Regler for muntlig eksamen og muntlig-praktisk eksamen

Bestemmelsene gjelder både for grunnskolen og videregående opplæring.

Gjennomføring av muntlig eksamen

Her oppsummerer vi hvilke bestemmelser som gjelder for forberedelse, gjennomføring og vurdering av muntlig eksamen. Forskrift til opplæringsloven som regulerer alle lokalt gitte eksamener.

Bestemmelsene er revidert og forenklet i lys av endringene i nytt læreplanverk (LK20 og LK20S), og gjelder fra 1. august 2020.

Rundskriv Udir 2-2020

Nytt rundskriv om individuell vurdering Udir-2-2020 beskriver og utdyper alle bestemmelser i forskrift til opplæringslova kapittel 3 om individuell vurdering, og i del V Eksamen er alle bestemmelser om eksamen beskrevet. Regler for muntlig og muntlig- praktisk eksamen beskriver betingelsene for eksamensgjennomføringen som følger av forskriftsbestemmelsene.

Kommune og fylkeskommune bør lage retningslinjer

Vi anbefaler at kommunene og fylkeskommunene lager retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitte muntlige og muntlig- praktiske eksamener med utgangspunkt i forskrift og rundskriv. Felles retningslinjer er ikke et krav, men de kan bidra til å sikre forutsigbarhet, tydeliggjøre forventninger og gi en felles forståelse for ansvar og rammer for eksamenssituasjonen.

Under gir vi en kortfattet oversikt over hva kommuner, fylkeskommuner, skoler og lærerne må tenke på før, under og etter muntlig eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring.

Før eksamen

Ikke eksamen på mandager

Skolen kan ikke gjennomføre lokalt gitte eksamener med forberedelsedel på mandager, eller første dag etter offentlige helligdag eller høytidsdag.

Under eksamen

Etter eksamen