Forslag til ny opplæringslov lagt frem for behandling i Stortinget

Regjeringen har fremmet forslag til ny opplæringslov for Stortinget. Den nye opplæringsloven med forskrifter skal etter planen gjelde fra august 2024. Frem til ny lov er vedtatt og trådt i kraft gjelder dagens opplæringslov av 1998 med forskrifter.

Les mer om de viktigste endringene i ny lov (regjeringen.no)
Les hele lovforslaget (regjeringen.no)

Hva skjer videre med forslaget til ny lov?

Det er Stortinget som vedtar, endrer og opphever lover. I tillegg utarbeider ofte departementene nærmere regler i form av forskrifter. Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet oppgaven med å utarbeide forskrift til ny opplæringslov og forskrift til endring i privatskoleloven.

Arbeidet med nye forskrifter

Parallelt med at Stortinget behandler forslaget til ny opplæringslov, jobber vi med forslag til forskrifter som skal utdype bestemmelsene i loven. Noe av det viktigste vi vil foreslå er å endre språk, struktur og sammenheng i forskriftene. Vi planlegger å sende forslagene til endringer i forskriftene på høring høsten 2023.

Endringer i opplæringsloven vil også påvirke deler av privatskoleloven med forskrift. Derfor kommer det også noen endringer i regelverket som gjelder privatskolene.

Støtte i arbeidet med den nye loven

Vi skal bidra med god støtte når kommuner, fylkeskommuner og skoler skal bli kjent med og innføre den nye opplæringsloven med forskrifter. Alle har ikke behov for samme type støtte, vi skal derfor tilpasse tiltakene våre etter de ulike brukerne av regelverket. Vi regner med at det vil være stor interesse rundt den nye loven når den blir vedtatt. Vi kommer tilbake med mer informasjon om konkrete tiltak for støtte fra vår side senere.

Som en del av arbeidet har vi fått hjelp fra forskere til å undersøke hvordan kommuner og fylkeskommuner jobber med regelverket i dag, og hvilke hindringer som finnes for å etterleve regelverket. Rapporten er del av grunnlaget vårt for å vurdere hvilke tiltak vi kan støtte kommuner, fylkeskommuner og skoler med.

Les rapporten Kunnskapsgrunnlag om etterlevelse av opplæringsloven

Arbeidet med ny lov så langt

Kunnskapsdepartementets forslag til ny opplæringslov var på høring høsten 2021. Forslaget bygger på opplæringslovutvalgets utredning NOU 2019: 23 Ny opplæringslov og høringsuttalelsene som kom inn til utredningen.

I tillegg har departementet brukt følgende meldinger i arbeid med ny lov

Hvorfor kommer det ny opplæringslov?

Dagens opplæringslov er 25 år gammel og har i snitt blitt endret mer enn én gang per år. Dette har gjort at regelverket har blitt svært omfangsrikt og detaljert. Målet er at ny lov skal være mer oppdatert, mer tilgjengelig og mer tilpasset dagens samfunn. Det er også et mål å kunne bruke regelverk som styringsvirkemiddel når det er nødvendig og hensiktsmessig.

Kunnskapsdepartementet legger i tillegg vekt på at den nye loven skal være oversiktlig og ha et klart og godt språk slik at det blir lett å finne frem til hvilke regler som gjelder. 

Om opplæringsloven

Opplæringsloven er en av landets viktigste lover. Den regulerer skolehverdagen til over 820 000 barn og unge, og arbeidsdagen til over 95 000 lærere.

Loven gjelder også alle som har læretid i bedrift, og voksne som får grunnskoleopplæring eller videregående opplæring.

Loven påvirker også hverdagen til tusenvis av ansatte i kommuner, fylkeskommuner, staten og det private, og har betydning for foreldre og andre privatpersoner.

Opplæringsloven skal være et solid rammeverk som sikrer alle en opplæring av høy kvalitet, et trygt læringsmiljø, og medvirkning i forhold som angår en selv.