Spørsmål til Skole-Norge høsten 2021

Svømmeopplæring under pandemien, digitalisering og læremidler i skolen er noen av temaene i høstens spørreundersøkelse.

Hovedfunn

  • Nærmere 6 av 10 skoleledere oppgir at svømmeopplæringen enten gikk som normalt eller at det meste av svømmeopplæringen ble gjennomført for skoleåret 2020/2021.
  • 7 av 10 skoleledere opplever at den digitale infrastrukturen er av god nok kvalitet til at lærerne kan gjennomføre et vidt spekter av digital undervisning.
  • 4 av 10 skoleledere har brukt Utdanningsdirektoratets veiledere for å vurdere kvalitet i læremidler.

Svømmeopplæring under pandemien 

Nærmere 6 av 10 skoleledere oppgir at svømmeopplæringen enten gikk som normalt eller at det meste av svømmeopplæringen ble gjennomført for skoleåret 2020/2021.

Om lag 1 av 10 skoleledere oppgir at all svømmeopplæring ble avlyst dette skoleåret. Det er betraktelig større andeler skoleledere i grunnskoler i de mest sentrale kommunene som oppgir at all svømmeopplæring ble avlyst enn skoleledere i de minst sentrale kommunene.

Funnene i høstens spørreundersøkelse kan tyde på at koronapandemien har hatt en noe geografisk utjevnende effekt ved at andelen elever som er svømmedyktig er redusert i alle landsdeler og mest i de landsdelene som i utgangspunktet hadde den høyeste svømmedyktigheten.

Digitalisering i skolen 

7 av 10 skoleledere opplever at den digitale infrastrukturen er av god nok kvalitet til at lærerne kan gjennomføre et vidt spekter av digital undervisning. Nærmere 8 av 10 opplever at elevenes datamaskiner og digitale enheter er av god nok kvalitet til at elevene kan delta i ulike former for digital undervisning.

Av flere påstander knyttet til digitalisering er skolelederne i størst grad enige i at bruk av digitale læringsressurser er synlig integrert i skolens planverk og at personvern og datasikkerhet er temaer i skolens planverk. Skolelederne er minst enige at det er en plan for systematisk kompetanseheving i digital kompetanse hos personalet.

Læremidler i skolen 

Et flertall av skoleledere svarer at valg av læremidler foregår på bakgrunn av innspill fra lærerteam eller gjennom kollektive prosesser initiert av skoleleder som involverer lærerne.

4 av 10 skoleledere svarer at de har brukt Utdanningsdirektoratets veiledere for å vurdere kvalitet i læremidler. Bruk av veilederne ser ut til å være mer utbredt blant skoleeiere.

6 av 10 skoleledere i videregående svarer at det er behov for utvikling av nye digitale læremidler for fag/fagområder som har færre enn 3 000 elever i årskullet. Dette inkluderer en rekke mindre og hovedsakelig praktiske fag.