Før eksamen

 • Fritak for eksamen i skriftlig sidemål for 10. trinn

  Elever som har fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål skal ha kun en eksamensdag i norsk hovedmål. Ordningen trer i kraft fra og med våren 2022.  

  Eksamen i nye læreplaner

  Vi har samlet informasjon som eksamensansvarlige og privatister må kjenner til i forkant av eksamen.

 • Studieforberedende

  Nye eksamensveiledninger for våren og høsten og annet materiell

  Alle yrkesfagene har en felles veiledning

  Yrkesfagveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen

  Eksamen skal besvares på norsk eller samisk dersom annet ikke er oppgitt
 • Oppgavene skal ikke være hemmelige for elevene, men de er passordbeskyttet på grunn av opphavsretten. Skolene har fått tilsendt passord de skal dele med sine elever.

  De som er privatister, må kontakte eksamenskontoret i sitt fylke for å få passord.

  Vi legger bare ut oppgaver og materiell for de tre siste årene.

  Finn gamle eksamensoppgaver

  Fasit

  Vi utarbeider ikke fasiter til eksamensoppgavene. Alle sentralt gitte fag har en eksamensveiledning, som gir informasjon om hvordan eksamen skal vurderes. Noen fag har i tillegg sensorveiledning, vurderingsskjema og forhåndssensurrapport.

 • Eksamensrapporter

  Vi har laget eksamensrapporter i et utvalg fag med sentral sensur på grunnskolen og i videregående.

  Vi lager eksamensrapportene for å

  • vise hvordan læreplanen i faget, eksamensoppgavene og eksamensveiledningen henger sammen
  • vise karakterstatistikk fra sensuren
  • gi konkrete tips til undervisningen 

  Lærere kan bruke rapportene som et utgangspunkt for samtaler med elevene slik at de får støtte og hjelp til å forstå hvilken kompetanse elevene blir prøvd i og skal vise til eksamen.

  Eksamensrapporter

  Eksamenssvar med karakter

  Vi har i noen fag valgt ut eksamenstekster som har fått ulike karakterer og gitt en begrunnelse for disse karakterene.

  Eksamenssvarene kan brukes i samtaler med elevene slik at dere får en felles forståelse for hva som kjennetegner kvaliteten ved eksamenssvar på ulike nivåer i faget.

  Spørsmål til refleksjon:

  • Med utgangspunkt i eksamensoppgaven: Hvilke kompetansemål i læreplanen mener du eleven får anledning til å vise sin kompetanse i?
  • Hva er styrken i eksamensbesvarelsen, og hva kunne vært bedre?
  • Hvilke råd ville du ha gitt til eleven for å løfte kvaliteten på eksamensbesvarelsen?
  • Hvilken karakter mener du besvarelsen burde få? Begrunn karakteren ut fra kjennetegnene på måloppnåelse som du finner i eksamensveiledningen.
  • Ta utgangspunkt i eksamensoppgaven: Hva kan være relevante oppgavespesifikke kjennetegn på at eleven har oppnådd målene på ulike nivåer.

  Eksamenssvar med karakter - grunnskole

  Eksamenssvar med karakter - videregående

 • Noen elever trenger at forholdene blir lagt til rette slik at de får vist kompetansen sin. Eksempler på det er at elevene:

  • får lengre tid
  • får hvilerom
  • får lest opp oppgaveteksten 
  • får oppgaven på tegnspråk eller punktskrift
  • får bruke tale til tekst-program

  Hvordan kan elevene få tilrettelagt eksamen?

  Eleven eller foreldrene må sende en søknad til rektor. Rektor avgjør om og hvordan forholdene skal bli lagt til rette. Eleven kan få tilrettelagt eksamen selv om hun eller han ikke har vedtak om spesialundervisning.

 • Eksamen i grunnskolen

  På 10. trinn i grunnskolen skal elevene og de voksne deltakerne trekkes ut til

  • en sentralt gitt skriftlig eksamen i ett fag 
  • en lokalt gitt muntlig eksamen

  Kommunen har ansvaret for trekk til eksamen.

  Eksamen i videregående

  Hvilke fag og hvor mange fag elever kan komme opp i, er ulikt for de enkelte utdanningsprogrammene og for vg1, vg2, vg3 og vg4.

  Fylkeskommunen har ansvaret for trekk til eksamen.

  Om høsten er det bare eksamenstrekk for elever som har rett til ny, utsatt eller særskilt eksamen.

  Trekkordning ved eksamen

Under eksamen

 • Forberedelsesdeler for videregående

  Elevene har møteplikt på forberedelsesdagen. Privatister og elevene finner forberedelsesdelene på forberedelsesdagen kl. 09.00.

  Ikke alle fag på videregående har forberedelsesdel. Skolen informerer om hvilke fag dette gjelder. 

 • Elevene får fem klokketimer til å ta eksamen. Unntak: Operatørfag har eksamen i seks timer.

  Eksamen starter klokka 09:00 og avsluttes klokka 14:00 norsk tid. 

  Du kan logge deg inn før eksamenen starter. Da vil du komme til en venteside frem til eksamen starter kl. 09.00.

  Hvis elevene møter etter klokka 10:00, får de ikke gjennomføre eksamen. Kommer de for seint, men før klokka 10:00, får de ikke lagt til den tapte tiden.

 • Logg inn for å ta eksamen

  Alle skal logge seg inn via Feide eller med brukernavn og passord.

 • Forberedelsesdagen

  På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert kilder på internett.

  På eksamensdagen

  Det er ikke tillatt å samskrive, chatte eller å kommunisere med andre under eksamenen. Dette gjelder eksamen i alle fag.

  I de fleste fagene er det lov å bruke hjelpemidler som krever tilgang til internett, men i et begrenset utvalg. Utvalget gjøres på forhånd, og skal være kilder som det er relevant å bruke for å svare på eksamensoppgaven.

  Hvilke hjelpemidler det er lov å bruke under eksamen avhenger av faget. Eksamenene kan deles i tre kategorier:

  • todelt eksamen med begrenset tilgang til internett
  • eksamen med begrenset tilgang til internett
  • eksamen med fri tilgang til internett

  Todelt eksamen med begrenset tilgang til internett

  Enkelte fag i grunnskolen og videregående har todelt eksamen. Da har eleven tilgang til ulike typer hjelpemidler på del en og to.

  For grunnskolen gjelder dette eksamen i matematikk.

  For videregående gjelder dette:

  • matematikk
  • fysikk 
  • kjemi 
  • biologi 
  • samfunnsøkonomi 

  Under del en er skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler tillatt.
  Under del to er alle hjelpemidler tillatt, inkludert nettbaserte hjelpemidler.

  Eksamen med begrenset tilgang til internett

  I eksamener som ikke er todelte, er alle hjelpemidler som notater, bøker og andre kilder tillatt, inkludert et begrenset utvalg av hjelpemidler som krever tilgang til internett.
  Det er ikke tillatt å bruke oversettelsesprogrammer som hjelpemiddel i språkfag (norsk, samisk, finsk som andrespråk, engelsk og fremmedspråk).

  Det er bestemt på forhånd hvilke nettbaserte hjelpemidler det er lov å bruke.

  Eksamen med fri tilgang til internett

  I videregående er det fri tilgang til internett i sju fag.

  LK06:

  • SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
  • SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2 
  • SPR3008 Internasjonal engelsk
  • SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk
  • SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2     
  • SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
  • SPR3020 Reiseliv og språk 2  

  LK20:

  • SAM3055 Politikk og menneskerettigheter
  • SAM3049 Medie- og informasjonskunnskap 2
  • SPR3029 Engelsk 1
  • SPR3031 Engelsk 2
  • SPR3034 Kommunikasjon og kultur 2
  • SPR3036 Kommunikasjon og kultur 3
  • SPR3039 Reiseliv og språk 2

  Selv om det er fri tilgang til internett i disse fagene, er det ikke tillatt å kommunisere med andre på nettet eller på andre måter. Å publisere tekst på internett regnes som kommunikasjon.

 • Bruk av kilder

  Hvis elevene eller privatisten bruker kilder, skal kildene oppgis på en etterrettelig måte. Hvordan elevene  skal gjøre dette, er omtalt både i eksamensveiledningene og i informasjonsdelen til eksamensoppgaven.

  Hva kan være konsekvensen ved uselvstendig kildebruk?

  Når eleven og privatisten i stor grad klipper og limer fra andres tekster i besvarelsen, kan det være vanskelig å se elevens individuelle kompetanse. Resultatet kan bli at eleven får en lavere måloppnåelse på eksamen enn eleven ellers ville ha fått. Derfor er det viktig at elevene lærer å vise til kildene på en ryddig måte, og at de viser at de kan bruke kildene i teksten sin.

 • Hva er juks?

  Elevene bør få vite at det kan være ulike regler for hva som er juks på prøver underveis i skoleåret, og hva som er juks (fusk) til eksamen:

  • Det er juks å kommunisere med andre.
  • I fag som har todelt eksamen, er det juks å bruke andre hjelpemidler på del 1 av eksamen enn de som er beskrevet i informasjonsteksten på eksamensoppgaven.

  Bruk av oversettelsesprogrammer er juks

  Til eksamen i norsk og andre språkfag skal sensor vurdere elevens egen språkkompetanse. Det er derfor forbudt å bruke oversettelsesprogrammer til eksamen. Det er viktig at elever som skal ta eksamen kjenner retningslinjene for bruk av hjelpemidler og at de vet hva som er konsekvensen av juks og forsøk på juks.

  På side 2 i oppgavesettet er det informasjon om retningslinjene om hjelpemidler:

  Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra åpent Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. For norsk, samisk, finsk som andrespråk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. Når du bruker nettbaserte hjelpemidler under eksamen, har du ikke lov til å kommunisere med andre. Samskriving, chat og andre måter å utveksle informasjon med andre på er ikke tillatt.

  Hvis det blir oppdaget at noen bruker oversettelsesprogrammer eller på andre måter prøver å jukse til eksamen, kan det få store konsekvenser.

  Noen programmer, blant andre Apertium som oversetter fra bokmål til nynorsk, er gratis og nedlastbart slik at det kan brukes uten oppkobling mot internett. Dette må de som har ansvar for gjennomføringen av eksamen være oppmerksomme på. 

  Eksamensvaktene må informeres om at det er juks å bruke slike oversettelsesprogram.

  Eksamenskandidatene må få informasjon om de alvorlige konsekvensene av juks og forsøk på juks

  Hva er konsekvensene av å jukse på eksamen?

  Konsekvensene av juks eller forsøk på juks er at elevene

  • får eksamenen sin i faget annullert
  • mister standpunktkarakteren i faget
  • tidligst kan ta eksamen ett år etter (gjelder videregående)
 • Fjern forfatternavn på dokumenter

  Pass på at elevene bare bruker kandidatnummeret i eksamensbesvarelsen. De skal ikke oppgi navnet sitt eller navnet på skolen i besvarelsen.

 • Etter eksamensdagen kan elevene se besvarelsen sin

  For å se besvarelsen sin, må eleven logge seg inn enten med Feide eller med ID-porten.

Etter eksamen

 • Elever får vanligvis vite karakteren noen dager etter fellessensuren. Da møtes sensorene for å fastsette endelig eksamenskarakter. For å få eksamensresultatet, må elevene kontakte skolen eller stedet der de meldte seg opp til eksamen.

  Datoer for fastsetting av karakter.

  Se eksamensveiledningene for hvordan sensor skal vurdere besvarelser i ditt fag.

 • En elev som er misfornøyd med karakteren, kan klage i tråd med disse kriteriene:

  • Eleven må klage innen ti dager etter at karakteren er gjort tilgjengelig
  • Eleven bør rådføre seg med en lærer før han eller hun klager
  • Eleven må levere klagen skriftlig
  • Eleven trenger ikke å begrunne klagen
  • Eleven må skrive under på klagen
  • Eleven skal levere klagen til skolen

  Resultatet av klagen kan være at eleven beholder karakteren, eller at eleven får en bedre eller dårligere karakter. Skolen informerer eleven om resultatet av klagen.

  Privatister skal sende klagen til eksamenskontoret/privatistkontoret i fylket, eventuelt til skolen der privatisten tok eksamen.

  Mer om klagebehandlingen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!