Ny opplæringslov 2024

Kunnskapsdepartementet jobber nå med en ny opplæringslov som skal erstatte dagens opplæringslov. Den nye opplæringsloven vil være klar tidligst i 2024. 

Forslag til ny opplæringslov og endringer i friskoleloven er på høring. Du kan lese hele høringsbrevet og svare på høringen. 
Fristen var 20. desember 2021

Dagens opplæringslov ble vedtatt i 1998, og det er nå behov for å gjøre flere endringer. 

Det ble nedsatt et utvalg, som ble kalt Opplæringslovutvalget den 22. september 2017 for å revidere opplæringsloven. Opplæringslovutvalget la frem sin utredning og forslag til ny lov om grunnskoleopplæringen og den videregående opplæringen i en NOU 2019:23 den 13. desember 2019. De kom frem til at dagens opplæringslov med forskrifter på mange måter er et velfungerende regelverk, men at det også er utfordringer. 

Opplæringslovutvalgets forslag til en ny opplæringslov er ment å erstatte dagens opplæringslov. Utredningen var på høring våren 2020.

I den nye opplæringsloven legger opplæringsutvalget vekt på disse hensynene:

  • Loven skal ivareta behovene til barn, unge og voksne i grunnopplæringen. Lovens formål er å legge til rette for at barn, unge og voksne får god opplæring i et godt miljø.
  • Elevenes beste skal vektlegges, og elevdemokratiet skal styrkes. Det betyr at elevene skal bli hørt og få være med å påvirke i saker som angår dem selv.
  • Loven skal være brukervennlig og anvendbar. Lovgiver skal bruke et språk som alle målgruppene kan forstå. Loven skal også fungere som et godt verktøy for de som skal bruke loven.
  • Loven skal plassere ansvaret på riktig sted. Kommunen og fylkeskommunen har ansvaret for å følge opp reglene i opplæringsloven, og de må derfor sørge for å at de som skal utføre oppgavene har god kompetanse. 
Merk dere at den høringen til ny opplæringslov som Kunnskapsdepartementet har sendt ut nå, er en annen høring enn den Opplæringslovutvalget sendte ut. Selv om departementet er enig i mange av forslagene til Opplæringslovutvalget, er det også mange av forslagene de ikke er enig i, og de har derfor foreslått nye endringer, eller forslag som viderefører gjeldende rett.

Når den nye loven er vedtatt vil det være behov for nye forskrifter. Det er Utdanningsdirektoratet som vil utarbeide forslag til forskrifter som Kunnskapsdepartementet skal fastsette. Vi vil sende forslag til endringer i forskriftene på høring senest høsten 2022.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!