Spørsmål til Skole-Norge høsten 2018

Innføring av norm for lærertetthet, elever med stort læringspotensial og fagfornyelsen er noen av temaene i høstens spørreundersøkelse.

NIFU gjennomfører to årlige spørringer i skolesektoren på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Spørsmålene stilles til skoleledere og skoleeiere i både kommunene og fylkeskommunene. Spørringene gir nødvendig informasjon som brukes i direktoratets oppfølging av viktige satsingsområder.

Temaene i undersøkelsen

  1. treffsikkerhet ved tilsyn
  2. innføring av norm for lærertetthet
  3. fagfornyelsen
  4. minoritetsspråklige elevers deltakelse på overnattingsturer i regi av skolen
  5. elever med stort læringspotensial
  6. alvorlige skolehendelser 

Noen funn fra undersøkelsen

Innføring av norm for lærertetthet

26 prosent av skolelederne og 41 prosent av skoleeierne oppgir at de i 2018 har rekruttert lærere som følge av norm for lærertetthet. I gjennomsnitt har barne- og ungdomskolene ansatt to lærere, mens 1-10 skolene ligger noe over dette. Majoriteten oppgir at de nye lærerne skal settes inn i eksisterende grupper, som to-lærerordning.

Fagfornyelsen

Majoriteten av skoleledere og skoleeiere har startet arbeidet med Fagfornyelsen. Områdene som flest svarer at de i stor eller svært stor grad har startet å arbeide med er profesjonsfellesskap og skoleutvikling, arbeid med overordnet del og arbeid med å sette seg inn i hva som skjer når i Fagfornyelsen.

Skoleledere og skoleeiere ser følgende støtteressurser som særlig relevante: Råd og tips/opplegg til fellestid og korte filmer om sentrale temaer med refleksjonsspørsmål.

Støtte til å jobbe med dybdelæring peker seg ut som et stort eller svært stort behov blant flertallet av skoleledere både i grunnskolen og i videregående.

Elever med stort læringspotensial

44 prosent av skoleledere i grunnskolen og 34 prosent av skoleledere i videregående rapporterer at de har elever som ikke i tilstrekkelig grad får tilpasset opplæringen til sine evner og forutsetninger.

Tre av fire skoleledere oppgir at de benytter tiltaket pedagogisk differensiering og tilpasning i ordinær klasse for elever med stort læringspotensial. 

Hva svarer Skole-Norge?