Spørsmål til Skole-Norge 2018

Innføring av norm for lærertetthet, elever med stort læringspotensial og fagfornyelsen er noen av temaene i høstens spørreundersøkelse.

NIFU gjennomfører to årlige spørringer i skolesektoren på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Spørsmålene stilles til skoleledere og skoleeiere i både kommunene og fylkeskommunene. Spørringene gir nødvendig informasjon som brukes i direktoratets oppfølging av viktige satsingsområder.

Temaene i undersøkelsen:

  1. Treffsikkerhet ved tilsyn
  2. Innføring av norm for lærertetthet
  3. Fagfornyelsen
  4. Minoritetsspråklige elevers deltakelse på overnattingsturer i regi av skolen
  5. Elever med stort læringspotensial
  6. Alvorlige skolehendelser 

Noen funn fra undersøkelsen:

Innføring av norm for lærertetthet

26 prosent av skolelederne og 41 prosent av skoleeierne oppgir at de i 2018 har rekruttert lærere som følge av norm for lærertetthet. I gjennomsnitt har barne- og ungdomskolene ansatt to lærere, mens 1-10 skolene ligger noe over dette. Majoriteten oppgir at de nye lærerne skal settes inn i eksisterende grupper, som to-lærerordning.

Fagfornyelsen

Majoriteten av skoleledere og skoleeiere har startet arbeidet med Fagfornyelsen. Områdene som flest svarer at de i stor eller svært stor grad har startet å arbeide med er profesjonsfellesskap og skoleutvikling, arbeid med overordnet del og arbeid med å sette seg inn i hva som skjer når i Fagfornyelsen.

Skoleledere og skoleeiere ser følgende støtteressurser som særlig relevante: Råd og tips/opplegg til fellestid og korte filmer om sentrale temaer med refleksjonsspørsmål.

Støtte til å jobbe med dybdelæring peker seg ut som et stort eller svært stort behov blant flertallet av skoleledere både i grunnskolen og i videregående.

Elever med stort læringspotensial

44 prosent av skoleledere i grunnskolen og 34 prosent av skoleledere i videregående rapporterer at de har elever som ikke i tilstrekkelig grad får tilpasset opplæringen til sine evner og forutsetninger.

Tre av fire skoleledere oppgir at de benytter tiltaket pedagogisk differensiering og tilpasning i ordinær klasse for elever med stort læringspotensial. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!