Spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere høsten 2014

Valg og bruk av læremidler, fylkeskommunens bruk av yrkesopplæringsnemnda og grunnleggende ferdigheter er noen av temaene i spørreundersøkelsen. 

NIFU gjennomfører to årlige spørringer mot skolesektoren på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Spørringene gir nødvendig informasjon som brukes i direktoratets oppfølging av viktige satsingsområder.

Spørreundersøkelsen høsten 2014 ble gjennomført med følgende tema:

1. Fylkeskommunens bruk av yrkesopplæringsnemnda

2. Nasjonale kjennetegn for måloppnåelse i gjennomgående fag

3. Valg og bruk av læremidler

4. Skolehelsetjenesten

5. Lesestimuleringsprosjektet

6. Fleksibilitet i fag- og timefordelingen for 1.-10.trinn 

7. Grunnleggende ferdigheter

8. Forebygging av alvorlige skolehendelser

Her er noen av funnene

Fylkeskommunen mener at Yrkesopplæringsnemnda har en sentral rolle i samarbeidet mellom videregående opplæring og det lokale arbeidsliv, ved at den er en av flere viktige kilder til informasjon om behovene i lokalt arbeidsliv.

Svært mange skoleeiere og skoleledere er enig i utsagnet "Det er viktig med nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i fag for å få en mer lik og rettferdig vurdering i hele landet».

De fleste skolelederne svarer at de bruker en kombinasjon av papirbaserte og digitale læremidler ved skolen. Svært få oppgir at de kun bruker bare papirbaserte eller bare digitale læremidler. Skoleeierne er også i stor grad enig i at de har en IKT-satsing som legger godt til rette for bruk av digitale læremidler i skolene.

Et klart flertall av skolelederne, 93 prosent, oppgir at det er utviklet arenaer for dialog og samarbeid mellom skolen og skolehelsetjenesten. Den er høyere på barneskoler, 1-10 skoler og på videregående skoler enn på ungdomsskoler. Videre er andelen høyere på mindre skoler enn på større.

Foreningen !les har hatt mange lesestimuleringstiltak i satsingen. Tiltakene har vært rettet mot elever på ungdomstrinnet og i videregående. Undersøkelsen gir informasjon om hvilke tiltak skoleledelsen kjenner til, og hvordan de vurderer disse.

Fra og med skoleåret 2013-2014 har skoleeier hatt mulighet til å omdisponere inntil fem prosent av timene i fagene til andre fag. Omtrent en tredel av skoleeierne oppgir at skoler i deres kommune har omdisponert timer.

Litt under halvparten av skolelederne oppgir at skolen deres i stor grad har etablert en felles forståelse av hva grunnleggende ferdigheter innebærer. Et mindretall, tre prosent, sier at de i liten eller ingen grad har en slik forståelse ved skolen.

Totalt 59 prosent av skolene har hatt møter med politiet i forbindelse med beredskapsarbeid for alvorlige skolehendelser. Økningen har kommet over hele landet.