Spørsmål til Skole-Norge våren 2016

Overgangen fra barnehage til skole, etablering av læreplasser og svømmeopplæring på barnetrinnet er noen av temaene i denne rapporten.

NIFU gjennomfører på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet to spørringer i året mot skolesektoren. Rapportene fra spørringene gir viktig informasjon som direktoratet bruker i oppfølgingen av viktige satsingsområder.

Temaene i undersøkelsen:

1. Tilsyn – risikovurderinger

2. Kunnskapssenter for utdanning (KSU) – Kjennskap og brukertilfredshet

3. Kjennskap til Utdanningsdirektoratets statistikksystem

4. PPT og læringsmiljø

5. Aktivt skoleeierskap

6. Overgang og sammenheng mellom barnehage og skole

7. Skoleeieres vurdering av Fylkesmannens arbeid

8. Praksisbrev

9. Etablering av læreplasser

10. Tilbudsstrukturen innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram

11. Midlertidig læreplan i norsk for elever i vgo med kort botid i Norge

12. Svømmeopplæringen på barnetrinnet

Noen funn:

Overgang fra barnehage til skole

72 prosent av skolelederne sier at det er etablert felles møteplasser for lærere i barnehage og skole. 53 prosent av skolelederne oppgir at det er utarbeidet rutiner eller planer for å sikre sammenheng og progresjon i læringsinnholdet i barnehagen og i skolen. Det viktigste, sett for skolens ståsted, er at barnehagen forbereder barna på at de skal få en god og trygg start i skolen. Det ser ut til at sosiale ferdigheter vurderes som svært viktig, hele 98 prosent oppgir at dette er viktig i forberedelsene. Generelt er svarene jevnt fordelt mellom landsdelene, men med enkelte markerte forskjeller.

Etablering av læreplasser

Arbeidsinnvandring er det forholdet flest mener har betydning for redusert inntak av lærlinger. I alt 13 fylkeskommuner oppgir at det har en del eller stor betydning for redusert inntak. Svarene i årets undersøkelse er svært like svarene fra 2015. Samtlige fylkeskommuner har hatt kontakt med lærebedrifter som ikke lenger ønsker å ta inn lærlinger. 12 av fylkeskommunene mener at de fleste kvalifiserte søkerne vil få læreplass. Antallet som svarer slik er noe lavere i år enn i fjor.

Svømmeopplæring på barnetrinnet

I Oslo og Akershus og ellers på Østlandet er det vanligvis en lærer med fordypning i kroppsøving, enten som allmennlærer eller faglærer som underviser, mens det i resten av landet er vanligst at det er en allmennlærer som også underviser i svømming. I Oslo og Akershus brukes også svømmeinstruktører som ikke har tilknytning til skolen.

Det er stor variasjon i hvor mange timer svømmeundervisning som tilbys. I mange tilfeller er det under 20 timer totalt i tid, og i 15 prosent av tilfellene 5-10 timer totalt i løpet av året. Samtidig er det også relativt mange som svarer 21-30 timer, mens det er svært få som har mer enn 40 timer undervisning i svømming

Hva svarer Skole-Norge?