Prosjektstøtte til private og frivillige organisasjonar for 2020

Tilskott kan bli gjeve som prosjektstøtte til private og frivillige organisasjonar. Formålet er å stimulere organisasjonar til å iverksette tiltak som kan bidra til å nå sektormåla for grunnopplæringa.

Kven kan få prosjektstøtte?

Private og frivillige organisasjonar i Noreg, inkludert ideelle aksjeselskap, som fullt ut fyller desse kriteria:

 • Er registrert i Einingsregisteret
 • Har eit ideelt formål i samsvar med sine vedtekter
 • Representerer ei interessegruppe, brukargruppe, eit fagfelt etc.
 • Ikkje er ei bransjeforeining
 • Ikkje er organisert av det offentlege
 • Baserer sitt arbeid på medlemsavgifter eller støtte frå offentlege styresmakter og/eller private gjevarar
 • Ikkje har som formål å tene pengar (non-profit)
 • Har vedtektsfesta at eit eventuelt overskott skal tilbakeførast til organisasjonen si drift
 • Kan bidra på ein positiv måte for å nå måla for grunnopplæringa

Ved tilskottstildelinga for 2019 fekk følgjande organisasjonar innvilga tilskott til prosjektsøknader:

Organisasjon:Tilskott kr:Prosjekt:
Stiftinga Magasinett 560 000      Lettlesen artikkelserie for ungdom. Skrivetevlingar. Serie med argumenterande tekstar. Kurs i debatt og bokomtale.
Stiftinga Pirion 175 000 Språk- og kulturformidling til barn
Redd Barna 740 000 Hvordan språkbruk påvirker klassemiljøet. Barnevennlig informasjon til elever som blir mobbet. Elevrådet kan bidra til et godt skolemiljø for alle. 
Landslaget for norskundervisning 306 000 Kurs i grunnleggende ferdigheter
MOT 1 180 000 Robust ungdom 12 - 16
Sex og Politikk 1 250 000

Gjennomføring av Uke 6. Kampanjeuke og lanseringer. Materiell for videregående skole. Kurs for lærere.

FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold 1 974 000 Rosa Kompetanse Skole
Skeiv Ungdom 1 080 000 Restart
Dysleksi Norge 50 000 Dysleksivennlig skole
Hvorfor det? AS 820 000 Utvikle lærerveiledning for utstillingen "Hvorfor det?"
Voksne for barn 820 000 Passport
Barnevakten 240 000

Dialogbasert undervisning for elever - samt inkludere hjemmet.  Rådgivingstjeneste på e-post og telefon. 

Om ordninga

Prosjektstøtte kan bli gjeve for å stimulere private og frivillige organisasjonar til å setje i verk tiltak som kan bidra til å nå dei overordna sektormåla for grunnopplæringa, jf. Kunnskapsdepartementet sin årlege budsjettproposisjon, Programkategori 07.20 Grunnopplæringa, side 65 flg. (pdf).

Sektormåla for grunnopplæringa:

 • Alle har eit godt og inkluderande læringsmiljø.
 • Barn og unge som har behov for det, får hjelp tidleg slik at alle får utvikla potensialet sitt.
 • Dei tilsette i kunnskapssektoren har høg kompetanse.
 • Alle lykkast i opplæringa og utdanninga.

Blant sektormåla for grunnopplæringa skal det for 2020 prioriterast å tildele tilskott til prosjekt som bidrar til å styrke grunnleggande dugleikar og/eller arbeidet mot mobbing. Det er berre søknader med tiltak i samsvar med desse målsettingane som vil bli vurderte for eventuell tilskottstildeling.

Dei prosjektretta tiltaka må vere landsdekkande, og nå flest mogeleg elevar og lærlingar i grunnskole og vidaregåande opplæring i Noreg. Forventa nytteeffekt må kunne synleggjerast gjennom skildring av planlagde eller igangsette aktivitetar/tiltak.

Tilskottsordninga er ei prosjektstøtteordning, og det kan derfor ikkje søkast om tilskott til organisasjonars ordinære drift. Omsøkte tiltak må gjelde prosjektretta aktivitetar som er tidsavgrensa, og som blir følgt opp som eigne økonomiske einingar. Prosjekta kan vere eittårige eller fleirårige, men det er berre høve til å søkje om midlar til bruk i eitt år av gangen.

Om statsbudsjettet for tilskottsposten blir vedteke i samsvar med budsjettframlegget for 2020, vil om lag 9,4 mill. kroner vere søkbar for private og frivillige organisasjonar som har prosjektretta tiltak som kan bidra til måloppnåing for arbeidet mot mobbing i skolen og/eller styrking av elevane sine grunnleggande dugleikar, jf. ovanfor.

Lovheimel

Ikkje heimla i lov.

 

1. Før du mottek prosjektstøtte 

Søknadsfristen for 2020 er utløpt.

Det skal nyttast eit elektronisk søknadsskjema for å søke om tilskott.

Det elektroniske skjemaet finn du her: https://hoering.udir.no/Hoering/v2/762

I det elektroniske søknadsskjemaet skal søkjar gje følgjande opplysningar om søkjarorganisasjonen:

 • organisasjonens namn i samsvar med registrering i Einingsregisteret
 • organisasjonsnummer
 • organisasjonsform, dokumentert med utskrift frå Einingsregisteret
 • organisasjonens postadresse
 • organisasjonens offisielle e-postadresse og eventuell nettsideadresse
 • bankkontonummer for utbetaling av eventuell prosjektstøtte, og stadfesting frå bank av at bankkontoen tilhøyrer søkjarorganisasjonen (søkjarorganisasjonen sitt namn og organisasjonsnummer skal gå fram av banken si stadfesting)
 • namn, e-postadresse og telefonnummer til person som er ansvarleg for organisasjonens søknad om prosjektstøtte
 • søknadsbeløp
 • beskriving av tiltaket eller tiltaka som det søkjast prosjektstøtte til. Beskrivinga skal gje opplysningar om korleis prosjekttiltaka er innretta for å bidra i arbeidet mot mobbing i skolen og/eller til styrking av elevane sine grunnleggande dugleikar. Skildringa av tiltaka/aktivitetane må få klart fram omfanget og forventa verknad av tiltaket i høve til tilskottsordninga si målsetting, kva målgrupper tiltaket gjeld, og i kva omfang og på kva måte dette vil bli gjennomført (beskrivinga leggast ved som eit vedlegg til søknaden)
 • organisasjonen sine kvalifikasjonar, føresetnader og planar for gjennomføring av prosjektet
 • prosjektbudsjett for søknadens tiltak (budsjettet leggast ved som eit vedlegg til søknaden)
 • obligatorisk vedleggsskjema til søknaden (sjå punktet «Obligatorisk vedleggsskjema» nedanfor, skjemaet fyllast ut og leggast ved som eit vedlegg til søknaden)
 • opplysning om det er søkt om tilskott frå andre instansar til tiltaket/aktiviteten
 • oppdatert informasjon om dagleg leiar, styreleiar og eventuelt andre ansvarlege nøkkelpersonar i organisasjonen (vedlegg til søknaden)
 • organisasjonen sine vedtekter (vedlegg til søknaden)
 • organisasjonen sin siste årsrapport og revisorattesterte årsrekneskap med notar (vedlegg til søknaden)
 • årsbudsjett for organisasjonen som heile (vedlegg til søknaden)

Obligatorisk vedleggsskjema

Det er utarbeidd to vedleggsmalar til søknaden, som er obligatoriske og som skal fyllast ut og leggast ved søknaden.

Søknader som er mottekne hos Utdanningsdirektoratet etter søknadsfristen, blir ikkje saksbehandla.

2. Slik blir prosjektstøtta berekna

Ordninga har ikkje berekningsreglar. Løyvinga på posten blir fastsett etter vedtak i Stortinget.

Utdanningsdirektoratet vurderer søknadene og fattar vedtak om fordeling av midlar etter ei totalvurdering på skjønnsmessig grunnlag.

3. Dette må du rapportere

Du skal sende inn slik rapportering innan 1. juli i året etter tildelingsåret:

Prosjektrapport og eventuelt andre dokument som skildrar gjennomføringa av prosjektet i tilskottsåret.

 • Av rapporten må det gå fram korleis organisasjonen gjennom prosjektet har medverka til å nå målsettingane for tilskottsordninga, og korleis organisasjonens tiltak er gjennomført i samsvar med vilkåra for innvilga prosjektstøtte.

Prosjektrekneskap og revisjonsmelding for prosjektet.

 • Prosjektrekneskapen skal kunne samanhaldast med prosjektbudsjettet og vere spesifisert på underpostnivå i samsvar med Norsk Standard Kontoplan NS 4102.
 • Tilskottet frå Utdanningsdirektoratet må spesifiserast i ei eiga linje i prosjektrekneskapen eller i note til prosjektrekneskapen.
 • For tilskott som overstig kr 100.000, skal prosjektrekneskapen reviderast av statsautorisert eller registrert revisor.

Årsrekneskap og årsrapport for organisasjonens samla verksemd i tildelingsåret. Tilskottet frå Utdanningsdirektoratet må spesifiserast i ei eiga linje i resultatrekneskapen eller i note til årsrekneskapen.

Statsautorisert/registrert revisor skal:

 • Attestere årsrekneskapen og prosjektrekneskapen for tilskott som overstig kr 100.000. Revisjonsmeldingane må innehalde opplysningar om økonomisk nettoresultat i dei reviderte rekneskapane.

Retningsliner for prosjektstøtte til private og frivillige organisasjonar

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!