Siste nytt

 • Elever som velger utradisjonelt trives

  Lærlinger som har tatt utradisjonelle valg, er jevnt over godt fornøyde med valget de har tatt. Det er innholdet i selve faget, og ikke kjønn eller det at de har valgt et smalt fag, som gjør at elever og lærlinger oppfatter at de har valgt riktig fag.   

  Sist endret: 20.05.2022

 • Barnehage og opplæring for ukrainske barn og unge

  Ukrainske barn og unge har de samme rettighetene på skolen som andre elever. Noen elever har også andre rettigheter, som rett til særskilt språkopplæring og spesialundervisning. 

  Sist endret: 19.05.2022

 • Oversettelse og utvikling av pedagogisk barnehagemateriell og læremidler på ukrainsk

  Utviklere av læremidler kan søke om tilskudd til oversettelse og utvikling av pedagogisk barnehagemateriell og læremidler på ukrainsk og/eller russisk. 

  Sist endret: 19.05.2022

 • Ståstedsanalysen for PP-tjenesten

  Ståstedsanalysen for PP-tjenesten er et digitalt verktøy som skal støtte dere i arbeidet med kvalitetsutvikling. 

  Sist endret: 18.05.2022

 • Mange lærlingar vart permitterte som følgje av koronasituasjonen

  Då Noreg stengde ned på grunn av koronapandemien våren 2020 vart mange lærlingar permitterte frå læreplassen sin. Ved den siste innsamlinga i februar 2022 var det berre eit fåtal permitteringar grunna pandemien.

  Sist endret: 13.05.2022

 • Halvårsvurdering

  Alle elever og lærlinger har rett til å få halvårsvurdering. Vurderingen skal sikre at elevene og læringene får informasjon om hva de mestrer etter kompetansemålene i læreplanen og gi veiledning om hvordan de kan utvikle kompetansen videre.

  Sist endret: 11.05.2022

 • Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

  Denne veilederen skal hjelpe eiere av privat barnehager til å forstå og følge kravene til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Veilederen omhandler reglene som står i barnehageloven kapittel V (barnehageloven §§ 21-23) og økonomiforskrift til barnehageloven.

  Vi vil oppdatere denne veilederen jevnlig slik at den er i tråd med gjeldende praksis. Vi markerer eventuelle endringer, slik at disse er lett synlige.

  Hvis du har spørsmål om veilederen,  send en e-post til post@udir.no.

  Sist endret: 09.05.2022

 • Samisk i barnehagen

  Alle barnehager skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barn kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet.

  Sist endret: 06.05.2022

 • Fritak for opplæring i fag

  Alle elevar skal i utgangspunktet ha opplæring i samsvar med læreplanverket. I nokre tilfelle kan det vere behov for å gi elevar opplæring som avvik frå læreplanar for fag. Dette må vere grunngitt i eleven sitt behov, og krev samtykke frå foreldra og eleven. Heilt unntaksvis kan det også vere behov for å gi fritak for fag.

  Sist endret: 06.05.2022

 • Samarbeidet mellom hjem og skole er viktig for krysskulturelle elever

  Krysskulturelle unge som deltok i et kurs om fleksibel identitet og inkludering, opplevde at de hadde felles sosiale utfordringer i skole og fritidstilbud.

  Sist endret: 05.05.2022

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!