Spørsmål til lærere 2020

Analyse og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til lærere

Omtrent halvparten av lærerne oppgir at de bruker digitale plattformer mer enn før. Dette kan ha sammenheng med koronasituasjonen.

Hva svarer Skole-Norge?

«Spørsmål til Skole-Norge» blir gjennomført to ganger årlig. Noen temaer gjentas og noen varierer.

Se oversikt over alle undersøkelsene

Hovedfunn

 • Lærerne er godt forberedt på organisering av de tverrfaglige temaene
 • Gode læringsressurser og læremidler
 • Lærerne er positive til læreplanverket
 • Koronasituasjonen har gitt lærerne nye erfaringer

Koronasituasjonen har gitt lærerne nye erfaringer

71 prosent av lærerne har i noen eller stor grad systematisert sine erfaringer med å organisere undervisning for elever som ikke kan være på skolen. For de aller fleste lærerne har erfaringene fra våren 2020 påvirket hvordan de gjennomfører undervisningen nå.

Lærerne er positive til læreplanverket

Lærene er i stor grad positive til læreplanverket. I overkant av halvparten av lærerne mener at Overordnet del ivaretar skolens danningsansvar at det er en god sammenheng med læreplanene og at intensjonen om dybdelæring kommer tydelig frem. Litt under halvparten av lærerne er i stor eller svært stor grad enige i at lærerplanen sikrer progresjon, gir tydelig retning for arbeidet med de tverrfaglige temaene og at kjerneelementene gir tydeligere retning for valg av innhold.

NIFU gjennomfører årlige spørringer i skolesektoren på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. I denne spørringen er lærere i grunnskolen og i videregående opplæring målgruppen. De har hovedsakelig fått ulike spørsmål knyttet til Fagfornyelsen. Spørringen inngår i prosjektet UiO gjennomfører som del av Program for evaluering av fagfornyelsen.  

Lærerne er godt forberedt på organisering av de tverrfaglige temaene

Lærerne føler seg bra eller veldig godt forberedt på å inkludere de tverrfaglige temaene bærekraftig utvikling. De er litt dårligere forberedt på å inkludere demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring. De fleste lærerne dekker de tverrfaglige temaene gjennom den ordinære undervisningen.

Gode læringsressurser og læremidler

Omtrent 70 prosent av lærerne mener at de har et godt utvalg av læringsressurser som bidrar til å støtte undervisningen i tråd med de nye læreplanene. Nesten halvparten av lærerne har i noen grad tatt i bruk nye læringsressuser som følge av de nye læreplanene. 23 prosent har gjort dette i stor eller svært stor grad.

Tema i årets undersøkelse

 1. Fagfornyelsen
  • Undervisningsaktiviteter og arbeidsformer med ny læreplan
  •  Organisering av de tverrfaglige temaene
  • Bruk av den nye læreplanvisningen
  • Læringsressurser og læremidler
  • Planer og forberedelser
  • Synspunkt på læreplanverket
  • Kompetanseutvikling
  • Utfordringer knyttet til iverksetting av fagfornyelsen
 2. Koronasituasjonen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!