Barn og unge fra Ukraina har de samme rettighetene på skolen som andre elever. Noen elever har også andre rettigheter, som rett til særskilt språkopplæring og spesialundervisning. 

Midlertidige endringer i opplæringsloven 

Regjeringen har vedtatt midlertidige endringer for å gjøre det enklere for skoler å ta imot flyktninger fra Ukraina.

Skoler

  • Kommuner må gi opplæring til elevene så raskt som mulig. Fristen for å gi fullverdig opplæring utvides fra én til tre måneder.
  • Kommunene kan organisere opplæringstilbudet for nyankomne elever i egne grupper, klasser eller skoler (innføringstilbud) uten at eleven eller foresatte må samtykke. Les mer om innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever .

Opplæring på skolen

Elever som kommer fra Ukraina skal få opplæring etter norske læreplaner. Det finnes også mange læremidler på ukrainsk som skolene har mulighet til å bruke. 

Læremidler og undervisning på ukrainsk

Flere læremidler er oversatt til ukrainsk og/eller russisk etter å ha fått støtte fra Utdanningsdirektoratet. Dette gjelder både trykte og digitale læremidler. Alle læremidlene er gratis tilgjengelig i tre år.

NAFO har utvidet Skolekassa med lenker til læringsressurser på ukrainsk. Skolekassa er en nettside som inneholder lenker til ressurser, som er godt egnet for nyankomne og personer med norsk som andrespråk. NAFO har også annet relevant støttemateriell til opplæring for minoritetsspråklige elever på sine nettsider.

Tilbud om tospråklig opplæring i ukrainsk

NAFO tilbyr tospråklig opplæring i norsk med samfunnsfag på ukrainsk for ukrainske elever. Fleksibel opplæring på ukrainsk er et tilbud til elever som har vedtak om særskilt språkopplæring og som har behov for tospråklig opplæring i norsk med samfunnsfag. Tilbudet er for elever fra 5. -7. trinn, 8. -10. trinn og elever som går i videregående opplæring.

Tilbudet gjelder for skoler som ikke har lykkes med å få tak i tospråklige lærere på ukrainsk. 

Les mer om fleksibel opplæring hos NAFO

Ukrainsk fjernundervisning

Ukrainske myndigheter har utviklet et fjernundervisningstilbud, som tar utgangspunkt i utdanningssystemet i Ukraina. Dette tilbudet erstatter ikke opplæringen etter norske læreplaner, men kan være et supplement for ukrainske elever. Det er frivillig om skolen ønsker å bruke disse ressursene.

Skoleeiere og skoler må ikke tilrettelegge for at ukrainske barn og unge kan delta i denne fjernundervisningen, men kan velge å stille lokaler og personale til disposisjon. Utdanningsdirektoratet kan ikke kvalitetssikre eller stå ansvarlig for innholdet i læringsplattformen, og skolen og skoleeier må selv vurdere hvilke ressurser de ønsker å bruke.

  • Fjernundervisningsplattformen National Online School inneholder ulike opplæringsressurser som videoer, tester og individuelle oppgaver. En del av innholdet finnes på engelsk, i tillegg til ukrainsk.
  • Det finnes også en rekke artikler og ressurser for å ivareta ukrainske elever gjennom EUs digitale plattform for opplæring School Education Gateway.

Deler av materiellet kan være relevant å bruke i språkopplæring eller tospråklig fagopplæring i fag.

Skoleeiere har mulighet til å betale for privatskoleplasser for elever fra Ukraina

Hvis de offentlige skolene i kommunen ikke har plass til å imot alle elever fra Ukraina, kan kommunen/fylkeskommunen kjøpe plass ved private skoler. Skolen må da ha ledig kapasitet innenfor sitt godkjenningstall. Betalingen skolen mottar fra den enkelte kommune eller fylkeskommune, skal holdes adskilt fra skolens ordinære statstilskudd og skolepenger.

Snakk med barn og unge om krigen

Barn og unge har behov for å snakke om det som foregår i Ukraina. Mange har har begrenset kunnskap om konflikten, og trenger hjelp fra de voksne til å forstå hva som skjer. 

Nyttige lenker

 

Søknad til videregående opplæring for nyankomne elever