Spørsmål til Skole-Norge våren 2018

Spørsmålene stilles til skoleledere og skoleeiere i både kommunene og fylkeskommunene. 

Temaene i undersøkelsen:

  • læreplass-situasjonen
  • videreutvikling av læreplanene
  • desentralisert ordning for kompetanseutvikling
  • videreutdanning for lærere – kompetanse for kvalitet
  • skolebibliotek
  • svømmeopplæring
  • den kulturelle skolesekken
  • organisering av opplæringen - ulike tilbud om videregående opplæring

Noen funn fra undersøkelsen:

Læreplass-situasjonen

Det er generelt stor optimisme i fylkeskommunene knyttet til læreplass-situasjonen for elever som er i ferd med å avslutte skoledelen av sin yrkesfaglige opplæring. Det er kun små endringer i disse oppfatningene sammenlignet med forrige spørring og optimismen ser ut til å øke noe.  Alle fylkeskommunene oppgir at de antar at de fleste kvalifiserte søkerne vil få læreplass.

Skolebibliotek

Ca. ni av ti skoler, både fra videregående og grunnskolen, har et skolebibliotek. Skolebibliotek er mindre utbredt på ungdomskoler enn i barneskoler, og mindre utbredt på de minste skolene, sammenlignet med de mellomstore og store skolene. Mangel på plass trekkes frem som den viktigste årsaken til at skoler ikke har skolebibliotek.

Videreutdanning for lærere – kompetanse for kvalitet

Tre av fire grunnskoleledere oppgir at skolen har en strategi eller plan for hvordan lærerne skal oppfylle de nye kompetansekravene, mens ca. én av fire svarer at de ikke har en slik plan.  På grunnskoler i mellomstore kommuner, og på skoler i Midt- og Nord-Norge er det færre som svarer at de har en strategi, mens blant skoler i Oslo og Akershus svarer 83 prosent at de har en strategi for hvordan lærere skal oppfylle kompetansekravene.

Svømmeopplæring

Drøyt to av tre skoleledere svarer at 75 til 100 prosent av elevene var svømmedyktige etter 4.årstrinn. 10 prosent oppgir at under halvparten av elevene ikke var svømmedyktige etter 4. trinn. Fra høsten 2017 ble det innført en obligatorisk ferdighetsprøve i svømming som skal gjennomføres i løpet av småskolen. De fleste har gjennomført alle eller mange av øvelsene i ferdighetsprøven, og øvelsene er i stor grad i tråd med opplegget de har hatt for svømmeundervisningen før prøven ble innført. Drøyt tre av fire svarer at de fleste elevene har gjennomført og mestret de fleste øvelsene. I tillegg ser vi at fire av ti oppgir at de ønsker kompetansehevingskurs for sine lærere for å gjennomføre prøven.