Spørsmål til Skole-Norge høsten 2019

Nesten alle skolelederne i grunnskolen har rutiner eller systemer for å følge opp fravær. 61 prosent  oppgir at de har en plan for hvordan kravet om undervisningskompetanse skal innfris.

NIFU gjennomfører to årlige spørringer i skolesektoren på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Spørsmålene stilles til skoleledere og skoleeiere i både kommune og fylkeskommunene. Spørringene gir nødvendig informasjon som kan brukes i direktoratets oppfølging av viktige satsningsområder.

Temaene i undersøkelsen

  1. etter- og videreutdanning for lærere
  2. skolebidragsindikatorer for grunnskoler og videregående skoler
  3. skolemiljøprogrammer
  4. kompetanse og samarbeid om skolemiljø
  5. forebygging av alvorlige skolehendelser
  6. sosiale medier
  7. fravær i grunnskolen
  8. overgang barnehage–skole
  9. søknader og vedtak om utsatt og fremskutt skolestart

Noen funn fra undersøkelsen

Etter- og videreutdanningstilbud for lærere

I alt 61 prosent av skoleeiere og skoleledere oppgir at de har en plan for hvordan kravet om undervisningskompetanse skal innfris innen 1.8.2025 for grunnskolen. I små kommuner er det 14 prosent som rapporterer at de ikke har en plan for hvordan undervisningskompetansen skal innfris.

Fravær i grunnskolen

I undersøkelsen oppgir 81 prosent av skoleeierne at alle skolene i kommunen bruker det samme systemet for fraværsregistrering. Nesten alle skolelederne i grunnskolen, 94 prosent, har rutiner eller systemer for å følge opp fravær. I underkant av halvparten av skolelederne i grunnskolen har rutiner spesielt rettet mot å ivareta elever som kommer tilbake etter lengre tids fravær.

Søknader og vedtak om utsatt og framskutt skolestart

Det er 39 prosent av kommunene som oppgir at de ikke har innvilget noen søknader om utsatt skolestart de siste fem årene. 18 prosent har innvilget en søknad i samme periode, og 16 prosent har innvilget to søknader. En stor andel av kommunene, 76 prosent, har ikke innvilget søknader om fremskutt skolestart de siste fem årene.