Før eksamen

 • Ny påloggingsside for eksamenskandidater

  Fra og med høsteksamen 2020 er påloggingssiden endret. Kandidater skal på eksamensdagen logge seg på "kandidat.udir.no".

  Forberedelsestid utvides for automatiseringsfagene AUT4002, AUT4003 og AUT4030

  Forberedelsestiden for automatiseringsfaget AUT4002, AUT4003 og AUT4030 utvides fra en til to dager fra og med eksamen våren 2020.

 • Oppgavene skal ikke være hemmelige for elevene, men de er passordbeskyttet på grunn av opphavsretten. Skolene har fått tilsendt passord de skal dele med sine elever.

  De som er privatister, må kontakte eksamenskontoret i sitt fylke for å få passord.

  Vi legger bare ut oppgaver og materiell for de tre siste årene.

  Finn gamle eksamensoppgaver

  Fasit

  Vi utarbeider ikke fasiter til eksamensoppgavene. Alle sentralt gitte fag har en eksamensveiledning, som gir informasjon om hvordan eksamen skal vurderes. Noen fag har i tillegg sensorveiledning, vurderingsskjema og forhåndssensurrapport.

 • Eksamensrapporter

  Vi har laget eksamensrapporter i et utvalg fag med sentral sensur på grunnskolen og i videregående.

  Vi lager eksamensrapportene for å

  • vise hvordan læreplanen i faget, eksamensoppgavene og eksamensveiledningen henger sammen
  • vise karakterstatistikk fra sensuren
  • gi konkrete tips til undervisningen 

  Lærere kan bruke rapportene som et utgangspunkt for samtaler med elevene slik at de får støtte og hjelp til å forstå hvilken kompetanse elevene blir prøvd i og skal vise til eksamen.

  Eksamensrapporter

  Eksamenssvar med karakter

  Vi har i noen fag valgt ut eksamenstekster som har fått ulike karakterer og gitt en begrunnelse for disse karakterene.

  Eksamenssvarene kan brukes i samtaler med elevene slik at dere får en felles forståelse for hva som kjennetegner kvaliteten ved eksamenssvar på ulike nivåer i faget.

  Spørsmål til refleksjon:

  • Med utgangspunkt i eksamensoppgaven: Hvilke kompetansemål i læreplanen mener du eleven får anledning til å vise sin kompetanse i?
  • Hva er styrken i eksamensbesvarelsen, og hva kunne vært bedre?
  • Hvilke råd ville du ha gitt til eleven for å løfte kvaliteten på eksamensbesvarelsen?
  • Hvilken karakter mener du besvarelsen burde få? Begrunn karakteren ut fra kjennetegnene på måloppnåelse som du finner i eksamensveiledningen
  • Ta utgangspunkt i eksamensoppgaven: Hva kan være relevante oppgavespesifikke kjennetegn på at eleven har oppnådd målene på ulike nivåer.

  Eksamenssvar med karakter - grunnskole

  Eksamenssvar med karakter - videregående

 • Noen elever trenger at forholdene blir lagt til rette slik at de får vist kompetansen sin. Eksempler på det er at elevene:

  • får lengre tid
  • får hvilerom
  • får lest opp oppgaveteksten 
  • får oppgaven på tegnspråk eller punktskrift
  • får bruke tale til tekst-program

  Hvordan kan elevene få tilrettelagt eksamen?

  Eleven eller foreldrene må sende en søknad til rektor. Rektor avgjør om og hvordan forholdene skal bli lagt til rette. Eleven kan få tilrettelagt eksamen selv om hun eller han ikke har vedtak om spesialundervisning.

 • Eksamen i grunnskolen

  På 10. trinn i grunnskolen skal elevene og de voksne deltakerne trekkes ut til

  • en sentralt gitt skriftlig eksamen i ett fag 
  • en lokalt gitt muntlig eksamen

  Kommunen har ansvaret for trekk til eksamen.

  Eksamen i videregående

  Hvilke fag og hvor mange fag elever kan komme opp i, er ulikt for de enkelte utdanningsprogrammene og for Vg1, Vg2, Vg3 og Vg4.

  Fylkeskommunen har ansvaret for trekk til eksamen.

  Om høsten er det bare eksamenstrekk for elever som har rett til ny, utsatt eller særskilt eksamen.

  Trekkordning ved eksamen

Under eksamen

Etter eksamen

 • Elever får vanligvis vite karakteren noen dager etter fellessensuren, det vil si at sensorene møtes for å fastsette endelige eksamenskarakter. For å få eksamensresultatet må elevene kontakte skolen eller stedet der de meldte seg opp til eksamen.

  Her er datoer for fastsetting av karakter.

  Grunnlag for karaktersetting

  Karakteren settes etter en samlet vurdering av den kompetansen som eleven viser i eksamensbesvarelsen. Deloppgaver vektes ikke.

  Sensor skal ha en positiv holdning og se etter det elevene får til. Mange oppgaver gir elevene mulighet til å velge ulike løsninger og innfallsvinkler for å svare på oppgaven.

  Det hører med til sensors profesjonelle og faglige skjønn å være åpen for ulike faglige løsninger og synspunkter, så lenge elevene svarer på oppgavene som er gitt til eksamen.

  Se eksamensveiledningene for de enkelte fagene for mer informasjon.

 • En elev som er misfornøyd med karakteren, kan klage i tråd med disse kriteriene:

  • Eleven må klage innen ti dager etter at karakteren er gjort tilgjengelig
  • Eleven bør rådføre seg med en lærer før han eller hun klager
  • Eleven må levere klagen skriftlig
  • Eleven trenger ikke å begrunne klagen
  • Eleven må skrive under på klagen
  • Eleven skal levere klagen til skolen

  Resultatet av klagen kan være at eleven beholder karakteren, eller at eleven får en bedre eller dårligere karakter. Skolen informerer eleven om resultatet av klagen.

  Privatister skal sende klagen til eksamenskontoret/privatistkontoret i fylket, eventuelt til skolen der privatisten tok eksamen.

  Mer om klagebehandlingen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!