Spørsmål til Barnehage-Norge 2014

Trivsel i barnehagen, bemanning og kompetanse er noen av temaene i spørreundersøkelsen som TFoU har gjort på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomfører TFoU en årlig spørring mot barnehagesektoren. Spørringen gir nødvendig informasjon som brukes i direktoratets oppfølging av viktige satsingsområder.

Spørreundersøkelsen 2014 ble gjennomført med følgende tema:

  1. barnehageansattes kompetanse
  2. bemanning (tidsbruk og prioritering) i barnehagen
  3. trivsel i barnehagen (psykososialt miljø)
  4. barnehagens fysiske miljø
  5. kvalitetsverktøy i barnehagesektoren
  6. overgang fra barnehage til skole
  7. bruk av rammeplanen og støtteressurser til denne
  8. evaluering av barnehageforskningsmagasinet Vetuva
  9. «barnehagespegelen» (særtrykk av barnehagekapitlet i US14)
  10. kartlegging av opptakspraksis i private barnehager 

Her er noen av funnene

Over 80 prosent av barnehagene svarer at de har en eller annen form for interne opplæringstiltak, og 68 prosent svarer at de har satt i verk tiltak for opplæring eller etterutdanning. Rapporten viser at private barnehager har etterutdanningstiltak i en litt større grad enn offentlige barnehager.

Flere private enn offentlig eide barnehager har full bemanning i seks eller flere timer per dag. Mindre barnehager har flere timer daglig med alle ansatte til stede enn større barnehager.

Resultatene viser at 97 prosent av barnehagene arbeider systematisk med sosial kompetanse og barns trivsel. 85 prosent av barnehagene har rutiner for å følge opp informasjon om barns trivsel. Hele 96 prosent av barnehagestyrerne mener at personalet i barnehagen i stor, eller svært stor grad, legger til rette for at barna skal oppleve trygg tilknytning.

De aller fleste barnehagestyrerne mener at fysisk miljø i barnehagen og barnehagens fysiske utemiljø, er godt tilrettelagt for alle barn og aldersgrupper.

Mer enn fire av fem barnehagestyrere og barnehageeiere oppgir at de gjennomfører foreldreundersøkelser. En av fem benytter dessuten kvalitetsverktøy for systematiske barnesamtaler.

Et stort flertall av barnehagestyrerne svarer at planer, rutiner og møteplasser som skal bidra til støtte i overgangen til skole, er på plass. Private ordinære barnehager har slike rutiner i noe mindre grad enn offentlige, men forskjellen er ikke stor.

Barnehageeiere mener i stor grad at rammeplanen fungerer godt som styringsverktøy, og barnehagestyrerne mener den gir gode føringer for det daglige arbeidet.

Vetuva er kjent for litt over halvparten av barnehagestyrerne i undersøkelsen, og styrere i offentlig eide barnehager kjenner i størst grad til magasinet.

Halvparten av barnehageeierne svarer at de ikke har kjennskap til verken Barnehagespegelen eller Utdanningsspeilet.

Barn med nedsatt funksjonsevne eller vedtak fra barnevernet er det viktigste opptakskriteriet i de fleste barnehagen.