Funn fra «Spørsmål til Skole-Norge»

Oversikt 2009–2021

Spørreundersøkelsen «Spørsmål til Skole-Norge» blir sendt ut til skoleeiere og skoleledere to ganger i året. Her finner du rapporter fra alle undersøkelsene og hvilke temaer som er blitt svart på når.

Resultatene fra spørreundersøkelsen brukes som kunnskapsgrunnlag i Kunnskapsdepartementets og Utdanningsdirektoratets arbeid med ulike satsninger og prioriteringer. Temaene for den enkelte undersøkelsen varierer fra år til år, avhengig av hva vi har behov for kunnskap om.

Undersøkelsen er representativ. Resultatene gir derfor et godt innblikk i hva de som jobber i feltet mener om de ulike temaene.

NIFU har oppdraget med å gjennomføre spørreundersøkelsen frem til 2024.

Hva er temaene i undersøkelsene?

Temaene varierer fra år til år, og noen tema har vært med flere ganger. Under har vi oppsummert hvilke temaer det er spurt om i de ulike undersøkelsene:

Noen funn fra de siste undersøkelsene:

 • Det er større omfang av utagerende og truende oppførsel mellom elever i barneskolen og på de laveste trinnene, enn ved ungdomsskoler og videregående opplæring. Vår 2021
 • 61 prosent av grunnskolene gjennomfører trivselsundersøkelser minst en gang mellom 1. og 4. trinn. Vår 2020
 • 94 prosent av skolelederne i grunnskolen har rutiner eller systemer for å følge opp fravær. Høst 2019
Hva er spurt om når?
TemaNår
Utagerende eller truende oppførsel mellom elever Vår 2021
Trivselsundersøkelser på 1.–4. trinn. Vår 2020
Konsekvenser av korona Vår 2020 (korona) 
Kontakt med foreldre og foresatte Vår 2020 (korona), høst 2011
Skolemiljø Høst 2019, vår 2019, høst 2017
Mobbing Vår 2015, høst 2013
Rådgivning – sosialpedagogiske spørsmål Høst 2017
PPT og læringsmiljø Vår 2016
Læringsmiljø Vår 2014, høst 2012, høst 2011, vår 2010
Forebyggende programmer om problematferd Høst 2010
Elevenes psykososiale miljø Vår 2010, høst 2009, vår 2009
Forebygging av alvorlige skolehendelser

Vår 2021høst 2019, høst 2018, høst 2017, høst 2016høst 2015, høst 2014, vår 2012, vår 2010

Fravær Høst 2019, høst 2011, høst 2010

Noen funn fra de siste undersøkelsene:

 • Over halvparten av skolelederne oppgir at svømmeopplæringen enten gikk som normalt eller at det meste av svømmeopplæringen ble gjennomført under pandemien. Høst 2021
 • Et klart flertall skoleledere opplever både at den digitale infrastrukturen er av god nok kvalitet til at lærerne kan gjennomføre et vidt spekter av digital undervisning, og at elevenes datamaskiner og digitale enheter er av god nok kvalitet til at elevene kan delta i ulike former for digital undervisning. Høst 2021
Hva er spurt om når?
TemaNår
Digitalisering Høst 2021Høst 2020 (skoleledere/-eiere),vår 2020,Vår 2020 (korona),  vår 2019vår 2017,  vår 2015
Nye læreplaner Vår 2021høst 2020 (lærere), høst 2020 (skoleledere/-eiere)vår 2020, høst 2018, vår 2018
Læreplan som styringsdokument Høst 2016, vår 2014, høst 2012, høst 2011
Veiledning til lokalt læreplanarbeid Høst 2009
Fysisk aktivitet og svømming

Høst 2021Vår 2020, vår 2018, vår 2016, vår 2012, høst 2010, vår 2010

Læremidler Høst 2021, Høst 2020 (lærere),  vår 2015, høst 2014, vår 2013
Språk og lesing Vår 2017, høst 2014, vår 2012, vår 2010
Kultur i opplæring Vår 2020, vår 2018, vår 2015, vår 2009
Realfag

Høst 2020 (skoleledere/-eiere), vår 2019, vår 2017

Noen funn fra de siste undersøkelsene:

 • De fleste skolene hadde mellom 1 og 15 prosent elever med behov for koordinerte tverretatlige/-faglige tjenester. Vår 2019
 • PPT og helsesykepleier skiller seg ut som fagmiljøer skolene samarbeider ofte med. Omtrent halvparten av skolene samarbeider med disse en eller flere ganger i uka. Vår 2019
Hva er spurt om når?
TemaNår
Skoleeierskap Vår 2016, høst 2015, vår 2015, høst 2011
Skoleledelse Vår 2019, høst 2015, vår 2010, høst 2009
Skoleeieres vurdering av fylkesmannens arbeid Vår 2017, vår 2016, vår 2015
Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid Vår 2019, høst 2016
Organisering av opplæringen – videregående
Vår 2018
Lærerfravær og vikarbruk
Høst 2011, høst 2010
Overgang barnehage–skole
Høst 2019, vår 2016

Noen funn fra de siste undersøkelsene:

 • Alle fylkeskommunene som besvarte undersøkelsen, bruker realkompetansevurdering ved inntak til videregående opplæring for voksne. Vår 2021
 • 9 av 10 skoler har eget skolebibliotek. De fleste videregående skolene har høyt utdannede skolebibliotekarer, mens grunnskolene ofte bruker lærere uten bibliotekfaglig tilleggsutdanning. Vår 2020
 • Litt over halvparten av ungdomskolene tilbyr skolemelk. Halvparten av barneskolene tilbyr frukt. Vår 2017
Hva er spurt om når?
TemaNår
Mat- og helsetjeneste Vår 2017, høst 2016, høst 2014
Skolebibliotek Vår 2020, vår 2018, vår 2013, vår 2009
Rådgivning Høst 2017, høst 2015, høst 2013
Voksenopplæring Vår 2021Høst 2010, vår 2010, vår 2009
Nasjonale sentre
Høst 2016, vår 2016, vår 2014, vår 2012

Noen funn fra de siste undersøkelsene:

 • Barne- og ungdomsarbeidere er den oppvekstrelaterte profesjonen klart flest skoleledere oppgir å ha blant sine ansatte. Dernest følger spesialpedagoger, vernepleiere, barnevernspedagog og sosionomer i synkende rekkefølge. Høst 2021
 • Majoriteten av skolelederne opplever nettbasert støtte innenfor spesialpedagogikk og inkluderende praksis som både relevante og nyttige. Høst 2021
 • Over halvparten av skoleledere i videregående skole opplever studietilbudet for yrkesfaglærere som relevant i stor eller svært stor grad. Vår 2021
Hva er spurt om når?
TemaNår
Andre oppvekstrelaterte profesjoner i skole og SFO Høst 2021
Spesialpedagogisk kompetanse i skolen Høst 2021Vår 2017
Tilskuddsordning for kompetanseutvikling  Høst 2021Vår 2020vår 2019vår 2018
Kompetansepakker Høst 2021
Kompetansekrav og kompetanseplaner Høst 2021
Kompetanseutvikling for lærere Høst 2020 (lærere), vår 2020, vår 2015, vår 2010
Etter- og videreutdanning for lærere Vår 2021høst 2019, vår 2018, vår 2015, høst 2012
Skoleleders kompetanse Høst 2020 (skoleledere/-eiere), høst 2015, høst 2013, høst 2010
Kompetanse i andrespråk, kulturer og opplæring for minoritetsspråklige Vår 2021vår 2019, høst 2017, høst 2011
Veiledning av nyutdannede lærere Høst 2017

Noen funn fra de siste undersøkelsene:

 • Under halvparten av skolelederne oppgir å ha gode rutiner for å identifisere elever med stort læringspotensial. Vår 2021
 • Spesialundervisning blir i stor grad gjennomført av spesialpedagog ansatt på skolen og assistent med relevant formell kompetanse. Høst 2020
 • Assistenters oppgaver går i større grad ut på å gjennomføre praktiske gjøremål eller sosial tilrettelegging enn undervisning og pedagogisk tilrettelegging. Høst 2020
Hva er spurt om når?
TemaNår
Intensivopplæring 1.–4. trinn Høst 2020
Assistentbruk Høst 2020
Utsatt og fremskutt skolestart Høst 2019
Tilbud etter skoletid for elever med særskilte behov Vår 2019
Lekser og leksehjelp Vår 2019, høst 2012
Spesialundervisning Høst 2017, vår 2012
Tilpasset opplæring Høst 2017, høst 2015
Nivådifferensiering Høst 2010
Elever med stort læringspotensial Vår 2021høst 2018
Høyt presterende elever, akademiske talenter Vår 2015
Oppfølging av tidlig innsats i kommunene Vår 2010

Noen funn fra de siste undersøkelsene:

 • Omtrent 30 prosent av skolelederne i grunnskolen og 20 prosent av skolelederne i videregående oppgir å ha hatt tilsyn fra statsforvalteren i løpet av de tre siste årene. Det samme gjelder rundt 70 prosent av skoleeierne. Høst 2021
 • Rundt 20 prosent av skolelederne og 30 prosent av skoleeierne mener at tilsynet i stor grad traff områder i regelverket som ikke var oppfylt. Høst 2021
Hva er spurt om når?
TemaNår
Treffsikkerhet ved tilsyn Høst 2021Høst 2018
Felles nasjonalt tilsyn Høst 2017, vår 2015
Tilsyn – risikovurderinger Vår 2016
Informasjon om regelverket Høst 2015
Oppfølging av rettigheter, lov og regelverk Høst 2012

Noen funn fra de siste undersøkelsene:

 • Alle skoleeiere og de fleste skoleledere svarte at skolen har rutiner for når opplæringen skal starte for de som ikke får læreplass, men som ønsker vg3 i skole. Høst 2020
 • To av fem fylker er bekymret for situasjonen til elever som søker læreplass, og to av fem mener lærebedrifter ser det som aktuelt å si opp eller ta inn færre lærlinger. Dette er en større andel enn i tidligere spørringer. Vår 2020
Hva er spurt om når?
TemaNår
Bruk av opplæringsmodeller i fag- og yrkesopplæring Høst 2017
Implementering av yrkesfaglig fordypning Vår 2017
Dimensjonering av det yrkesfaglige opplæringstilbudet Vår 2017
Tilbudsstruktur yrkesfaglige utdanningsprogram Vår 2016
Praksisbrev Vår 2016, vår 2015, vår 2014, vår 2013
Fylkeskommunens bruk av yrkesopplæringsnemnda Høst 2014
Læreplasser Høst 2020, vår 2020, vår 2019, vår 2018, vår 2017, vår 2016, vår 2015, vår 2014, vår 2013, vår 2012, vår 2010, vår 2009
Fylkeskommunene system for oppfølging av lærebedrifter og lærlinger Vår 2015

Noen funn fra de siste undersøkelsene:

 • Andel lærere med formell kompetanse i norsk som andrespråk/andrespråksdidaktikk og flerkulturell pedagogikk er på de fleste skolene på 0–5 prosent. Vår 2019
 • Halvparten av grunnskoler og videregående opplæring har kompetanse i skolen til å vurdere når elever med vedtak om særskilt språkopplæring kan tilstrekkelig norsk til å følge den vanlige opplæringen. Vår 2019
Hva er spurt om når?
TemaNår
Kompetanse i andrespråk og opplæring for minoritetsspråklige

Vår 2019, høst 2017høst 2011

Minoritetsspråklige elevers deltakelse på overnattingsturer i regi av skolen Høst 2018
Kartleggingsverktøy for minoritetsspråklige Høst 2016
Midlertidig læreplan i norsk for elever i vgo med kort botid i Norge Vår 2016
Bruk av tolk i skolen Vår 2014
Innføringstilbud, særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige Høst 2012
Opplæring for minoritetsspråklige Vår 2010

Noen funn fra de siste undersøkelsene:

 • Mer enn halvparten av skolelederne har hatt elever som har evner til å oppnå karakter, men som får null grunnskolepoeng på grunn av fravær. Vår 2021
 • Det er delte meninger i de videregående skolene og fylkene om hvor godt eksamensordningen fungerer. Flere peker på et høyt antall eksamener i skolene, og foreslår endringer i eksamensordningen. Vår 2020
Hva er spurt om når?
TemaNår
Elever med null grunnskolepoeng Vår 2021
Eksamen Vår 2020, høst 2017, vår 2017
Forsøk med én eller to karakterer i norsk Vår 2017
Standpunktvurdering Vår 2017, høst 2014
Vurdering for læring Vår 2017, vår 2014, vår 2012
Vurdering Høst 2010, høst 2009
Nasjonale prøver Vår 2015, høst 2013, høst 2012, vår 2009
Prøvenemndene Vår 2009

Spørsmål til Barnehage-Norge

Vi har også en tilsvarende undersøkelse som heter 
Spørsmål til Barnehage-Norge

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!