Spørsmål til Barnehage-Norge 2022

Mange barnehagestyrere mener at både de selv og de ansatte trenger mer kompetanse innen psykososialt barnehagemiljø, og etterspør statlige kompetansetiltak. Det er blant funnene i årets spørreundersøkelse til Barnehage-Norge. 

Hovedfunn

  • Seks av ti barnehagestyrere oppgir at personalet i barnehagen har behov for økt kompetanse på området trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.
  • Andelen godkjente lærebedrifter er nesten dobbelt så høy blant kommunale som blant private barnehager.
  • Fire av ti barnehager som har tatt imot nyankomne barn fra Ukraina har utfordringer med å skaffe nødvendig kompetanse til oppfølging av barna.

Støtte til kompetanseutvikling innen psykososialt barnehagemiljø

Seks av ti barnehagestyrere oppgir at personalet i barnehagen har behov for økt kompetanse på området trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Halvparten av styrerne oppgir at de selv har behov for økt kompetanse.

Det er en større andel kommunale enn private barnehageeiere som ser behov for økt kompetanse innen håndtering av barnehagemiljøsaker blant personalet i barnehagen. De kommunale eierne oppgir også i større grad at personalet har kompetansebehov knyttet til å oppdage ansatte som krenker barn (skjerpet aktivitetsplikt) og til å gjøre barnets beste-vurderinger.

Sju av ti barnehageeiere og barnehagestyrere oppgir at det er behov for statlige kompetansetiltak på området psykososialt barnehagemiljø.

Lærlinger i barnehagen

64 prosent av barnehagene som deltok i undersøkelsen er godkjent som lærebedrifter for lærlinger. Andelen godkjente lærebedrifter er nesten dobbelt så høy blant kommunale som blant private barnehager.

Blant barnehagene som er godkjente lærebedrifter, har 69 prosent av de kommunale og 35 prosent av de private tatt inn lærlinger det siste året.

Årsakene til at barnehagene ikke tar inn lærlinger, varierer noe mellom private og kommunale barnehager. 71 prosent av styrerne i de private barnehagene peker på for lavt lærlingtilskudd og at barnehagen ikke har økonomi til det. For kommunale barnehager er mangel på søkere den hyppigste årsaken til at de ikke tar inn lærlinger.

Barn som er nyankomne fra Ukraina

Styrerne i 86 kommunale og 22 private barnehager hadde på undersøkelsestidspunktet tatt imot nyankomne ukrainske barn i barnehagen. Disse utgjør 14 prosent av styrerne som har svart på undersøkelsen. I gjennomsnitt har disse barnehagene tatt imot to ukrainske barn hver.

Av de 108 barnehagene som har tatt imot nyankomne ukrainske barn, har fire av ti utfordringer med å skaffe kompetansen de trenger på dette området. Det er spesielt utfordrende å skaffe ansatte med kompetanse i morsmål eller flerspråklighet, samt kompetanse innen håndtering av migrasjonsrelaterte utfordringer (for eksempel traumer).

Hva svarer Barnehage-Norge?

Om rapporten