Før eksamen

 • Det er ikke meningen at oppgavene skal være hemmelige for elevene. Oppgavene er passordbeskyttet på grunn av opphavsrett. Skolene har fått tilsendt passord. Elever må henvende seg til skolen for å få tilgang til passord. Er du privatist, kan du kontakte ditt privatistkontor for å få passord.

  Vi legger bare ut oppgaver og materiell for de tre siste årene.

  Finn eksamensoppgaver og eksamensveiledninger

  Alle yrkesfagene har en felles veiledning

  Yrkesfag - veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen

  Fasit

  Det finnes ikke fasiter til eksamensoppgavene. Bruk eksamensveiledningen. Noen fag har i tillegg sensorveiledninger, vurderingsskjema og forhåndssensurrapport.

  Eksamensrapporter

  Vi har laget eksamensrapporter i et utvalg fag med sentral sensur på grunnskolen og i videregående.

  Vi lager eksamensrapportene for å

  • vise hvordan læreplanen i faget, eksamensoppgavene og eksamensveiledningen henger sammen
  • vise karakterstatistikk fra årets sensur
  • gi konkrete tips til undervisningen i det enkelte fag

  Lærere kan bruke rapportene som et utgangspunkt for samtaler med elevene slik at de får støtte og hjelp til å forstå hvilken kompetanse elevene blir prøvd i og skal vise til eksamen.

  Eksamensrapporter

 • Vi har for noen fag valgt ut eksamenstekster med ulike karakterer og gitt en begrunnelse for karakterene.

  Grunnskole

  Videregående

 • Noen trenger å få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin. Eksempler kan være:

  • lengre tid
  • hvilerom
  • få lest opp oppgaveteksten 
  • få oppgaven på tegnspråk eller punktskrift
  • tale til tekst-program

  Hvordan få tilrettelagt eksamen?

  Eleven eller foreldrene må sende en søknad til rektor. Rektor avgjør om og hvordan forholdene skal bli lagt til rette. Du kan få tilrettelagt eksamen selv om du ikke har vedtak om spesialundervisning.

 • Eksamen i grunnskolen

  På 10. trinn i grunnskolen skal elevene og de voksne deltakerne trekkes ut til

  • en sentralt gitt skriftlig eksamen i ett fag 
  • en lokalt gitt muntlig eksamen

  Det er kommunen som trekker hvem som skal opp i hvilke eksamener.

  Eksamen i videregående

  Hvilke fag og hvor mange fag som elever kan komme opp i, er ulikt for de enkelte utdanningsprogrammene og for Vg1, Vg2, Vg3 og Vg4.

  Fylkeskommunen har ansvar for selve trekkingen.

  Om høsten er det bare trekk for eksamener for elever med rett til ny, utsatt eller særskilt eksamen.

  Trekkordning ved eksamen

Under eksamen

 • Du som er elev har møteplikt på forberedelsesdagen. Forberedelsesdelen blir gjort tilgjengelig kl. 09.00. Du har rett på veiledning fra en lærer.

  Forberedelsesdeler grunnskole

  Alle fag i grunnskolen har forberedelsesdag, unntatt matematikk. Skolen din gir deg tilgang til forberedelsesmateriellet når du møter opp på forberedelsesdagen.

  Forberedelsesdeler videregående

  Ikke alle fag på videregående har forberedelsesdel. Skolen informerer om hvilke fag som har forberedelsesdel og gir deg denne når du møter opp på forberedelsesdagen.

  Du som er privatist finner forberedelsesdelene i tabellen under - på forberedelsesdagen kl. 09.00.

   

   


   

 • Du får fem klokketimer til å svare på oppgaven.

  Eksamen starter klokka 09:00 og avsluttes klokka 14:00 norsk tid.

  Hvis du møter etter klokka ti, får du ikke gjennomføre eksamen. Kommer du for sent, men før klokka ti, får du ikke lagt til den tapte tiden.

 • Bruk enten Feide eller brukernavn og passord du får utdelt av skolen.

 • Skolen din har et ansvar for at du skal kjenne til og være trygg på hvilke hjelpemidler du kan bruke på eksamen. Husk å vise til hvilke kilder du bruker.

  Forberedelsesdagen

  På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett.

  Nettbaserte hjelpemidler til eksamen

  Fylkeskommunene har hatt et landsdekkende samarbeid om å lage et felles tilbud av nettbaserte hjelpemidler til skriftlig eksamen i videregående opplæring.

  Det er tre modeller for hjelpemidler til eksamen

  Modell 1 - Eksamen

  Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt åpnet internett, samskriving, chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre.

  Oversettelsesprogrammer er ikke tillatt i norsk, samisk, finsk som andrespråk, engelsk og fremmedspråk. 

  Eksamen i grunnskolen

  Norsk, samisk, finsk og engelsk følger modell 1.

  Eksamen i videregående

  Alle fag som ikke er nevnt under modell 2, følger modell 1. Det vil si de fleste fagene.

  Modell 2 – Todelt eksamen

  • Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
  • Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt åpnet internett, samskriving, chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre.

  Eksamen i grunnskolen

  Matematikk følger modell 2.

  Eksamen i videregående

  Matematikk, fysikk, kjemi, biologi og samfunnsøkonomi 2 følger modell 2.

  For praksiskandidater og lærlinger

  Se kapittel fire om hjelpemidler i generell veiledning om sentralt gitt eksamen i yrkesfag

  Modell 3 – eksamen

  Alle hjelpemidler er tillatt, også åpent internett. Åpent internett gjelder for følgende syv fag i videregående skole:

  • SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
  • SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2
  • SPR3008 Internasjonal engelsk
  • SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk
  • SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2
  • SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
  • SPR3020 Reiseliv og språk 2

  Kommunikasjon er ikke tillatt og de generelle bestemmelsene for eksamen gjelder. Verken skriftlig eller muntlig kommunikasjon er tillatt, og i språkfag er det heller ikke tillatt med oversettelsesprogram. Å publisere noe på internett regnes som kommunikasjon.

 • Hva er fusk?

  Det er fusk å kommunisere med andre. I tillegg er det fusk å bruke oversettelsesprogrammer i språkfag.

  I fag som har todelt eksamen er det fusk å bruke andre hjelpemidler på del 1 av eksamen enn de som er beskrevet i informasjonsteksten på eksamensoppgaven.

  Det er viktig å være oppmerksom på at det kan være ulike regler for hva som er fusk på prøver underveis i skoleåret, og hva som er fusk til eksamen.

  Hva er konsekvensene av fusk til eksamen?

  Det er svært alvorlig å fuske til eksamen.

  Konsekvensene av fusk eller forsøk på fusk er at du

  • får eksamen i faget annullert
  • mister standpunktkarakteren i faget
  • tidligst kan ta eksamen ett år etter (gjelder videregående)

  Bruk av kilder

  Dersom du bruker kilder, skal du oppgi kildene på en etterrettelig måte. Hvordan du gjør dette er omtalt både i eksamensveiledningene og i informasjonsdelen til eksamensoppgaven.

  Hva kan være konsekvenser ved feil kildebruk?

  Når du i stor grad benytter klipp og lim fra andres tekster, kan det være vanskelig å se din individuelle kompetanse. Dette kan føre til at du får lavere måloppnåelse på eksamen enn du ellers ville ha fått.

 • Fjern forfatternavn på dokumenter

  Pass på at du bare bruker kandidatnummeret i eksamensbesvarelsen. Du skal ikke oppgi navnet ditt eller navnet på skolen din i besvarelsen.

  Vil du ha eksamensbesvarelsen din på e-post?

  Når du leverer besvarelsen din, kan du registrere e-posten din og mobilnummeret ditt. Da får du besvarelsen på e-post og passord på sms dagen etter eksamen.

Etter eksamen

 • Kandidater kan til vanlig få vite karakteren sin noen dager etter fellessensuren. Kontakt skolen din eller der du meldte deg opp til eksamen for å få vite eksamensresultatet ditt.

  Datoer for fellessensur

  Grunnlag for karaktersetting

  Karakteren settes etter en samlet vurdering av den kompetansen du viser i eksamensbesvarelsen. Deloppgaver vektes ikke.

  Sensor skal ha en positiv holdning og se etter hva du får til. Mange oppgaver gir mulighet til å velge ulike løsninger og innfallsvinkler for å svare på oppgaven.

  Det hører med til sensors profesjonelle og faglige skjønn å være åpen for ulike faglige løsninger og synspunkter, så lenge du svarer på oppgavene som er gitt til eksamen.

  Se eksamensveiledningene for de enkelte fagene for mer informasjon.

  Karakterstatistikk fra tidligere år

 • Vil du klage på karakteren din? Husk at du

  • må klage innen ti dager etter at karakteren din er gjort tilgjengelig for deg
  • bør rådføre deg med en lærer før du klager
  • må levere klagen skriftlig
  • ikke trenger å begrunne klagen din
  • må undertegne klagen din
  • skal levere klagen til skolen din

  Om du ikke har eksamensbesvarelsen din, kontakt skolen din eller der du meldte deg opp til eksamen.

  Resultatet av klagen kan være at du beholder karakteren din, eller at du får en bedre eller dårligere karakter. Du får vite resultatet av klagen av skolen din.

  Er du privatist, sender du klagen til eksamenskontoret/privatistkontoret i fylket, eventuelt til den skolen der du tok eksamen. 

  Mer om klagebehandlingen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!