PP-tjenesten (PPT)

PP-tjenesten skal hjelpe skoler og barnehager med å legge til rette for barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.

Hver kommune og fylkeskommune har en PP-tjeneste (pedagogisk-psykologisk tjeneste). PP-tjenesten skal hjelpe barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling, og gjøre sakkyndige vurderinger av barn og elevers særlige behov.

PP-tjenesten kan være organisert som en kommunal tjeneste, eller som et samarbeid med andre kommuner og/eller fylkeskommunen. PP-tjenesten kan samarbeide tverrfaglig på lokalt nivå, for eksempel med helsetjenesten eller barneverntjenesten, og på statlig nivå med for eksempel Statped eller spesialisthelsetjenesten.

Du finner informasjon om din lokale PP-tjeneste på kommunen eller fylkeskommunens nettsider. 

Kompetanse- og organisasjonsutvikling

PP-tjenesten hjelper barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling, slik at de lykkes med å tilrettelegge for barn, elever, lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og voksne med særskilte behov i kortere eller lengre perioder.

PP-tjenesten skal samarbeide med barnehagene og skolene om tidlig innsats og forebygging. Tjenesten skal gi generell støtte til god faglig og sosial utvikling for barn og elever.

Kompetanse- og organisasjonsutvikling kan foregå i:

 • et tverrfaglig eller tverrsektorielt samarbeid
 • hele barnehager og skoler
 • en avdeling, et trinn, en gruppe eller klasse

PP-tjenestens arbeidsoppgaver kan for eksempel være å

 • bistå i utviklingsprosjekter på kommunalt og fylkeskommunalt nivå
 • bistå i tverrfaglige samarbeidsfora, for eksempel tverrfaglige team og tidlig innsatsteam
 • gi informasjon om andre aktuelle hjelpeinstanser
 • styrke barnehagens og skolens kompetanse til å oppdage vansker og sette inn tiltak tidligere
 • styrke barnehagen, skolen og foreldrenes kompetanse om faglige og sosiale tema, som bruk av digitale hjelpemidler, alternativ- og supplerende kommunikasjon eller psykososial utvikling
 • hjelpe skoler og barnehager med struktur og organisasjon, for eksempel individuelle opplæringsplaner, bruk av kartleggingsverktøy og spesialpedagogiske regler og rutiner

Sakkyndige vurderinger av særskilte behov

Mange kan på et eller annet tidspunkt i utdanningsløpet trenge ekstra hjelp og støtte i kortere eller lengre perioder. Barnehageloven og opplæringsloven definerer ikke hvilke særskilte behov som kvalifiserer til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. PP-tjenesten er kommunen eller fylkeskommunens sakkyndige instans, og vurderer behovet i hvert enkelt tilfelle. 

Elever over 15 år, foreldre, barnehager, skoler og andre tverrfaglige tjenester kan ta kontakt med PP-tjenesten for råd og veiledning. Det er mulig å drøfte bekymringer med PP-tjenesten anonymt før en eventuell henvisning.

Det er vanligvis barnehagen eller skolen som sender henvisning til PP- tjenesten. Foreldrene eller eleven må samtykke i henvisningen, og barnet eller eleven skal bli hørt.

PP-tjenesten utarbeider sakkyndige vurderinger i saker som blant annet handler om

 • spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning
 • tidlig eller utsatt skolestart
 • fritak fra opplæringsplikten
 • tegnspråkopplæring
 • punktskriftopplæring 
 • alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
 • inntak til et særskilt utdanningsprogram i videregående opplæring
 • unntak fra kravet til bestått i inntil to av fellesfagene for å få utstedt fag- og svennebrev
 • utvidet opplæringstid i videregående opplæring

Nasjonalt register for PP-tjenester