Felles spørreundersøkelse høsten 2009

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomfører NIFU STEP to årlige spørringer mot skolesektoren. Spørringene gir nødvendig informasjon som brukes i direktoratets oppfølging av viktige satsingsområder som skoleledelse og tilsynsvirksomheten.

Størrelse teller

Undersøkelsen viser at store skoler og store kommuner kjenner til og bruker Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem (NKVS) i større grad enn små skoler og små kommuner.

Blant skolene og skoleeierne sier 42 prosent at de bruker Elevundersøkelsen i stor grad til å skape bedre læringsmiljø på skolen. Litt over halvparten bruker undersøkelsen i noen grad. Fylkene og de videregående skolene bruker undersøkelsen mer enn grunnskolene og kommunene. De største skolene bruker Elevundersøkelsen i større grad enn de minste, og større kommuner og fylkene bruker den mer enn små kommuner.

Manglende rutiner for kapittel 9a

En relativt stor andel kommuner og fylkeskommuner har ikke utarbeidet skriftlige rutiner for å vurdere om kravene i opplæringslovas kapittel 9a, om elevenes psykososiale arbeidsmiljø, oppfylles. Bare 8 av 18 fylker og i overkant av 60 prosent av kommunene har svart at de har skriftlige rutiner.

Av skolene sier omlag halvparten at de ikke har skriftlige rutiner for etterlevelse av undersøkelses- og varslingsplikten i opplæringslovens § 9a. Skoleledelsen kjenner godt til innhold og form i enkeltvedtak.

En av ti rektorer er nyansatt

I rapporten kommer det også frem at 10 prosent av skolene startet skoleåret 2009 - 2010 med en nyansatt rektor. 23 prosent av skolene har en rektor som ikke har tidligere skoleledererfaring. Tre prosent av skolene startet skoleåret med en nyansatt rektor uten tidligere skoleledererfaring.

Om undersøkelsen

For å lette belastningen på skolesektoren gjennomføres spørringene som utvalgsundersøkelser slik at hver enkelt skole og kommune kan spørres med en frekvens på et og et halvt år.

Rapporten fra spørringen høsten 2009 omfatter følgende tema:

  1. Skoleledelse
  2. Elevundersøkelsen
  3. Skoleporten
  4. Utdanningsspeilet 2008
  5. Elevenes psykososiale miljø
  6. Individuell vurdering
  7. Veiledning til lokalt læreplanarbeid
  8. Trafikkopplæringen etter Kunnskapsløftet