Oversikt 2009–2023

Funn fra «Spørsmål til Skole-Norge»

Spørreundersøkelsen «Spørsmål til Skole-Norge» blir sendt ut til skoleeiere og skoleledere to ganger i året. Her finner du rapporter fra alle undersøkelsene og hvilke temaer som er blitt svart på når.

Resultatene fra spørreundersøkelsen brukes som kunnskapsgrunnlag i Kunnskapsdepartementets og Utdanningsdirektoratets arbeid med ulike satsninger og prioriteringer. Temaene for den enkelte undersøkelsen varierer fra år til år, avhengig av hva vi har behov for kunnskap om.

Undersøkelsen er representativ. Resultatene gir derfor et godt innblikk i hva de som jobber i feltet mener om de ulike temaene.

NIFU har oppdraget med å gjennomføre spørreundersøkelsen frem til 2024.

Hva er temaene i undersøkelsene?

Temaene varierer fra år til år, og noen tema har vært med flere ganger. Under har vi oppsummert hvilke temaer det er spurt om i de ulike undersøkelsene:

Spørsmål til Barnehage-Norge