Regler for muntlig eksamen

Her finner du hvilke regler som gjelder for muntlig eksamen. Reglene gjelder både for grunnskolen og videregående opplæring.

Muntlig eksamen er lokalt gitt

Muntlig eksamen er en lokalt gitt eksamen. Det betyr at organisering, trekking av fag og elever, sensorskolering, hjelpemidler og eksamensoppgaver er et lokalt ansvar. I grunnskolen har kommunen ansvaret, og i videregående opplæring har fylkeskommunen ansvaret. Kommunen og fylkeskommunen kan delegere gjennomføringen til skolelederne på hver skole.

Presiseringer februar 2015

Vi har endret teksten om lyttetekster/lyttemateriell, for at det skal være tydelig at disse kan være en del av forberedelsesmaterialet og/eller inngå i selve eksamen.

I rundskriv Udir-2-2014 har vi utdypet reglene for lokalt gitt eksamen i forskrift til opplæringsloven, men det er fremdeles et betydelig handlingsrom. Det betyr at dere som jobber i skolen har mange muligheter og en lokal frihet til å gjennomføre muntlig eksamen på deres skole. Det viktigste er at eksamen gir elevene muligheten til å vise kompetansen sin, og at det er en faglig god vurdering.

Vi anbefaler at dere lager lokale retningslinjer for gjennomføringen av lokalt gitt eksamen, men det er ikke et krav i forskriften. Vi oppfordrer også til å diskutere gjennomføringen av muntlig eksamen på skolen, og hva disse reglene betyr for dere.

Før eksamen

Ikke eksamen på mandager

Dere kan ikke gjennomføre muntlig eksamen på mandager og første dag etter helligdag/høytidsdag. Dette gjelder bare for lokalt gitt muntlig eksamen med forberedelsesdel.

48 timer før: Melding om hvilket fag eleven er kommet opp i

48 timer før eksamen skal eleven få vite hvilket fag han eller hun er kommet opp i. Helgedager og helligdager telles ikke med. Her kan du lese mer om trekkordningen, som sier hvor mange fag hver elev skal opp i.

24 timer før: Forberedelsedel

24 timer før eksamen begynner forberedelsedelen for elevene. Eleven skal få utdelt et tema eller en problemstilling. Ut fra det skal elevene forberede en presentasjon, som han eller hun presenterer under eksamen. Eleven skal ikke få vite hvilke spørsmål og problemstillinger han eller hun skal få på eksamensdagen.

Forberedelsedelen er en obligatorisk skoledag, og elevene har rett på et pedagogisk tilbud fra skolen. Det betyr at eleven skal være på skolen og ha tilgang til en lærer. Det trenger ikke være faglæreren til eleven. Forberedelsen skal hjelpe elevene til å se sammenhengen mellom temaet eller problemstillingen for eksamen og læreplanen.

Fylkeskommunen avgjør om privatister skal ha forberedelse eller ikke.

Sensorer

Det skal alltid være to sensorer. Minst én av sensorene skal være ekstern, altså ikke jobbe på skolen som gjennomfører eksamen. Den andre sensoren er som oftest faglæreren til eleven.

Eksamensoppgaven

Eksamensoppgaver er temaene eller problemstillingene som elevene skal presentere, og spørsmålene eller problemstillingene som vil være gjenstand for eksamineringen etter presentasjonen.

Faglæreren har plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgaver eller opplegg for fagsamtalen, som han eller hun skal diskutere med den eksterne sensoren. Hvis de to sensorene er uenige om hva eleven skal prøves i, er det den eksterne sensoren som bestemmer.

Lyttetekster i engelsk og fremmedspråk

Til muntlig eksamen er det viktig å gi elevene mulighet til å vise kompetanse i lytteforståelse. Lytteforståelse kan vurderes på ulike måter, f.eks. gjennom interaksjon og ved bruk av ulike typer lyttetekster/lyttemateriell.

Tidligere var det en vanlig lokal ordning å gi elevene en lyttetekst 30 minutter før selve eksamenen startet. Lytteteksten kunne enten brukes alene eller gis i tillegg til en lengre forberedelsesdel (for eksempel 48 timer).

Med endring i reglene for muntlig eksamen fra våren 2014 skal alle elever få tema/problemstilling 24 timer før selve eksamen. Dette har konsekvenser for bruk av lyttetekster til muntlig eksamen.

Skolene velger selv om de vil bruke lyttetekster/lyttemateriell til muntlig eksamen. Disse kan være en del av forberedelsesmaterialet (som elevene får 24 timer før eksamen) og/eller inngå i selve eksamen (som varer inntil 30 minutter, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-29 og 3-30). De kan ikke gis 30 minutter før eksamen.

Vi oppfordrer ellers skoleeier til å utarbeide lokale retningslinjer for muntlig eksamen, herunder bruk av lyttetekster/lyttemateriell i engelsk og fremmedspråk.

Lyttetekster i engelsk og fremmedspråk på nettsidene til Fremmedspråksenteret

Under eksamen

Presentasjon og fagsamtale

Elevene skal få mulighet til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig. Det betyr at sensorene ikke bare kan stille spørsmål fra en liten del av faget. Sensorene skal ikke lete etter den kompetansen elevene ikke har.

Eksamen skal vare inntil 30 minutter for hver elev, og gjennomføres slik:

Eleven presenterer temaet eller problemstillingen (bør ikke utgjøre mer enn 1/3 av tiden).Sensorene bruker presentasjonen som et utgangspunkt for en fagsamtale med eleven (bør utgjøre minst 2/3 av tiden).

Hjelpemidler: Egne notater

Det eneste hjelpemidlet eleven kan ha med på eksamen, er egne notater knyttet til den forberedte presentasjonen.

Notatene inkluderer relevante hjelpemidler eller verktøy for å holde presentasjonen. Det er skoleeier (kommunen, fylkeskommunen eller skolen) som bestemmer hvilke typer notater elevene kan ta med på eksamen. Ulike hjelpemidler kan være relevante i ulike fag.

Eksempler på notater kan være digitale presentasjonsverktøy og andre digitale verktøy som regneark, graftegner og CAS. Listen er ikke uttømmende.

Dersom eksamen krever bruk av hjelpemidler utover notater til presentasjonen, må skoleeier sørge for at eleven får tilgang til disse. Det kan for eksempel være snakk om kalkulator eller utstyr eleven trenger for å vise forsøk i naturfag.

Vurderingsgrunnlag

Det er den kompetansen eleven viser under selve eksamenen som sensorene skal vurdere. De notatene som eleven har produsert i forberedelsedelen, for eksempel presentasjonen, er ikke en del av vurderingsgrunnlaget. Hvis sensorene er uenige om karakteren, er det den eksterne sensoren som bestemmer.

Etter eksamen

Klage på muntlig eksamen

Ved muntlig eksamen kan ikke eleven kreve å få endret karakteren. Eleven kan bare klage på at det er gjort formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet. Formelle feil kan for eksempel være for sen beskjed om fag, dårlig opptreden fra sensor eller at sensor legger vekt på for eksempel innsats.

Rektor skal innhente uttalelse fra eksaminator og sensor, og sender disse sammen med klagen og sin egen uttalelse til klageinstansen. Eleven skal få kopi av disse uttalelsene.

Dersom eleven får medhold i at det er gjort formelle feil, blir eksamenskarakteren annullert. Eleven kan velge om han eller hun vil gå opp til ny muntlig eksamen, i så fall med en ny sensor. Hvis eksamen var i et trekkfag, vil det bli trukket fag på nytt.

Mer informasjon

I videregående opplæring er det ingen endringer for lokalt gitt skriftlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen, og skolene kan velge å gjennomføre dem med forberedelsedel. Forberedelsestiden kan være inntil to dager.

Vi har skrevet et rundskriv som utdyper og forklarer de ulike bestemmelsene i forskrift til opplæringsloven. Se Rundskriv Udir-2-2014 om lokalt gitt muntlig eksamen.

Regelverket ble endret i 2013

Her er de viktigste endringene fra tidligere regelverk.

  • Elevene skal gjennomføre muntlig eksamen med en obligatorisk forberedelsesdel, der elevene får oppgitt tema eller problemstilling og skal forberede en presentasjon i tilknytning til dette.
  • Eleven får vite hvilket fag han eller hun er kommet opp i 48 timer før eksamen. Tema eller problemstilling for muntlig presentasjon blir oppgitt 24 timer før eksamen.
  • Under eksamen skal eleven presentere temaet/problemstillingen som er forberedt i forberedelsesdelen.
  • Det eneste hjelpemidlet eleven kan ha med på eksamen, er egne notater knyttet til den forberedte presentasjonen. Dette inkluderer relevante hjelpemidler til presentasjonen.
  • Eksamen med forberedelsesdel kan ikke gjennomføres på mandager og første dag etter helligdag/høytidsdag.
  • Fylkeskommunen avgjør om lokalt gitt muntlig eksamen for privatister skal være med forberedelsesdel eller ikke.

Endringene ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 26. september 2013. Endringene vil gjelde fra og med eksamensgjennomføringen våren 2014.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!