Felles spørreundersøkelse våren 2010

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomfører NIFU STEP to årlige spørringer mot skolesektoren. Spørringene gir informasjon som brukes i direktoratets oppfølging av ulike satsingsområder.

Rapporten fra spørringen våren 2010 omfatter følgende tema:

 1. Skoleledelse (TALIS oppfølging)
 2. Kompetanseutvikling
 3. Satsingen Bedre Læringsmiljø
 4. Oppfølging av tidlig innsats i kommunene 
 5. Elevenes psykososiale miljø
 6. Forebygging av alvorlige skolehendelser
 7. Skolenes bruk av ide- og ressursbank for fysisk aktivitet
 8. Utdanningsmobilitet
 9. Nabospråksforståelse 
 10. Opplæring for minoritetsspråklige 
 11. Læreplassituasjonen 2010
 12. Opplæring for voksne
 13. Masseutsendinger fra Utdanningsdirektoratet 

Rektorenes arbeidsdag preges mer av administrativ enn av pedagogisk ledelse

De fleste skolelederne sier at hovedtyngden av deres arbeid er preget av administrativ ledelse. Likevel mener en fjerdedel av skolelederne i videregående skoler at de driver mest pedagogisk ledelse. Skoleledere i kommuner med mange skoler er mer fornøyd enn i kommuner med få skoler.  Små skoler og kommuner med få skoler har et stort udekket behov. Det er ingen forskjell på to-nivå og tre-nivå kommuner på dette området.

Elevvurdering og lese- og skriveopplæring prioritert i etterutdanning

Elevvurdering og lese- og skriveopplæring er de områdene som skolene har prioritert
høyest i forbindelse med etterutdanning i løpet av det siste året. Deretter følger
matematikk, norsk og digital kompetanse. Når det gjelder behovet for kompetanse-bygging i årene som kommer, fremhever grunnskolene fagene matematikk og engelsk.

Store kommuner prioriterer tidlig innsats

De største kommunene og kommunene i Øst-Norge ser ut til å følge opp lovendringen om tidlig innsats i større grad enn små kommuner. I undersøkelsen sier 88 prosent av de videregående skolene og 78 prosent av ungdomskolene at de har elever som står i fare for å falle ut av skolen. Samtlige skoler rapporterer at de innkaller til samtaler i slike tilfeller og de aller fleste tilrettelegger undervisningen og setter inn ekstra ressurser.

Ni av ti skoler har rutiner for det psykososiale miljøet

Halvparten av skolene besvarer henvendelser om det psykososiale miljøet muntlig. Skriftlige besvarelser er vanligere i Oslo og Akershus og i Midt- og Nord-Norge enn i resten av landet. Over tid har det vært en økning i andelen av kommunene som sier at de har skriftlige rutiner for å vurdere om kravene i opplæringslovens kapittel 9a følges opp. To av tre kommuner har nå slike rutiner. Flertallet av skoler og skoleeiere oppgir at de evaluerer sine rutiner årlig.

Hva svarer Skole-Norge?