Funn fra «Spørsmål til Barnehage-Norge»

Oversikt 2014–2021

Spørreundersøkelsen «Spørsmål til Barnehage-Norge» blir sendt ut til barnehagemyndigheter, barnehageeiere og barnehagestyrere hvert år. Her finner du rapporter fra alle undersøkelsene og hvilke temaer som er blitt svart på når.

Resultatene fra spørreundersøkelsen brukes som kunnskapsgrunnlag i Kunnskapsdepartementets og Utdanningsdirektoratets arbeid med ulike satsninger og prioriteringer. Temaene for den enkelte undersøkelsen varierer fra år til år, avhengig av hva vi har behov for kunnskap om.

Undersøkelsen er representativ. Resultatene gir derfor et godt innblikk i hva de som jobber på feltet mener om de ulike temaene.

SINTEF har oppdraget med å gjennomføre spørringene frem til 2024.

Alle undersøkelsene

Hva er temaene i undersøkelsene?

Temaene varierer fra år til år, og noen tema har vært med flere ganger. Under har vi oppsummert hvilke temaer det er spurt om i de ulike undersøkelsene:

Noen funn fra de siste undersøkelsene:

 • Over 80 prosent av barnehagene har medarbeidere med profesjonen barne- og ungdomsarbeider. 2021
 • 1 av 4 barnehager har ansatte med masterkompetanse, og andelen øker med barnehagens størrelse. 2021
 • Om lag ni av ti barnehager samarbeider med et universitet eller en høgskole (UH) for lokal kompetanseutvikling. Halvparten av barnehagestyrerne mener at UH tilfører barnehagen viktig kompetanse. 2021
Hva er spurt om når?
TemaNår
Barnehageansatte fra andre oppvekstrelaterte profesjoner 2021
Barnehageansatte med masterkompetanse  2021
Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling  2021
Barnehageleders kompetanse 2020
Barnehagepersonalets kompetanse innenfor praktiske og estetiske fag 2020, 2016, 2014 
Kartlegging av kompetansebehov 2018
Videreutdanning og tilrettelegging for dette 2018
Kompetanse i arbeidet med barnehagemiljø 2017
Veiledning av nyutdannede barnehagelærere 2017

Noen funn fra de siste undersøkelsene:

 • I 9 av 10 barnehager har styrer og/eller pedagogisk leder har vært involvert i barnehagens arbeid med implementering av krav til nulltoleranse mot krenkelser (§ 41, i kapittel 8 i barnehageloven). 2021
 • To av tre styrere mente at deres ansatte hadde kompetansen i å forebygge, stoppe og følge opp mobbing og andre krenkelser. Det er en økning på 50 prosent siden 2017. 2019
Hva er spurt om når?
TemaNår
Innføring av regler for et trygt og godt barnehagemiljø 2021
Fysisk miljø 2017, 2014
Barnehagemiljø/mobbing 2019, 2017
Mat og måltider 2017
Rutiner for å sikre god hygiene 2016
Trivsel i barnehagen 2015, 2014
Inkluderende barnehage- og skolemiljø 2019

Noen funn fra de siste undersøkelsene:

 • 6 av 10 barnehager har anskaffet administrative digitale verktøy og nærmere 5 av 10 har anskaffet digitale verktøy til bruk i pedagogisk arbeid i løpet av det siste året. 2021
 • Mer enn ni av ti barnehager opplyser at de har utarbeidet eller forbedret sine beredskapsplaner for alvorlige hendelser de siste tre årene. Dette er stabilt sammenliknet med tidligere år. 2021
 • Styrere vurderer de ansattes kompetanse i å ivareta barnas rett til personvern som svært høy. 2020
 Hva er spurt om når?
TemaNår 
Digital praksis i barnehagen  20212020
Rutiner for å forebygge og oppdage vold og seksuelle overgrep  2016
Barnehagens arbeidsmåter  2015
Tid til samarbeid  2015
Barnevern  2015
Samfunnsberedskapog forebygging av alvorlige hendelser 20212019, 2018, 2017, 2016, 2015
Språk  2019
Språkløyper  2017, 2015
Rett til barnehageplass  2020
Kartlegging av opptakspraksis i private barnehager  2014
Overgang fra barnehage til skole  2019, 2014
Kvalitetsverktøy i barnehagesektoren  2017, 2014

Noen funn fra de siste undersøkelsene:

 • Samtlige styrere bekrefter at de samarbeider regelmessig eller ved behov med PP-tjenesten. Flertallet samarbeider også med barnevern og helsestasjon. 2021
 • Mer enn 90 prosent av barnehagene har, eller har hatt, barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp. 2020
 • Over halvparten av barnehagene opplyser at den spesialpedagogiske hjelpen planlegges av spesialpedagog utenfra. En av fem oppgir at dette gjøres av spesialpedagog ansatt i barnehagen. 2020
Hva er spurt om når?
TemaNår
Assistentbruk   2020
Spesialpedagogikk  20212020
Inkludering   20212017
Tilretteleggingsplikt   2018

Noen funn fra de siste undersøkelsene:

 • Halvparten av barnehager uttrykker behov for støtte og veiledning på rammeplanens kapittel 9 «Barnehagens fagområder» og en av fem ønsket mer støtte og veiledning på fagområdet «Kunst, kultur og kreativitet». 2020
 • Styrere opplever at barnehagepersonalets innstilling til å ta i bruk den nye rammeplanen er gjennomgående positiv, og majoriteten opplevde at de ansattes refleksjon var blitt endret som følge av den nye rammeplanen. 2018
Hva er spurt om når?
TemaNår
Bruk av rammeplanen og støtte til rammeplan  2020, 2014
Implementering av ny rammeplan  2018, 2017

Noen funn fra de siste undersøkelsene:

 • 16 prosent av barnehagene har full bemanning (jf. bemanningsnormen) i minst 6 timer per dag. 53 prosent av barnehagene har full bemanning rundt 4-5 timer per dag og 31 prosent har full bemanning i 3 timer eller mindre per dag. 2019
 • Omkring 20 prosent av barnehagestyrerne har en stilling ved siden av styrerstillingen. Dette gjelder nesten utelukkende styrere med styreransvar i kun én barnehage. I de fleste tilfellene er styrerstillingen kombinert med en stilling som pedagogisk leder. 2019
Hva er spurt om når?
TemaNår
Barnehagestyrer 2019
Bemanningsnormen og pedagognormen 2019
Dispensasjon fra pedagognormen 2018, 2017
Bemanning (tidsbruk og prioritering) i barnehagen 2014

Noen funn fra de siste undersøkelsene:

 • Sju av ti barnehagestyrere med ansvar økonomistyring, har ikke behov for veiledning i Barnehagelovens § 23. 2021
 • 40 prosent av kommunene oppgir at eierrollen og myndighetsrollen utøves av samme ansatt. 2018
 • Sju prosent av kommunene oppgir at barnehagestyrer(e) utfører myndighetsoppgaver etter Barnehageloven. 2018
Hva er spurt om når?
TemaNår
Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager 2021
 Barnehagemyndighetens organisering  2018
 Vurdering av Fylkesmannens arbeid  2017, 2016
 Beregning av kommunalt tilskudd til private barnehager  2018

Noen funn fra de siste undersøkelsene:

 • Informasjon på e-post fra Utdanningsdirektoratet ser ut til å nå ut til barnehagene, og det store flertallet mener at denne informasjonskanalen funger godt. 2021
 • Kun to av fem barnehagestyrere oppgir at de kjenner til at Utdanningsdirektoratet er på sosiale medier. Facebook er den kanalen flest styrere er på og litt over én av fire følger Utdanningsdirektoratet her. 2019
Hva er spurt om når?
TemaNår
Informasjon fra Utdanningsdirektoratet 2021
Vetuva  2017, 2014 
BASIL  2016
Barnehagefakta.no  2016
Bruk av nasjonale sentra  2016
«Barnehagespegelen» (særtrykk av barnehagekapitlet i US14)  2014
Utdanningsdirektoratet i sosiale medier  2019

Spørsmål til Skole-Norge

Vi har også en tilsvarende undersøkelse som heter Spørsmål til Skole-Norge.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!