Ulike roller i kvalitetssystemet for barnehage

Barnehagesektoren består av ulike aktører som alle jobber sammen for å utvikle og støtte opp under kvalitet i barnehagen.  En oversikt over de ulike ansvarsområder skal gi alle aktører i sektoren et godt grunnlag for å kunne vurdere og utvikle kvaliteten. 

Modellen illustrerer hvordan de ulike rollene er i kvalitetsarbeid i barnehage. Rollene er beskrevet i teksten på denne siden.

Tverrsektorielt samarbeid er viktig for arbeid med kvalitet og kompetanse. Se også ulike roller i skolen.