Felles spørreundersøkelse våren 2009

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomfører NIFU STEP to årlige spørringer mot skolesektoren. Spørringene gir nødvendig informasjon som brukes i direktoratets oppfølging av viktige satsingsområder som Utdanningsspeilet og tilsynsvirksomheten.

For å lette belastningen på skolesektoren gjennomføres spørringene som utvalgsundersøkelser slik at hver enkelt skole og kommune kan spørres med en frekvens på et og et halvt år.

Rapporten fra spørringen våren 2009 omfatter følgende tema

  1. Nasjonale prøver
  2. Skolemiljøutvalg og elevenes psykososiale miljø
  3. Lærerkompetanse
  4. Opplæring for voksne 
  5. Skolebibliotek
  6. Den kulturelle skolesekken
  7. Lærlingsituasjonen 
  8. Prøvenemndene

I rapporten kommer det frem at Nasjonale prøver gir verdifull informasjon til kommunene, men at det er betydelige forskjeller i hvordan kommunene arbeider med prøvene.

Et flertall av skolene har opprettet skolemiljøutvalg og arbeidet mot mobbing står sentralt i grunnopplæringen. To tredjedeler av videregående skoler og 94 prosent av grunnskolene har laget en handlingsplan mot mobbing.

Opplegg for oppfølging av nyutdannede lærere finnes i 64 prosent av de videregående skolene, og 48 prosent av grunnskolene. Større skoler bruker assistenter i et større omfang enn små skoler.

Hoveddelen av skolene har eget bibliotek og det er store forskjeller mellom bibliotek på videregående skoler og på grunnskoler.

Prosjektet den Kulturelle skolesekken spiller en sentral rolle som formidler av kultur ved den enkelte skole. Ordningen kan vise til et imponerende aktivitetsomfang med 11 arrangementer i gjennomsnitt pr skole pr år.