Barnehage- og skoleeiere skal jobbe med kvalitetsutvikling. Men hva betyr egentlig kvalitet?

Kvalitet i barnehage, skole, SFO, PP-tjenesten og fag- og yrkesopplæring er beskrevet i lover og forskrifter, inkludert rammeplaner. Ansattes kompetanse er viktig for arbeidet med kvalitet.  

Kvalitet er ikke et entydig begrep. I barnehage- og opplæringssammenheng beskrives kvalitet ofte ut fra underområdene strukturkvalitet, prosesskvalitet og resultatkvalitet.

  • Strukturkvalitet beskriver de ytre forutsetningene, og handler blant annet om fysiske forhold som bygninger og ressurser, personalets kompetanse, bemanning, organisering og økonomi.
  • Prosesskvalitet  beskriver innholdet i tilbudet eller opplæringen, og handler blant annet om hvordan rammeplanen eller læreplanen gjennomføres i praksis, medvirkning, relasjoner, aktivitetstilbud, ledelse og kultur for læring.
  • Resultatkvalitet er det dere ønsker å oppnå med tilbudet. Det kan for eksempel bety at barna eller elevene opplever lek, læring, trivsel og utvikling, aktiviteter og samhandling.

De tre kvalitetstypene henger sammen. For eksempel kan de ansatte og deres utdanning og kompetanse (strukturkvalitet) påvirke hvordan samspillet mellom barn og voksne blir (prosesskvaliteten), som igjen har betydning for barnas trivsel og utvikling (resultatkvaliteten).

Arbeidet med å vedlikeholde og heve kvaliteten er en kontinuerlig prosess. Modellen under er en forenklet fremstilling av arbeidet med kvalitetsutvikling. 

Eklipseformet sirkel med fire piler i ytterkantene som illustrerer sirkulær bevegelse. Inne i eklipsen er det fire mindre sirker som ligger ved siden av hverandre. Sirklene overlapper litt i kantene. Inne i sirklene står det fra venstre til høyre "Innhente informasjon", "Analysere og vurdere", "Planlegge" og "Gjennomføre". Hver sirkel har en liten dekorativ illustrasjon.

Samarbeid og bred involvering er viktig i arbeid med kvalitetsutvikling. Barnehage- og skoleeier har plikt til å jobbe med kvalitetsutvikling, og har ansvaret for gjennomføringen. I arbeidet er det mange involverte med forskjellige roller og ansvar.

I arbeid med kvalitet og kvalitetsutvikling er det avgjørende at organisasjonen har et lærende felleskap der de ansatte reflekterer over felles verdier, vurderer og videreutvikler sin praksis.

Les mer på siden 'Å jobbe med kvalitetsutvikling'