Spørsmål til Skole-Norge høsten 2015

Forebygging av alvorlige skolehendelser, kvalitetsvurdering, rådgivning og informasjon om regelverket er noen av temaene i rapporten.

NIFU gjennomfører på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet to spørringer i året mot skolesektoren. Rapportene fra spørringene gir viktig informasjon som direktoratet bruker i oppfølgingen av viktige satsingsområder.

Temaene i undersøkelsen:

  1. Informasjon om regelverket (opplæringsloven)
  2. Rådgivning
  3. System for kvalitetsvurdering på skole og skoleeiernivå
  4. FYR – yrkesretting og relevans i fellesfagene
  5. Tilpasset opplæring
  6. Skoleleders kompetanse
  7. Forebygging av alvorlige skolehendelser

Noen funn:

Halvparten av skolene har hatt møter med politiet om beredskapsarbeid

Vel halvparten av skolelederne har hatt møter med politiet i forbindelse med beredskapsarbeid i løpet av de tre siste skoleårene. Andelen varierer, og den er høyest blant ungdomsskoler og videregående skoler, i Oslo og Akershus og på store skoler.

85 prosent av skolene har beredskapsplaner for å dekke alvorlige skolehendelser. Andelen med beredskapsplaner er jevnt over høy i alle landsdelene, men aller høyest i Oslo og Akershus. Den er dessuten høyere i videregående skole enn i de andre skoleslagene.

7 av 10 skoler i undersøkelsen har utarbeidet eller forbedret sine beredskapsplaner i løpet av de tre siste skoleårene. Tre av fire skoler har hatt beredskapsøvelse i samme periode. Andelen som svarer ja er særlig høy blant de videregående skolene, hvor i alt 85 prosent har hatt beredskapsøvelse. Andelen er også høyere i Oslo og Akershus.

Flertallet av skolene gjennomfører skolebasert vurdering

59 prosent av skolene gjennomfører skolebasert vurdering hvert år, mens 16 prosent gjør det hvert halvår. Denne andelen er høyere i videregående opplæring enn i de andre skoleslagene. Elevundersøkelsen og nasjonale prøver er to av de viktigste informasjonskildene som brukes i den skolebaserte vurderingen.

Skoleeier er en viktig pådriver i rådgivningsarbeidet

Fire av ti skoleledere og skoleeiere mener at skoleeier er en viktig pådriver i rådgivningsarbeidet. Dette er litt flere enn i 2013. Svarene tyder på at fylkeskommunene i større grad er pådrivere for rådgivning ved skolene enn kommunene.

50 prosent av skolelederne oppgir at de har tilgang til et karrieresenter. Like mange svarer at de i stor grad vektlegger å ha ansatte med anbefalt formell rådgivningskompetanse.

Utdanningsdirektoratet er den viktigste kilden til informasjon om regelverket

Over halvparten av skoleeierne og skolelederne oppgir at Utdanningsdirektoratet er deres viktigste kilde til informasjon om regelverket. Det er flere skoleledere som svarer dette i 2015 sammenlignet med i 2012, da NIFU stilte spørsmålet for første gang. I samme periode har andelen som svarer at skoleeier er den viktigste kilden til informasjon om regelverket gått ned. Elevvurdering, spesialundervisning og elevenes skolemiljø er de tre temaene flest skoleledere ønsker mer informasjon om.

Hva svarer Skole-Norge?