Kulturskolen

Alle kommuner skal ha et kulturskoletilbud til barn og unge, enten alene eller i samarbeid med andre kommuner.

Kulturskolene er både eid og drevet av kommunene, og det er kommunene selv som bestemmer innhold og omfang av tilbudet i sine skoler.

Hva kan kulturskolen tilby?

Kulturskolen gir opplæring innen kunst- og kulturfag som er tilpasset ulike aldersgrupper. Målet er å bidra til å bygge barn og unges estetiske, sosiale og kulturelle kompetanse og evne til kritisk refleksjon og selvstendige valg. Kulturskolen skal ivareta både bredde og talent, og ha et variert tilbud. Her kan barn og unge prøve seg fram og fordype seg i det de har interesse for. Det er også et sted å møte venner og ta del i et felleskap.

Samarbeid mellom kulturskolen og skolen

Kulturskolen gir gode muligheter for å utvikle et godt skole- og lokalmiljø, og kan bidra til å styrke det praktiske og estetiske innholdet i skolen. I samarbeid med skolen kan kulturskolen bidra til at elever får utfolde seg kulturelt i lokalsamfunnet. Strategien fra Kunnskapsdepartementet; Skaperglede, engasjement og utforskertrang, om praktisk og estetisk innhold i skole- og barnehage (pdf), legger vekt på at barnehage og skole skal bruke ressursene og samarbeide med kulturskolen.

Samarbeidet mellom skolen og kulturskolen kan foregå på mange måter. Her er noen eksempler: 

Tilknytning til lærerplanverket

Kompetanseutvikling

Det finnes flere kompetansehevende tiltak for ansatte i kulturskolen, både tilbud spesielt utviklet for kulturskolelærere og studietilbud som inngår i Utdanningsdirektoratets ordinære videreutdanningsordning for lærere. I tillegg kan kommunen søke om stipend til PPU-studier for sine ansatte i kulturskolen.

Rammeplanen for kulturskolen

Norsk kulturskoleråd og dere medlemsorganisasjoner har laget en rammeplan for kulturskolen som viser til læreplanene for grunnopplæringen og beskriver formålet til kulturskolen i lokalsamfunnet. Rammeplanen kan brukes av kulturskolene lokalt. Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som arbeider for å fremme kvalitet i opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne med utgangspunkt i de kommunale kulturskolene.

Forskning om kulturskolen

Norsk kulturskoleråd har i samarbeid med Kulturskolecentrum i Sverige, og forskere fra Norge, Sverige, Finland og Danmark laget en komplett oversikt med tematisk inndeling over forskning på kulturskole i de nordiske land (Pdf). Denne kan være et godt utgangspunkt for både kulturskolelærere, ledere og andre interesserte for å finne relevant forskningsbasert kunnskap som grunnlag for individuelt eller kollektivt utviklingsarbeid.

Gå til prosjektrapporten om fremtidens kulturskole her.

Mer om kulturskolen

  

Lovhjemler