Spørsmål til Barnehage-Norge 2023

Digitalisering i barnehagen, planleggingstid for barnehagelærere og barnehagebasert kompetanseutvikling i samarbeid med universiteter og høyskoler er noen av temaene i årets spørreundersøkelse til Barnehage-Norge.

Hovedfunn

  • Digitale verktøy i barnehagen brukes som oftest til å lytte til musikk, spille spill, hente informasjon fra internett, ta bilder og se film.
  • To av tre barnehager har erfaringer med partnerskap med universiteter og høgskoler om barnehagebaserte kompetanseutviklingsprosjekter, og halvparten av barnehagene deltar per i dag i et slikt partnerskap.
  • Det er mest vanlig å avvikle barnehagelærernes tid til planlegging uten at det settes inn vikar (79 prosent), og uten at man bruker en fast ansatt som ekstra personale i forbindelse med planleggingstiden.

Digitalisering i barnehagen

I de fleste norske barnehager finnes det smarttelefon, PC eller Mac, nettbrett, prosjektor og digitalt kamera. Å bruke digitale verktøy til å lytte til musikk, spille spill, hente informasjon fra internett, ta bilder og se film er vanligst.

Den hyppigste bruken av digitale verktøy har som formål å planlegge, vurdere eller dokumentere arbeidet i barnehagen samt å kommunisere med barnas foresatte.

Det er en liten, men økende tendens til at barnehagene tar i bruk digitale verktøy som avlastning ved manglende personale. Blant barnehagene som gjør dette, svarer de fleste at dette forekommer sjeldnere enn månedlig.

Barnehagebasert kompetanseutvikling i partnerskap med universiteter og høgskoler

To av tre barnehager har erfaringer med partnerskap med universiteter og høgskoler om barnehagebaserte kompetanseutviklingsprosjekter, og halvparten av barnehagene deltar per i dag i et slikt partnerskap. Formålet med et slikt samarbeid mellom barnehager og UH-miljøer, er å utvikle barnehagens kompetanse, samt utvikle innhold og praksisrelevans i barnehagelærerutdanningen.

Ifølge styrerne er kompetansepakker og lederutdanning for styrere de viktigste tiltakene for barnehagebasert kompetanseutvikling. Begge vurderes i stor eller svært stor grad som viktig av 49 prosent av styrerne.

Plantid for barnehagelærere

98 prosent av barnehagestyrerne oppgir at barnehagen har et system eller ordninger for avvikling av tid til planlegging for barnehagelærere. Ordningen fungerer i stor eller svært stor grad i 69 prosent av barnehagene.

Det er mest vanlig å avvikle barnehagelærernes planleggingstid uten at det settes inn vikar (79 prosent), og uten at man bruker en fast ansatt som ekstra personale i forbindelse med planleggingstiden (74 prosent).

46 prosent av kommunale og 79 prosent av private barnehageeiere har som eier fastsatt en plan eller ordning for hvordan egne barnehager skal avvikle planleggingstiden til barnehagelærerne. Flere private (57 prosent) enn kommunale (35 prosent) eiere mener at uttaket av planleggingstid fungerer godt i barnehagene deres.

Hva svarer Barnehage-Norge?

Om rapporten