Spørsmål til Barnehage-Norge 2018

Implementering av ny rammeplan, kartlegging av kompetansebehov og bruk av dispensasjon fra pedagognormen er noen av temaene i årets spørreundersøkelse. 

Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) gjennomfører på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet en årlig spørring i barnehagesektoren. Spørsmålene stilles til barnehagestyrere, barnehageeiere og kommunen som lokal barnehagemyndighet. Spørringen gir nyttig informasjon som blant annet brukes i direktoratets oppfølging av viktige satsingsområder.

Temaene i undersøkelsen:

  1. Implementering av ny rammeplan
  2. Kartlegging av kompetansebehov
  3. Videreutdanning
  4. Tilretteleggingsmidler for barnehageeiere
  5. Beredskap og forebygging av alvorlige hendelser
  6. Tilretteleggingsplikt og spesialpedagogisk hjelp
  7. Bruk av dispensasjon fra pedagognormen
  8. Beregning av kommunalt tilskudd til private barnehager
  9. Barnehagemyndighetens organisering

Noen funn fra undersøkelsen:

Implementering av ny rammeplan

Styrerne opplever at barnehagepersonalet er positive til å ta i bruk den nye rammeplanen, og de fleste opplever at de ansattes refleksjon er endret som følge av den nye rammeplanen. Et flertall av både styrere, eiere og kommunene mener at rammeplanen tydeliggjør deres ansvarsområder.

Styrerne ønsker særlig praksiseksempler på film og refleksjonsspørsmål for å støtte arbeidet med rammeplanen. Én av to styrere mener at det er et behov for støttemateriell til temaet barnehagens digitale praksis. En stor andel av barnehagestyrerne uttrykker behov for støttemateriell for å understøtte de samiske prioriteringene i rammeplanen, og dette gjelder spesielt arbeidet med samisk kultur i barnehagen.

Kartlegging av kompetansebehov

Majoriteten av barnehagestyrerne og barnehageeierne oppgir å ha god oversikt over både den formelle og den uformelle kompetansen som finnes i personalgruppen. Barnehagestyrere og eiere oppgir videre at de har god oversikt over kompetansebehov som følge av ny rammeplan.

Styrere og eiere har mest behov for kollektive tiltak for hele personalgruppen.

Bruk av dispensasjon 

Én av tre barnehageeiere oppgir at de har sendt en eller flere søknader om midlertidig dispensasjon fra pedagognormen. De fleste har søkt dispensasjon på mellom sju og 12 måneder, og majoriteten har fått innvilget søknaden(e). Begrunnelsene for å søke om dispensasjon fra pedagognormen er barnehagens totalbemanning, personalets samlede kompetanse og barnegruppens sammensetning og behov.

Over halvparten av kommunene oppgir at de har en mal for søknader om midlertidige dispensasjoner fra pedagognormen, og det er oftest de større kommunene, målt i innbyggertall, som har en mal for slike søknader.

Hva svarer Barnehage-Norge?