Udir åpner tilsyn ved Samfundets skoler og Gamleveien skole

Målet med tilsynet er å ivareta elevenes rettigheter til et trygt og godt skolemiljø og til å ha en reell medbestemmelse over valget av skolegang. Lærebøkene skal reflektere verdiene i læreplanene, som likestilling, toleranse og menneskeverd.

Bakgrunnen for disse tilsynene er at Kunnskapsdepartementet har fått opplysninger som blant annet går på at menighetens medlemmer er oppfordret til å unngå omgang med personer utenfor menigheten, og at inntaket ved skolen ikke tar høyde for elevenes rett til eget valg. Det har også vært en offentlig debatt om innholdet i lærebøkene som Samfundets skoler bruker.

Utdanningsdirektoratet har også gjort en risikovurdering. På bakgrunn av Kunnskapsdepartementets brev og vår egen vurdering, har vi besluttet å åpne tilsyn ved disse skolene.

Dette har også vært et tema under Stortingets spørretime. Abid Raja (V): Aksepterer statsråden at elevene ved Samfundet skole får undervisning som undergraver formålet i likestillings- og diskrimineringsloven, og som heller ikke fremmer demokratiet?

Kunnskapsdepartementet ber Udir om å undersøke disse temaene nærmere: 

  • om lærebøkene er i samsvar med læreplanene og kravene som er satt til læremidler i likestillings- og diskrimineringsloven
  • om praksisen til inntak ved skolen og om elevene har en reell medvirikning i valget av skolegangen sin
  • om hvordan synet på mennesker utenfor menigheten påvirker elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø
Vi vil først og fremst undersøke om Samfundets skoler ivaretar rettighetene til elevene i praksis. Elevene har rett til medbestemmelse, likestilling og et trygt og godt skolemiljø. 
Marianne Granlund, avdelingsdirektør for tilsyn i Udir

Gangen i tilsynet

Skolene har nylig mottatt et brev fra oss, der vi varsler stedlig tilsyn i uke 43. Skolene vil motta mer informasjon fra oss i slutten av august. Da vil skolene få vite hvilken dokumentasjon de skal sende inn til oss og hva konkret det er vi vil undersøke i tilsynet.  Dere kan følge tilsynet her.

Vi har nylig avsluttet tilsyn ved Samfundets skole Sentrum

I dette tilsynet så vi på hvorvidt skolen ga opplæring i tråd med de godkjente læreplanene, slik elevene har krav på. Vi påla skolen å endre undervisningen slik at den er i tråd med de godkjente læreplanene. 

Etter en dialog med skolens styre ble tilsynet avsluttet. Du finner tilsynsrapporten her.