Prosjektstøtte til private og frivillige organisasjonar for 2021

Private og frivillige organisasjonar kan få tilskott til prosjekt som støttar prioriterte mål for grunnskolar og vidaregåande opplæring.

Om ordninga

For 2021 er formålet å stimulere organisasjonar til å iverksette tiltak som styrker elevane sine grunnleggande dugleikar, eller som kan bidra i arbeidet mot mobbing i skolen. 

Dei fem grunnleggande dugleikane i læreplanverket er:

 • Å kunne lese
 • Å kunne skrive
 • Å kunne rekne
 • Muntlege dugleikar
 • Digitale dugleikar

Tiltaka må ha som mål å medvirke til generell styrking av elevane sine grunnleggande dugleikar i grunnopplæringa, og kan ikkje vere avgrensa til eitt eller fleire enkeltfag i skolen.

Dei prosjektretta tiltaka må vere landsdekkande, og nå flest mogeleg elevar og lærlingar i grunnskole og vidaregåande opplæring. Søkjaren må kunne synleggjere den forventa nytteeffekten ved å skildre planlagde eller igangsette aktivitetar/tiltak.

Tilskottsordninga er ei prosjektstøtteordning, og organisasjonar kan derfor ikkje søke om tilskott til ordinær drift. Tiltaka i søknaden må gjelde prosjektretta aktivitetar som er tidsavgrensa, og som blir følgt opp som eigne økonomiske einingar. Prosjekta kan vere eittårige eller fleirårige, men det er berre høve til å søkje om midlar til bruk i eitt år av gangen.

Det er berre søknader som gjeld tiltak mot mobbing i skolen, eller styrking av elevane sine grunnleggande dugleikar, som vil bli vurderte for eventuell tilskottstildeling.

Om statsbudsjettet for tilskottsposten blir vedteke i samsvar med budsjettframlegget for 2021, vil potten for tilskottet vere på om lag 6,7 mill. kroner.

Kven kan få prosjektstøtte?

Private og frivillige organisasjonar i Noreg, inkludert ideelle aksjeselskap, som fullt ut fyller desse kriteria:

 • Er registrert i Einingsregisteret og Frivillighetsregisteret
 • Har eit ideelt formål i samsvar med sine vedtekter
 • Representerer ei interessegruppe, brukargruppe, eit fagfelt etc.
 • Ikkje er ei bransjeforeining
 • Ikkje er organisert av det offentlege
 • Baserer sitt arbeid på medlemsavgifter eller støtte frå offentlege styresmakter og/eller private gjevarar
 • Ikkje har som formål å tene pengar (non-profit)
 • Har vedtektsfesta at eit eventuelt overskott skal tilbakeførast til organisasjonen si drift
 • Kan bidra på ein positiv måte for å nå måla for grunnopplæringa


Ved tilskottstildelinga for 2021 fekk følgjande organisasjonar innvilga tilskott til prosjektsøknader:

Organisasjon:Tilskott kr:Prosjekt:
Stiftinga Magasinett

500 000

  
 • Skrivekonkurransar og skrivekurs
 • Lærarrommet
 • Serie med argumenterande tekstar
 • Kurs i bokbad og samtale
 • Lettlesen artikkelserie for barneskuleelevar
Redd Barna 540 000

Ingen utenfor - hvordan skape trygge klassemiljøer?

MOT 1 000 000 Lærling med MOT
Skeiv Ungdom 1 000 000 Restart

Foreningen !les

1 375 000 Utvidelse og videreutvikling av Bokslukerprisen
Voksne for barn 600 000 Passport
Barnevakten 350 000
 • Online lærermøter/kurs
 • Råd til enkeltlærere/lærerteam
 • Ferdigstille Hallo-serien
 • Redusere risikoen for skadelig innhold på digitale skoleenheter
Nordiske Mediedager 150 000

Ungdomskonferansen NMD Ung

Drama- og teaterpedagogene

388 000

Læringsressurs - Dramalæring

Norges Røde Kors

500 000

Øyenvitne

Lovheimel

Ikkje heimla i lov. 

1. Før du mottek prosjektstøtte 

Søknadsfristen har gått ut. Fristen for 2021 var 10. desember 2020.

For å søkje nyttar du vårt elektroniske søknadsskjema 

I det elektroniske søknadsskjemaet skal søkjar gje følgjande opplysningar om søkjarorganisasjonen:

 • organisasjonens namn i samsvar med registrering i Einingsregisteret
 • organisasjonsnummer
 • organisasjonsform, dokumentert med utskrift frå Einingsregisteret
 • organisasjonens postadresse
 • organisasjonens offisielle e-postadresse og eventuell nettsideadresse
 • bankkontonummer for utbetaling av eventuell prosjektstøtte, og stadfesting frå bank av at bankkontoen tilhøyrer søkjarorganisasjonen (søkjarorganisasjonen sitt namn og organisasjonsnummer skal gå fram av banken si stadfesting)
 • namn, e-postadresse og telefonnummer til person som er ansvarleg for organisasjonens søknad om prosjektstøtte
 • søknadsbeløp
 • skildring av tiltaket eller tiltaka som det søkjast prosjektstøtte til. Skildringa av tiltaka/aktivitetane må få klart fram omfanget og forventa verknad av tiltaket i høve til tilskottsordninga si målsetting, kva målgrupper tiltaket gjeld, og i kva omfang og på kva måte dette vil bli gjennomført (beskrivinga skal leggast ved som eit vedlegg til søknaden)
 • organisasjonen sine kvalifikasjonar, føresetnader og planar for gjennomføring av prosjektet
 • prosjektbudsjett for søknadens tiltak (budsjettet skal leggast ved som eit vedlegg til søknaden)
 • obligatorisk vedleggsskjema til søknaden (sjå punktet «Obligatorisk vedleggsskjema» nedanfor, skjemaet skal fyllast ut og leggast ved som eit vedlegg til søknaden)
 • opplysning om det er søkt om tilskott frå andre instansar til tiltaket/aktiviteten
 • oppdatert informasjon om dagleg leiar, styreleiar og eventuelt andre ansvarlege nøkkelpersonar i organisasjonen (vedlegg til søknaden)
 • organisasjonen sine vedtekter (vedlegg til søknaden)
 • organisasjonen sin siste årsrapport og revisorattesterte årsrekneskap med notar (vedlegg til søknaden)
 • årsbudsjett for organisasjonen som heile (vedlegg til søknaden)

Obligatorisk vedleggsskjema

Vi har utarbeidd to vedleggsmalar, som skal fyllast ut og leggast ved søknaden.

Søknader som er mottekne hos Utdanningsdirektoratet etter søknadsfristen, blir ikkje saksbehandla.

2. Slik blir prosjektstøtta berekna

Ordninga har ikkje berekningsreglar. Løyvinga på posten blir fastsett etter vedtak i Stortinget.

Utdanningsdirektoratet vurderer søknadene og fattar vedtak om fordeling av midlar etter ei totalvurdering på skjønnsmessig grunnlag.

3. Dette må du rapportere

Du skal sende inn slik rapportering innan 1. juli i året etter tildelingsåret:

Prosjektrapport og eventuelt andre dokument som skildrar gjennomføringa av prosjektet i tilskottsåret.

 • Av rapporten må det gå fram korleis organisasjonen gjennom prosjektet har medverka til å nå målsettingane for tilskottsordninga, og korleis organisasjonens tiltak er gjennomført i samsvar med vilkåra for innvilga prosjektstøtte.

Prosjektrekneskap og revisjonsmelding for prosjektet.

 • Prosjektrekneskapen skal kunne samanhaldast med prosjektbudsjettet og vere spesifisert på underpostnivå i samsvar med Norsk Standard Kontoplan NS 4102.
 • Tilskottet frå Utdanningsdirektoratet må spesifiserast i ei eiga linje i prosjektrekneskapen eller i note til prosjektrekneskapen.
 • For tilskott som overstig kr 100.000, skal prosjektrekneskapen reviderast av statsautorisert eller registrert revisor.

Årsrekneskap og årsrapport for organisasjonens samla verksemd i tildelingsåret. Tilskottet frå Utdanningsdirektoratet må spesifiserast i ei eiga linje i resultatrekneskapen eller i note til årsrekneskapen.

Statsautorisert/registrert revisor skal:

 • Attestere årsrekneskapen og prosjektrekneskapen for tilskott som overstig kr 100.000. Revisjonsmeldingane må innehalde opplysningar om økonomisk nettoresultat i dei reviderte rekneskapane.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!