Felles spørreundersøkelse høsten 2010

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomfører NIFU to årlige spørringer mot skolesektoren. Spørringene gir informasjon som brukes i direktoratets oppfølging av ulike satsingsområder.

Rapporten fra spørringen høsten 2010 gjelder følgende tema:

  1. Skoleleders kompetanse 
  2. Voksnes rett til opplæring 
  3. Forebyggende programmer om problematferd
  4. Vurdering
  5. Organisering av opplæringen – nivådifferensiering 
  6. Støttemateriell for svømme– og livredningsopplæringen 
  7. Lærerfravær og vikarbruk 
  8. Gyldig og ugyldig fravær

Mange skoler organiserer elevene i grupper etter faglig nivå

Undersøkelsen viser at omtrent 60 prosent av skolene benytter seg av muligheten i opplæringsloven til å organisere elevene i grupper etter faglig nivå. Det er vanligst ved de største videregående skolene, og minst vanlig ved små barneskoler og 1-10 skoler. Det benyttes mest i ungdomsskolen, og på vg1 i videregående skolene og mest i fagene matematikk, norsk og engelsk.

De fleste grunnskolene benytter vikar med godkjent utdanning

På barneskolene dekkes halvparten av fraværstimene av vikar med godkjent utdanning, mot 70 prosent på ungdomsskolene. I Oslo og Akershus dekkes halvparten av fraværstimene av vikar uten godkjent utdanning, mot snaut 30 prosent i resten av landet.

Lite ugyldig fravær i grunnskolen

Fem prosent av grunnskolene oppgir at de har tilfeller av ugyldig, fullstendig elevfravær som har pågått minst en måned. De største skolene har flest elever med slikt fravær og ungdomsskolene har mer fravær av denne typen enn barneskolene. Men fraværet gjelder bare et relativt lite antall (0,4 promille) grunnskoleelever.
 
Så godt som alle skoler har mottatt søknader om kortere permisjoner for elever. Dette gjelder foresatte som søker om fri i en periode på 3-10 skoledager for sine barn. Omfanget av søknader anslås til å gjelde hver åttende, eller 12,5 prosent av grunnskoleelevene. Bare en drøy prosent av disse søknadene blir møtt med avslag. Til sammenlikning søkes det permisjon utover 10 dager for ca 1,5 prosent av grunnskoleelevene. Omtrent 25 prosent av disse søknadene avslås.