Spørsmål til Barnehage-Norge 2019

I 40 prosent av barnehagene er det pedagoger tilstede sammen med barna 4-5 timer hver dag. Nesten alle barnehagene har rutiner for å kartlegge barnas norskkunnskaper før skolestart, og alle har etablert skoleforberedende tiltak for 5-åringene.

Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) gjennomfører på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet en årlig spørring i barnehagesektoren. Spørsmålene stilles til barnehagestyrere, barnehageeiere og kommunen som lokal barnehagemyndighet. Spørringen gir nyttig informasjon som blant annet brukes i direktoratets oppfølging av viktige satsingsområder.

Temaene i årets undersøkelse:

  • bemanningsnormen og pedagognormen
  • kompetanse og samarbeid om barnehage – og skolemiljø (Partnerskap mot mobbing)
  • kompetansetilbudene Inkluderende barnehage – og skolemiljø
  • beredskap og forebygging av alvorlige hendelser
  • språk
  • overgang barnehage–skole
  • sosiale medier
  • kartlegging av foreldrestøtte
  • barnehagestyrer

Noen sentrale funn

Bemanningsnormen og pedagognormen

Halvparten av barnehagestyrerne oppgir at de har full bemanning 4-5 timer hver dag. 28 prosent oppgir at de har full bemanning 2-3 timer hver dag. 40 prosent av styrerne oppgir at det er pedagoger tilstede sammen med barna 4-5 timer hver dag. Ytterligere 40 prosent oppgir at det er pedagoger tilstede med barna 6-7 timer hver dag.

Språk

84 prosent av barnehagene oppgir at de har rutiner for å kartlegge barnas norskkunnskaper før skolestart. 61 prosent kartlegger barnas språk når foreldre og/eller personale mener det er behov for kartlegging. 30 prosent kartlegger rutinemessig alle barn i barnehagen. 7 prosent kartlegger alle barn med annen språklig bakgrunn enn norsk. 

Overgang barnehage – skole

99 prosent av barnehagene har etablert skoleforberedende tiltak for 5-åringene. 74 prosent av styrerne oppgir at de har etablert felles møteplasser for lærere i barnehage og skole. 94 prosent har etablert rutiner for tidlig samarbeid for barn som har behov for særskilt tilrettelagt omsorg.  

Hva svarer Barnehage-Norge?