Krav og forventninger til en styrer

Styrer er ansvarlig for daglig ledelse av barnehagen og skal sørge for god kvalitet i tråd med barnehageloven og rammeplanen.

Styrer har en viktig og ansvarsfull rolle i å lede og administrere barnehagens daglige drift og utvikling. Styrers ansvar og rolle er beskrevet i rammeplan for barnehagen.

Rammeplan for barnehage

Styreren er gitt det daglige ansvaret i barnehagen; pedagogisk, personalmessig og administrativt. Styreren skal sørge for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven og rammeplanen, og at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget som er gitt i disse. Styreren skal sørge for at personalet får ta i bruk sin kompetanse. En forutsetning for en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse er et godt samarbeid med barnehageeieren, barnehagens pedagogiske ledere og barnehagens øvrige personale. Styreren leder og følger opp arbeidet med planlegging, dokumentasjon, vurdering og utvikling av barnehagens innhold og arbeidsmåter og sørger for at hele personalgruppen involveres.

Styreren skal sikre at barnehagen har innarbeidet rutiner for samarbeid med relevante institusjoner, slik som skolen, helsestasjonen, den pedagogisk-psykologiske tjenesten og barnevernet.

Her finner du Rammeplan for barnehagen

Barnehagen skal være en lærende organisasjon. Styrer har ansvar for at barnehagen har et lærende fellesskap som utfordrer og utvikler barnehagens praksis.

Kompetanseområdene i styrerutdanningen er her kort oppsummert og beskriver forventninger til styrer. Styrer må tilpasse sitt lederskap til sin egen personlighet, og til forhold som barnehagens størrelse og eierform.

Les mer om styrerutdanningen her

Lederrollen som styrer og leder av barnehagen

Styrer må ha et bevisst forhold til sin egen lederrolle og lederskap. Styrer må ta initiativ, være tydelig, involverende og motivere personalet i sitt arbeid. Styrer har ansvaret for at barnehagens samfunnsmandat blir fulgt opp i samsvar med barnehageeiers ansvar.

Styrer skal lede det pedagogiske arbeidet for å realisere rammeplanen i praksis. I tillegg skal styrer sørge for gode systemer og rutiner for medbestemmelse, administrasjon, økonomistyring og kvalitetssikring.
Styrer må tydelig kommunisere krav, forventninger og mål til de ansatte. Styrer må også ha evne til å støtte og veilede de ansatte slik at de blir trygge i arbeidssituasjonen, og slik at de får brukt og videreutviklet sin kompetanse på best mulig måte. Dette innebærer å sikre systemer for oversikt og analyse av hvilke kompetansebehov barnehagen har behov for å utvikle.

Barnehagen som pedagogisk virksomhet

Styrer skal følge opp arbeidet med planlegging, dokumentasjon, vurdering og utvikling av barnehagens innhold og arbeidsmåter. Styrer må involvere og engasjere ansatte og foreldre i arbeidet med å nå en felles målsetting. Styrer skal lede arbeidet med å etablere en kollektiv kultur som fører til et godt arbeidsmiljø der utviklingen av barnehagen gjennom kontinuerlig kompetanseutvikling står sentralt.

Utviklings- og endringsarbeid

Samfunnet, barnegruppen og foreldregruppen endrer seg over tid. Rammeplanen slår fast at barnehagen skal være en lærende organisasjon, slik at den er rustet til å møte nye krav og forventninger. Ledelse og styring av utviklings- og endringsprosesser er derfor en sentral oppgave for styrer. Styrer skal lede arbeidet med å beskrive, analysere og tolke barnehagens praksis som grunnlag for utvikling. Styrer må også kunne lede og legge til rette for utviklings- og læringsprosesser for ansatte med ulik kompetanse.

Utvikle praksis sammen

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Det allmennpedagogiske barnehagetilbudet skal tilpasses barna behov og forutsetninger, også når barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder. Styrer skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte får den sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud. Styrer har ansvar for å sikre tidlig innsats og at hvert enkelt barn tilbys et barnehagemiljø som støtter opp om en allsidig utvikling, og som ivaretar behovet for omsorg, lek læring og danning hos det enkelte barnet og i barnegruppen.

Samarbeid med andre

Styrer skal sikre at barnehagen har innarbeidet rutine for samarbeid med relevante institusjoner, slik som skole, helsestasjonen, den pedagogisk-psykologiske tjenesten og barnevernet. Styrer må ha forståelse for og kompetanse i tverrfaglig samarbeid, og sikre at det er en kultur for samarbeid med andre institusjoner. Styrer må ha evne til å samarbeide med andre kolleger, barnehager, barnehageeier og eksterne aktører.