Forskrift til ny opplæringslov og ny forskrift til privatskoleloven

Forskrift til ny opplæringslov og ny forskrift til privatskoleloven ble sendt på høring 17.11.2023. Høringsfristen gikk ut 18.02.2024. Vi sendte oppsummeringen av svarene og våre anbefalinger til Kunnskapsdepartementet 22.03.2024. Forskriftene skal etter planen tre i kraft sammen med loven i august 2024.

Høringssvarene

Det har kommet inn 478 høringsuttalelser i høringssystemet. Du finner alle høringssvarene her. 

Fraværsregler

Parallelt med arbeidet med forskrift til ny opplæringslov har Utdanningsdirektoratet hatt et eget oppdrag om fravær i grunnskole og videregående skole. Utdanningsdirektoratet sendte sin anbefaling til Kunnskapsdepartementet 23.10.2023. Forslag til endringer i fraværsreglene i videregående skole har vært på egen høring. Høringsfristen gikk ut 08.04.2024. Det er altså ikke foreslått noen endringer i fraværsgrensen i høringen om forskrift til ny opplæringslov.

Moderasjonsordning i skolefritidsordningen (SFO) for elever på 3. trinn

Utdanningsdirektoratet foreslår endringer i reglene om moderasjonsordninger for SFO. Forslaget innebærer en utvidelse av moderasjonsordningen om 12 timer gratis SFO for 1. og 2. trinn, slik at ordningen også omfatter 3. trinn fra skoleåret 2024-2025. Forslaget til endringer i moderasjonsordning for SFO har vært på egen høring. Høringsfristen gikk ut 26.03.2024.

Fag- og timefordelingen

Vi planlegger å sende på høring en ny forskrift om fag- og timefordelingen høsten 2024, der forskriftsreglene om innholdet i opplæringen som i dag går frem av rundskriv Udir-1-2023, jf. forskrift til opplæringsloven §§ 1-1 og 1-3, blir forskriftsfestet på ordinært vis. En slik forskrift vil i noen grad henge sammen med kapitlene om innholdet i opplæringen, og disse kapitlene vil derfor kunne bli endret i ettertid som følge av høringen om forskrift om fag- og timefordelingen

Modulstrukturert opplæring for voksne

Utdanningsdirektoratet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har egne oppdrag om modulstrukturert opplæring for voksne. Det er sendt ut egne høringer om dette når det gjelder både læreplaner og vurderingsuttrykk og eksamen.

Les mer om høring av modulstrukturert opplæring

Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har hatt et eget oppdrag som blant annet omhandler forskriftsparagrafer om godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Dette vil sendes på separat høring. Dato for dette er foreløpig ikke avklart. 

Tvang og makt

Kunnskapsdepartementet sendte før sommeren ut en egen høring om forslag til regler om avverging av skade og bruk av fysisk inngripen i ny opplæringslov og privatskoleloven. Høringsfristen var 30.09.2023. Det er ikke foreslått noen forskriftshjemler. Det foreslås derfor ingen forskriftsregulering av dette.

Kompetansekrav

Kunnskapsdepartementet har sendt ut en egen høring om forslag til endring i reglene om hvem som kan ansettes i lærerstilling og forslag om å tydeliggjøre reglene om faglig ansvar for opplæringen. Høringsfristen gikk ut 05.01.2024.

Vurderingsuttrykk på kompetansebeviset for elever med IOP

Utdanningsdirektoratet sendte i september en egen høring med forslag om å erstatte dagens «ikke vurderingsgrunnlag» (IV) med «fullført opplæring etter individuell opplæringsplan» (FI) for elever med individuell opplæringsplan (IOP) og avvik fra kompetansemål. I høringen er det også stilt spørsmål om høringsinstansene har andre forslag til vurderingsuttrykk. Høringsfristen gikk ut 03.01.2024.