Eiers ansvar for kompetanseutvikling

Dere som er barnehage- og skoleeiere har ansvaret for nødvendig kvalitet og kompetanse for å gi barn og elever et likeverdig tilbud.

Eierne har det juridiske ansvaret for riktig kompetanse. Det er viktig at de gir mulighet for at ansatte kan oppdatere og videreutvikle sin kompetanse – både individuelt og kollektivt.

Dette ansvaret har dere som eiere uavhengig av statlige tilskudd og ordninger. Statlig tilskudd gjennom kompetanseordninger og tiltak, er et bidrag for å støtte opp om barnehage- og skoleeieres ansvar. 

Helhetlig plan for kompetanseutvikling

Utvikling av en helhetlig plan for etter- og videreutdanning er en god måte å ivareta  ansvaret barnehage- og skoleeier har for kvalitet- og kompetanseutvikling. Planen bør bidra til at individuelle og kollektive tiltak utfyller og støtter hverandre. For å planlegge dette må eiere og ledere i barnehage og skole ha god kjennskap til behovene. Kvalitet og kompetanse må vurderes og analyseres.

Kommunens og fylkeskommunens ansvar  

Dere som er kommune eller fylkeskommunen har, i tillegg til et ansvar som barnehage- og skoleeier, et ansvar for å sikre laget rundt barna og elevene. Dere må inkludere og koordinere PP-tjenesten og andre støttefunksjoner i relevante tiltak, for eksempel i kompetanseløftet. For barnehage har dere også et ansvar som lokal barnehagemyndighet og for å gi veiledning og føre tilsyn med kommunale og private barnehager. Dette kan gi dere nyttig kunnskap om kompetansebehov og gir en viktig innsikt for samarbeid i kompetansenettverk og samarbeidsfora.