Spørsmål til Barnehage-Norge 2017

Psykososialt barnehagemiljø, kompetanseutvikling i arbeidet med barnehagemiljø og beredskap er noen av temaene som er i denne rapporten.

Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) gjennomfører på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet en årlig spørring rettet til barnehagesektoren. Resultatene gir nyttig informasjon som blant annet brukes i oppfølging av viktige satsingsområder i direktoratet og Kunnskapsdepartementet. 

Tema i undersøkelsen høsten 2017

 1.  Implementering av ny rammeplan
 2.  Vetuva
 3.  Mat og måltider
 4.  Fysisk miljø
 5.  Beredskap og forebygging av alvorlige barnehagehendelser
 6.  Barnehagemiljø/mobbing
 7.  Lokal kompetanse og samarbeid i arbeidet med barnehagemiljø
 8.  Tilbud om kompetanseutvikling i arbeidet med barnehagemiljø
 9.  Dokumentasjon og vurdering
 10.  Spesialpedagogisk hjelp og inkludering
 11.  Bruk av og kjennskap til Utdanningsdirektoratets kvalitetsverktøy
 12.  Midlertidige dispensasjoner
 13.  Veiledning av nyutdannede barnehagelærere
 14.  Vurdering av fylkesmannens arbeid
 15.  Språkløyper
 16.  Kompetanse for mangfold 

Noen funn:

Psykososialt barnehagemiljø

Styrere og kommuner uttrykker et behov for mer kompetanse rundt hvordan en skal forebygge, stoppe og følge opp mobbing og krenkelser. De kommunale eierne uttrykker dette behovet i sterkere grad enn de private.

Både styrere og eiere vurderer samarbeidet med andre lokale enheter og tjenester i arbeidet med psykososialt miljø som godt. Dette samarbeidet vurderes dog ulikt på tvers av fylker, og innenfor enkelte fylker er det igjen ulike vurderinger innenfor ulike kommuner. 

Kompetanseutvikling i arbeidet med barnehagemiljø

Det finnes tre ulike tilbud i Inkluderende barnehage- og skolemiljø; Læringsmiljøprosjektet, ett samlingsbasert tilbud og ett nettbasert tilbud.

Styrerne oppgir at de har liten kjennskap til de tre tilbudene, men at de i størst grad ønsker å delta på henholdsvis læringsmiljøprosjektet og det nettbaserte tilbudet. Eierne oppgir på sin side at de har noe mer kjennskap til tilbudene, især de kommunale eierne. Samlet sett viser eierne en interesse for deltakelse på de samme to tilbudene som styrerne.

Beredskap

Barnehager har både krav om og ansvar for å forebygge uønskede alvorlige hendelser og for å sikre at alle er trygge i barnehagen. En av fire barnehager har gjennomført en praktisk beredskapsøvelse i barnehagen de siste 12 månedene. Antallet barnehager som oppgir at de aldri har gjennomført en beredskapsøvelse, har sunket jevnt fra 2015 og fram til i dag.

Omfanget av barnehagens samarbeid med politiet har sunket merkbart fra 2016 til 2017.

12 prosent av barnehagene har gjennomført fullskalaøvelser med mer enn én eller flere barnehager, mens 41 prosent oppgir at de har gjennomført skrivebordsøvelser (gjennomgang av prosedyrer) og 38 prosent øvelser for krisestab.  

 

Hva svarer Barnehage-Norge?