Regler for muntlig eksamen

Reglene gjelder både for grunnskolen og videregående opplæring.

Gjennomføring av muntlig eksamen

Vi oppdaterer siden

Vi jobber med å oppdatere innholdet på siden i tråd med nytt rundskriv Udir 2-2014. Ny informasjon om hjelpemidler og vurderingsgrunnlag kommer.

Her oppsummerer vi hvilke regler som gjelder for forberedelse, gjennomføring og vurdering av muntlig eksamen.  Forskrift til opplæringsloven som regulerer alle lokalt gitte eksamener.

Reglene er oppdatert og endret i tråd med de nye læreplanene for fag.

Skoleeier bør lage retningslinjer

Vi anbefaler at skoleeier lager retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitte muntlige eksamener. Felles retningslinjer er ikke et krav, men de kan bidra til å sikre forutsigbarhet, tydeliggjøre forventninger og gi en felles forståelse for ansvar og rammer for eksamenssituasjonen.

Under gir vi en kortfattet oversikt over hva skolen og lærerne må tenke på før, under og etter muntlig eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring.

Før eksamen

Ikke eksamen på mandager

Skolen kan ikke gjennomføre lokalt gitte eksamener med forberedelsedel på mandager, eller første dag etter offentlige helligdag eller høytidsdag.

48 timer før eksamen - beskjed om trekk

Skolen skal gi eleven melding om hvilket fag eleven er trukket ut i 48 timer før eksamen starter. Helligdager eller høytidsdager skal ikke telle med i de 48 timene. Les om trekkordningen.

24 timer før eksamen - forberedelsedelen starter

Forberedelsedelen for eleven skal begynne 24 timer før eksamen starter. Eleven skal få eller trekke et tema og/eller en problemstilling. Om eleven skal trekke eller få utdelt et tema eller en problemstilling, avhenger av hvordan oppgaven for muntlig eksamen er formulert. Avhengig av hva slags tema eller problemstilling elevene har fått eller trukket, skal elevene få mulighet til å forberede seg på en måte som gjør dem i stand til å vise kompetansen de har under muntlig eksamen.

Forberedelsesdagen er en obligatorisk skoledag, og elevene har rett på et pedagogisk tilbud. Det betyr at eleven skal møte på skolen og ha tilgang på veiledning fra en lærer. Det er ikke et krav at læreren må være elevens faglærer. Forberedelsen skal hjelpe eleven til å se sammenhengen mellom temaet eller problemstillingen for eksamen og læreplanen i faget.

Forberedelsen er en del av eksamen, og elever som har dokumentert fravær på forberedelsesdagen har også dokumentert fravær fra eksamensdagen. Elever som ønsker å delta på eksamen selv om de har dokumentert fravær på forberedelsesdagen, skal få mulighet til det.

Elever som har udokumentert fravær på forberedelsesdagen, må møte på eksamen.

Fylkeskommunen avgjør om privatister skal ha forberedelsesdag som del av eksamen eller ikke.

Eksamensoppgaven

Faglærer har plikt til å utforme forslag til oppgaver til lokalt gitt eksamen. Eksamen skal være i samsvar med læreplanverket. Eksamensoppgaven skal angi et tema og/eller en problemstilling som eleven skal ta utgangspunkt i for å lage sin egen presentasjon. Eksamensoppgaven må være såpass åpen at eleven kan ta egne valg for innhold og form, og formulert på en måte som legger til rette for at eleven kan få vist sin samlede kompetanse i faget.

Faglærer skal diskutere eksamensoppgaven og plan for gjennomføringen av eksamen med den eksterne sensoren i forkant av eksamen.

Les mer i rammeverket for eksamen.

Lyttemateriell i engelsk og fremmedspråk

Til muntlig eksamen kan lytteforståelse vurderes på ulike måter, for eksempel gjennom interaksjon under eksamineringen og ved bruk av ulikt lyttemateriell.

Dersom skolen velger å bruke lyttemateriell til muntlig eksamen, skal dette være en del av forberedelsen og/eller inngå i de 30 minuttene kandidaten har til rådighet. En lytteprøve skal ikke gis i tillegg til gjennomføringen av eksamen, f.eks. 30 minutter før eksamen starter.

Vi oppfordrer skoleeier til å inkludere bruk av lyttemateriell i engelsk og fremmedspråk i lokale retningslinjer.

Under eksamen

Gjennomføring av muntlig eksamen

Gjennomføringen av lokalt gitt muntlig eksamen kan vare inntil 30 minutter for hver elev. Karakteren skal settes på individuelt grunnlag. Når sensorene har diskutert seg frem til karakter, skal eleven umiddelbart få vite karakteren.

Etter revisjon av forskrift til opplæringslova kapittel 3 om individuell vurdering, er kravet om en presentasjon som utgangspunkt for samtalen under muntlig eksamen fjernet. For en del elever kan det å ha regi på oppstarten av eksamen bidra til å gi forutsigbarhet og trygge rammer. For andre kan kravet om presentasjon begrense muligheten til å vise kompetansen de har i faget. En «presentasjon» blir ofte forstått som å lage lysark som skal  presenteres på eksamen. Det er imidlertid åpning for å presentere på andre måter. 

Å fjerne kravet til en obligatorisk presentasjon under muntlig eksamen gir større fleksibilitet for hvordan elever og sensorer kan bruke forberedelses- og eksamenstiden. Det er viktig å ta høyde for at det finnes flere måter å organisere forberedelsesdagen og eksamen på, utover å starte selve eksamen med en presentasjon.

 

Målet med gjennomføring av eksamen er at eleven skal få anledning til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig utfra hva som er mulig innenfor eksamensformen.

Sensorene må derfor stille spørsmål som gir eleven anledning til å vise bredest mulig kompetanse i faget. En eksamen som bare prøver noen kompetansemål, vil være i strid med prinsippet om at eleven skal få mulighet til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig.

Sensorene skal lete etter den kompetansen eleven har, og ikke lete etter det eleven ikke kan.

Muntlig formidlet fagkompetanse

Muntlige ferdigheter er en av de fem grunnleggende ferdighetene, og hvordan denne ferdigheten er uttrykt i læreplanen for fag, varierer. Kriterier for vurdering av eksamen vil derfor også variere. Noen fag har egne kompetansemål eller hovedområder som handler om å kunne presentere/kommunisere faglig innhold, og muntlige ferdigheter vil derfor inngå som en større eller mindre del av vurderingen av elevens samlede kompetanse i faget. Det er kompetansemålene som er grunnlaget for vurderingen av elevens muntlige formidlede fagkompetanse.

Etter eksamen

Klage på muntlig eksamen

Eleven har rett til å klage på formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet. Til muntlig eksamen er det ikke anledning til å klage på karakteren. Ved spørsmål om klage, har skolen har ansvar for å veilede eleven.

Dersom eleven får medhold i en klage, blir eksamenskarakteren annullert. Eleven kan velge om hun eller han vil gå opp til ny muntlig eksamen, med ny sensor. Hvis den muntlige eksamenen er trekkfag i videregående, skal fag trekkes på nytt.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!