Melde bekymring for brudd på regelverket

For å sikre en god og trygg opplæring for alle, fører staten og kommunene tilsyn med barnehager og skoler. Hvis du er bekymret for at barnehagen eller skolen din ikke følger regelverket kan du melde fra.

Staten og kommunene fører tilsyn med barnehager og skoler for å kontrollere at de følger regelverket. Tilsynet kan også hjelpe barnehager og skoler slik at de oppfyller kravene i barnehageloven, opplæringsloven eller privatskoleloven. Det er viktig fordi alle barn og unge har rett til å ha det trygt og godt, og til å få den opplæringen de har krav på.

Vi er flere som har ansvar for å føre tilsyn med barnehager og skoler, og du må melde fra til riktig instans. 

Melde bekymring for privatskoler (tidligere friskoler), andre private skoler eller økonomien i private barnehager

Utdanningsdirektoratet fører tilsyn med privatskoler og andre private skoler. Hvis du opplever at din skole ikke følger regelverket, kan det være lurt å ta opp saken med de ansatte på skolen først. Hvis du ikke ønsker å ta direkte kontakt, eller du har sagt fra og ingenting endrer seg, kan du melde fra til oss. Du kan melde fra om bekymring for alle typer brudd på regelverket.

For barnehage fører vi tilsyn med økonomien i private barnehager. Dette innebærer å se til at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagen til gode.

Meld fra bekymring om regelbrudd i barnehage eller skole 

Alle meldinger vi mottar om mulige brudd på regelverket er konfidensielle. Du trenger heller ikke oppgi navnet ditt til oss.

Hva skjer når du har sendt inn en bekymring?

Informasjon om barnehagene og skolene er viktig, slik at vi kan danne oss et bilde av hvor stor risikoen er for at de bryter regelverket. Vi åpner vanligvis ikke tilsyn på bakgrunn av en enkelt bekymringsmelding, men sammen med annen informasjon inngår bekymringsmeldingene i vurderingene vi gjør av risikoen i barnehagene og skolene.

Du vil ikke få informasjon om hvordan vi har fulgt opp bekymringen din, men du kan se hvilke barnehager, skoler og temaer vi har ført tilsyn med.