Spørsmål til Skole-Norge våren 2017

Læreplassituasjonen, standpunktvurdering, mat- og måltider i skolen og spesialpedagogisk kompetanse er noen av temaene i vårens spørreundersøkelse. 

NIFU gjennomfører to årlige spørringer i skolesektoren på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Spørsmålene stilles til skoleledere og skoleeiere i både kommunene og fylkeskommunene. Spørringene gir nødvendig informasjon som brukes i direktoratets oppfølging av viktige satsingsområder.

Temaene i undersøkelsen:

1. bruk av udir.no 

2. kjennskap til den nasjonale realfagstrategien «Tett på realfag» 

3. mettbaserte hjelpemidler til sentralt gitt eksamen 

4. vurdering for læring 

5. implementering av yrkesfaglig fordypning 

6. skoleeieres vurdering av Fylkesmannens arbeid 

7. dimensjonering av det yrkesfaglige opplæringstilbudet 

8. læreplass-situasjonen 2016 

9. standpunktvurdering

10. mat- og måltider i skolen 

11. spesialpedagogisk kompetanse i skolen 

12. forsøk med én eller to karakterer i norsk 

13. språkløyper 

 

Noen funn fra undersøkelsen:

Læreplassituasjonen

Spørsmålene i vårens spørringer berører en rekke temaer relatert til tilgang til læreplasser, som hvordan fylkeskommunene vurderer tilgangen til læreplasser, hvilke tiltak de har iverksatt for å sikre tilgangen og om de har opprettet Vg3-klasser. Svarene fra årets undersøkelse sammenliknes med svarene fra i fjor der det er mulig.

De fleste fylkeskommunene mener at kvalifiserte søkere vil få læreplass. Videre mener fylkeskommunene at antallet lærebedrifter som ser det som aktuelt å si opp, eller ta inn færre lærlinger er klart lavere i årets undersøkelse enn i fjorårets. På spørsmål om hva fylkeskommunene gjør for å sikre tilgangen til læreplasser, svarer de fleste at dette er noe de jobber med hele tiden og at de har konkrete planer for rekruttering av lærebedrifter. Sammenlikninger mellom fjorårets og årets undersøkelse viser kun mindre endringer. 

Standpunkt

Generelt viser undersøkelsen at det er en enhetlig oppfatning rundt spørsmål om standpunktvurdering. Det er bred enighet blant skoleledere om at alle, eller de fleste lærerne ser kompetansemålene i sammenheng når de vurderer elevene til standpunkt. Samme tendens finner man på spørsmål om samarbeid mellom lærere om kompetanseforståelsen i faget og om hva som skal vektlegges i standpunktvurderingen

Mat- og måltider i skolen

Litt over halvparten av barneskolene og 1-10 skolene tilbyr skolemelk. Skolefrukt finnes på halvparten av barneskolene, mens både automater og serveringstilbud er mest utbredt på ungdomskolene og i de videregående skolene. Skolefrukt (gratis) tilbys i større grad på de mindre grunnskolene, mens det er flere av de større som har serveringstilbud. De fleste videregående skolene har serveringstilbud, men det er en noe lavere andel blant de minste. Det er noen forskjeller mellom landsdelene. 

Spesialpedagogisk kompetanse

Spørsmål om tema ble stilt til skoleledere i grunnskolen og videregående skole og de ble bedt om å oppgi hvor mange lærere ved skolen som har henholdsvis 30, 60 og 120 studiepoeng i spesialpedagogikk. 

De fleste grunnskolene og videregående tilfredsstiller kriteriet med å ha minst en lærer med 30 eller 60 studiepoeng i spesialpedagogikk. Når det gjelder et kriterium om at det skal være minst en lærer på skolen med 120 studiepoeng i spesialpedagogikk vil kun halvparten av videregående skoler tilfredsstille dette, og 65 prosent av grunnskolene. Det er 47 skoler i utvalget som verken har noen lærere med 60 studiepoeng eller noen lærere med 120 studiepoeng i spesialpedagogikk.