder eksamen i alle fag.

  Hvilke hjelpemidler det er lov å bruke under eksamen avhenger av faget. Eksamenene kan deles i tre kategorier:

  • todelt eksamen med begrenset tilgang til internett
  • eksamen med begrenset tilgang til internett
  • eksamen med fri tilgang til internett

  Todelt eksamen med begrenset tilgang til internett

  Enkelte fag i grunnskolen og videregående har todelt eksamen. Da har eleven tilgang til ulike typer hjelpemidler på del en og to.

  For grunnskolen gjelder dette eksamen i matematikk.

  For videregående gjelder dette eksamen i:

  • matematikk
  • fysikk
  • kjemi
  • biologi
  • samfunnsøkonomi 2

  Under del en er skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler tillatt.
  Under del to er alle hjelpemidler tillatt, inkludert nettbaserte hjelpemidler.

  Eksamen med begrenset tilgang til internett

  I eksamener som ikke er todelte, er alle hjelpemidler som notater, bøker og andre kilder tillatt, inkludert et begrenset utvalg av hjelpemidler som krever tilgang til internett.
  Det er ikke tillatt å bruke oversettelsesprogrammer som hjelpemiddel i språkfag (norsk, samisk, finsk som andrespråk, engelsk og fremmedspråk).
   
  Det skal være bestemt på forhånd hvilke nettbaserte hjelpemidler det er lov å bruke.
   
  •        Se liste over nettressurser for videregående (hos Vigo IKS)
   
  •        For praksiskandidater og lærlinger: Se kapittel fire om hjelpemidler i generell veiledning om sentralt gitt eksamen i yrkesfag

  Eksamen med fri tilgang til internett

  I videregående er det fri tilgang til internett i sju fag:  

  • SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
  • SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2 
  • SPR3008 Internasjonal engelsk
  • SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk
  • SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2     
  • SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
  • SPR3020 Reiseliv og språk 2  

  Selv om det er fri tilgang til internett i disse fagene, er det ikke tillatt å kommunisere med andre på nettet eller på andre måter. Å publisere tekst på internett regnes som kommunikasjon.

 • Administrere eksamen

  Filmer som viser hvordan du kan

  Brukerveiledninger for eksamensgjennomføring:

  Brukerstøtte og feilmeldinger følger tjenestevei

  Det er ikke laget en egen brukerveiledning til PAS- eksamen.

 • Hva er juks?

  Elevene bør få vite at det kan være ulike regler for hva som er juks på prøver underveis i skoleåret, og hva som er juks (fusk) til eksamen:

  • Det er juks å kommunisere med andre.
  • Det er juks å bruke oversettelsesprogrammer i språkfagene.
  • I fag som har todelt eksamen, er det juks å bruke andre hjelpemidler på del 1 av eksamen enn de som er beskrevet i informasjonsteksten på eksamensoppgaven.

  Hva er konsekvensene av å jukse på eksamen?

  Det er svært alvorlig å jukse på eksamen.

  Konsekvensene av juks eller forsøk på juks er at elevene

  • får eksamenen sin i faget annullert
  • mister standpunktkarakteren i faget
  • tidligst kan ta eksamen ett år etter (gjelder videregående)
 • Bruk av kilder

  Hvis elevene eller privatisten bruker kilder, skal kildene oppgis på en etterrettelig måte. Hvordan elevene  skal gjøre dette, er omtalt både i eksamensveiledningene og i informasjonsdelen til eksamensoppgaven.

  Hva kan være konsekvensen ved uselvstendig kildebruk?

  Når eleven og privatisten i stor grad klipper og limer fra andres tekster i besvarelsen, kan det være vanskelig å se elevens individuelle kompetanse. Resultatet kan bli at eleven får en lavere måloppnåelse på eksamen enn eleven ellers ville ha fått. Derfor er det viktig at elevene lærer å vise til kildene på en ryddig måte, og at de viser at de kan bruke kildene i teksten sin.

Følge opp

 • Svaret skal ikke merkes med navnet til kandidaten

  Skolen må sjekke at det ikke er mulig å finne navnet til kandidaten i svaret.

  Hvis kandidaten ikke laster opp svaret i PGS selv

  Det er tre alternative måter skoleadministrator kan levere svaret på.

  Skoleadministrator eller gruppeansvarlig kan:

  1. levere svaret for kandidaten i kandidatmonitoren (mulig til kl. 23.59 eksamendagen)
  2. bruke gruppeopplastingsfunksjonen i PGS for å levere mange svar på en gang (mulig til kl. 23.59 eksamendagen)
  3. skrive ut svaret og sende det til sensor med posten (ekspess over natten)

  Eksamen med todelte svar

  Det er viktig at sensorene får tilgang til både del 1 og 2 samtidig. Skolen skal enten levere begge deler i PGS eller sende det fullstendige svaret i posten.

  • Skolen kan også laste opp del 1 for kandidaten, men la kandidaten laste opp del 2 selv.
  • Skolen kan laste opp del 1 før eller etter at kandidaten laster opp del 2.
  • Skolen kan laste opp del 1 og del 2 samlet.
  • Skolen kan bruke gruppeopplasting både før og etter kandidaten har levert.

  Eksamen på papir

  • Eksamenssvar på papir skal enten være utskrifter fra PC eller svarark ført med blå eller svart penn.
  • Arkene må merkes med kandidatnummeret. Kandidatnummeret finnes i PAS.
  • Dersom oppgavesvarene skal sendes med posten, må de ha skolen sitt stempel, og sendes med ekspress over natten. 
  • Eksamenssvar må ikke sendes som vanlig post. Send svarene til førstesensor, adressen finner du i PAS-eksamen.

  Vi anbefaler at dere skanner og leverer papirbaserte svar i PGS. De skannede svarene skal ikke ha skolen sitt stempel. 

  Forberedelse til skanning av eksamenssvar

  Vi ønsker at så mange papirsvar som mulig blir skannet og levert digitalt. Dette øker tryggheten og gir sensorene bedre tid.

  Her er noen tips:

  Sjekk at svaret er tydelig og kan leses

  Svar som er tydelige og kan leses med god kontrast øker sjansen for en rettferdig sensur og sparer sensorene for mye frustrasjon og merarbeid.

  Skann til PDF

  PDF-filer har god kvalitet, programvarestøtte og blir små filer som tar kortere tid å laste opp.

  Legg arkene i riktig rekkefølge før skanning

  Arkene i besvarelsen må ligge i riktig rekkefølge og vende riktig vei. Her kan eksamensvaktene hjelpe ved innleveringen.

  Skann med farger

  I noen fag kan bruk av farger være nødvendig for å levere et fullgodt svar.

  Skann begge sider av arket

  I noen fag er oppgavene lagt opp til at en skal svare på begge sider av arket. Det er viktig at begge sidene blir skannet. A4-ark passer bedre inn i arkmateren på skanneren enn ark som er falset.

  Del 1 og del 2 kan skannes sammen

  Det er mulig å skanne del 1 og del 2 for en kandidat i samme fil. Dette kan føre til at du sparer tid.

 • Ved sentralt gitt skriftlig eksamen skal hvert prøvesvar sensureres av to sensorer. Fylkesmannen har ansvaret for å oppnevne sensorer.

  Fellessensur videregående

  Fellessensur for eksamen i videregående høsten 2019 er fredag 3. januar.

  Fellessensur for eksamen i videregående våren 2020 er torsdag 18. og fredag 19. juni.

  Da møtes sensorene for å fastsette endelige eksamenskarakter.

  Sensorskolering: kommer senere.

  Fellessensur grunnskole

  Møter for forhåndssensur våren 2020:

  Engelsk 10. trinn er tirsdag 26. og onsdag 27. mai.

  Matematikk 10. trinn er torsdag 28. og fredag 29. mai.

  Norsk 10. trinn er tirsdag 2. og onsdag 3. juni. 

  Forhåndssensuren for eksamen i de andre fagene blir bestemt av Utdanningsdirektoratet sammen med de aktuelle fylkesmennene.

  Fylkesmannen har ansvar for fellessensur, inkludert fastsetting av dato. Fellessensuren skal gjennomføres i perioden onsdag 17. juni til fredag 19. juni 2020. 

  For informasjon til sensor, se sensurere eksamen

 • Frist for skolen

  Når skolen får en klage på skriftlig eksamen med sentral sensur, skal skolen registrere klagen og sende eksamenssvaret til Fylkesmannen som har ansvar for klagebehandlingen.

  Klagen må være hos den aktuelle Fylkesmannen senest mandag 1. juli 2019, for at resultatet skal kunne registreres før opptak til videregående opplæring.

  Klagebehandlingen blir gjennomført i uke 27 (1. - 5. juli) for alle fag. Hvis klagen blir sendt etter fristen, må skolen eller privatistkontoret gi skriftlig begrunnelse til den fylkesmannen som har ansvar for klagen i faget.

  Registrering og sending av klage

  • Skolen registrerer alle klagene i PAS-eksamen
  • IKT-baserte svar blir tilgjengelige for klagenemndene slik som ved primærsensuren.

  For svar på papir gjør du følgende:

  • Når skolene sender inn svar på papir, skal originalsvaret sendes sammen med en følgeseddel som blir skrevet ut fra PAS-eksamen under "Kandidatstatus, karakter og klage". Vi oppfordrer skolen til å ha en kopi av svaret.
  • Dokumentene må sendes som registrert post med sporing («Ekspress over natta») til mottakeren. Merk konvolutten med: Klagebehandling.

  Spesielt for norsk og matematikk

  Skolene må sikre at elevene/voksne er ført opp med rett målform (hovedmålet til eleven/voksne) i PAS- eksamen før klagene blir sendt inn. 

  Oversikt over hvem som har ansvar for klagebehandling

  Du finner oversikten i PAS-eksamen under menypunktet Klageansvar.

  Resultatet av klagebehandlingen

  Papirsvar skal sendes tilbake til skolene etter at klagebehandlingen er avsluttet. Skolen finner klagenemnda sin begrunnelse og endelig karakter i PAS-eksamen. Karakteren og begrunnelsen kan skrives ut. Skolen må sørge for at klageren får melding om resultatet av klagebehandlingen. Dersom den opprinnelige karakteren blir endret, skal inntakskontoret hente resultatet av klagebehandlingen i PAS- eksamen.

  Har du spørsmål?

  Spørsmål om klagebehandling skal rettes tjenestevei om skoleeier til Fylkesmannen.

 • Ordinære klager

  Når skolen får en klage på skriftlig eksamen, skal skolen registrere klagen og sende eksamenssvaret til Fylkesmannen som har ansvar for klagebehandlingen.

  Alle ordinære klager må være hos den av fylkesmennene som er ansvarlig for klagebehandlingen innen 23. januar 2020.

  Oversikt over hvem som har ansvar for klagebehandlingen finner du i PAS-eksamen under menypunktet "klageansvar".

  Det er viktig at fristen blir holdt, slik at rettighetene til kandidatene blir sikret.

  .Alle klager må være ferdigbehandlet innen  12. mars 2020

  Dersom klagen blir sendt etter fristen, må skolen eller privatistkontoret grunngi årsaken skriftlig til den av fylkesmennene som har ansvar for klagen i faget.

  Klager som kommer til fylkesmannen etter 23. januar 2020 kan bli behandlet sammen med klagebehandlingen etter våreksamen 2020.

  Hurtigklager (våreksamen)

  Kandidater som ønsker rask behandling av klager i de fagene der det er mulig, må regne med å få en forkortet klagefrist. Vi ber skolene spesielt informere kandidatene om dette.

  For at klagene i disse fagene skal kunne behandles sammen med hurtigklagebehandlingen, må de være hos Fylkesmannen som er ansvarlig for klagebehandlingen, senest kl. 12.00 tirsdag 25. juni 2019.

  Hurtigklagebehandlingen skal gjennomføres i uke 26 for alle fag.

  Klager i følgende fag fra studieforberedende utdanningsprogram og fellesfag våren 2019 kan behandles som hurtigklage:
  norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskningslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære 2, engelsk, tysk, fransk, spansk, rettslære, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og ledelse, historie og filosofi, reiseliv og språk, psykologi, mediesamfunnet 3.

  Hurtigklage forutsetter at Fylkesmannen har kvalifiserte sensorer til klagebehandlingen i faget. Hvilke fag som har tilbud om hurtigklage, kan endre seg fra år til år.

  Registrering og sending av klage

  • Skolen registrerer alle klagene i PAS-eksamen
  • IKT-­baserte svar blir tilgjengelige for klagenemndene som ved primærsensuren.

  For svar skrevet på papir

  • Når skolene sender inn papirsvar, skal originalsvaret sendes sammen med en følgeseddel som blir skrevet ut fra eksamenstjenesten under "Kandidatstatus, karakter og klage". Skolen blir oppfordret om å ha en kopi av svaret.
  • Dokumentene må sendes som registrert post med sporing («Ekspress over natten») til mottakeren. Merk konvolutten med: Klagebehandling

  Spesielt for norsk og matematikk

  Skolene må sikre at elevene/privatistene er ført opp med rett målform (hovedmålet til eleven/privatisten) i PAS-eksamen før klagene blir sendt inn.

  Resultatet av klagebehandlingen

  Papirsvar skal sendes tilbake til skolene etter at klagebehandlingen er avsluttet. Skolen finner klagenemnda sin begrunnelse og endelig karakter i PAS-eksamen. Karakteren og begrunnelsen kan skrives ut.

  Skolen må sørge for at klageren får melding om resultatet av klagebehandlingen.

  Nytt vitnemål etter klagebehandling

  I forskrift til opplæringslova § 5­-3 Avgjerd i klagesaka heter det blant annet «Fører klagebehandlinga til endring av vitnemålet eller kompetansebeviset, skal det skrivast eit nytt, og tidlegare vitnemål/kompetansebevis skal leverast tilbake.» Endring etter klagebehandling gir rett til nytt førstegangsvitnemål.

  Forskrifta § 3­-43, andre ledd:

  "Førstegongsvitnemål kan berre skrivast ut éin gong til den personen det gjeld. Dette gjeld likevel ikkje dersom vedkommande får endra karakter(ar) på grunnlag av klage."

  Spørsmål?

  Spørsmål til denne informasjonen skal rettes tjenestevei via fylkeskommunen til Fylkesmannen.

   

 • Skolen har ansvar for å hente ut eksamenssvarene til elevene i PGS - eksamen.

  Svarene fra inneværende eksamensperiode er tilgjengelige i PGS - eksamen fram til dagen før første eksamensdag i neste eksamensperiode.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!