Kulturskolen

Alle kommuner skal ha et kulturskoletilbud til barn og unge, enten alene eller i samarbeid med andre kommuner.

Kulturskolene er både eid og drevet av kommunene, og det er kommunene selv som bestemmer innhold og omfang av tilbudet i sine skoler.

Hva kan kulturskolen tilby?

Kulturskolen gir opplæring innen kunst- og kulturfag som er tilpasset ulike aldersgrupper. Målet er å bidra til å bygge barn og unges estetiske, sosiale og kulturelle kompetanse og evne til kritisk refleksjon og selvstendige valg. Kulturskolen skal ivareta både bredde og talent, og ha et variert tilbud. Her kan barn og unge prøve seg fram og fordype seg i det de har interesse for. Det er også et sted å møte venner og ta del i et felleskap.

Samarbeid mellom kulturskolen og skolen

Kulturskolen gir gode muligheter for å utvikle et godt skole- og lokalmiljø, og kan bidra til å styrke det praktiske og estetiske innholdet i skolen. I samarbeid med skolen kan kulturskolen bidra til at elever får utfolde seg kulturelt i lokalsamfunnet. Strategien fra Kunnskapsdepartementet; Skaperglede, engasjement og utforskertrang, om praktiske og estetiske innholdet i skole- og barnehage(Pdf), legger vekt på at barnehage og skole skal bruke ressursene og samarbeide med kulturskolen. Et slikt samarbeid knytter kulturskolens oppdrag tett opp mot skolens verdigrunnlag:

Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap. Overordnet del 1.2

Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling. Overordnet del 1.4

Samarbeidet mellom skolen og kulturskolen kan foregå på mange måter. Her er noen eksempler:

Rammeplanen for kulturskolen

Norsk kulturskoleråd og dere medlemsorganisasjoner har laget en rammeplan for kulturskolen som viser til læreplanene for grunnopplæringen og beskriver formålet til kulturskolen i lokalsamfunnet. Rammeplanen kan brukes av kulturskolene lokalt. Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som arbeider for å fremme kvalitet i opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne med utgangspunkt i de kommunale kulturskolene.

Mer om kulturskolen

Etter- og videreutdanning

Forskning om kulturskolen

Norsk kulturskoleråd har i samarbeid med Kulturskolecentrum i Sverige, og forskere fra Norge, Sverige, Finland og Danmark laget en komplett oversikt med tematisk inndeling over forskning på kulturskole i de nordiske land (Pdf). Denne kan være et godt utgangspunkt for både kulturskolelærere, ledere og andre interesserte for å finne relevant forskningsbasert kunnskap som grunnlag for individuelt eller kollektivt utviklingsarbeid.

Gå til prosjektrapporten om fremtidens kulturskole her

Opplæringslova § 13-6: Musikk- og kulturskoletilbod

Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet ellers.

Barnekonvensjonen: Artikkel 31

1. Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet.

2. Partene skal respektere og fremme barnets rett til fullt ut å delta i det kulturelle og kunstneriske liv og skal oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons- og fritidsaktiviteter.