Ulike roller i kvalitetssystemet skole og SFO

Det er ulike aktører som alle jobber sammen for å utvikle og støtte opp under kvalitet i skolen.  En oversikt over de ulike ansvarsområder skal gi alle aktører i sektoren et godt grunnlag for å kunne vurdere og utvikle kvaliteten.

Modellen illustrerer hvordan de ulike rollene er i kvalitetsarbeid i skole og SFO. Rollene er beskrevet i teksten på denne siden.