Krav og forventninger til en rektor

Rektor er ansvarlig for at skolen har høy kvalitet i opplæringen.

Krav og forventninger til rektor ble laget i en grundig prosess med de viktigste aktørene og interessentene i utdanningssektoren, første gang i 2008, og sist revidert i 2019.

Krav og forventninger er delt inn i fem hovedområder:

  • Elevenes læringsmiljø
  • Profesjonsfellesskap og samarbeid
  • Styring og administrasjon
  • Utvikling og endring
  • Lederrollen

De krav og forventninger til en rektor som vi omtaler under, er å regne som et idealbilde av en rektor. Ingen enkeltperson kan i praksis være like god på alle områdene. Samtidig er det slik at lederrollen rommer alt dette. Ledelse er en helhetsfunksjon og en integrerende funksjon. Lederansvaret er i prinsippet altomfattende. Rektor må sørge for at alt blir ivaretatt, men det må være mange som bidrar til dette.

Alle ledere må tilpasse sitt lederskap til sin egen personlighet, sine egne forutsetninger og sine egne styrker og svakheter.

Elevenes læringsmiljø

Rektor er ansvarlig for elevenes læringsresultater og skolemiljø og for å legge til rette for gode læringsprosesser på skolen. Rektor er ansvarlig for at alle ansatte får veiledning og støtte i sitt arbeid med å skape godt læringsmiljø for elevene.

Rektors evne til å lede og utvikle lærings- og læreplanarbeid vil være avgjørende. Det forventes at rektor har tilstrekkelig god fagkompetanse og legitimitet til å kunne gjøre gode faglige vurderinger samt utnytte faglig kompetanse i organisasjonen. Rektors evne til å nyttiggjøre relevant kunnskapsgrunnlag for skolens kvalitetsarbeid er avgjørende.

Profesjonsfellesskap og samarbeid

Rektor er ansvarlig for at skolen fungerer godt som organisasjon. Rektor har også ansvar for å se egen organisasjon som en del av en større helhet og bidra til utvikling av denne.

Rektors evne til å styrke og lede profesjonsfellesskapet og til å utvikle organisasjonskultur er avgjørende, slik at alle ansatte kan og vil hjelpe og støtte hverandre i arbeidet. I dette ligger at rektor må være inspirator og konfliktløser. Rektors evne til samarbeid med andre kolleger, skoler, skoleeier og andre eksterne aktører er også avgjørende, for å skape en skole som bidrar til barn og unges læring, mestring og trivsel.

Styring og administrasjon

Rektor er ansvarlig for at skolens samfunnsoppdrag blir utført. Dette innebærer at rektor handler på vegne av sentrale og lokale myndigheter. Det forutsettes at rektor kjenner og følger lov og forskrift, herunder læreplanverket. Rektor har også ansvar for å ha god intern administrasjon, styring og kontroll av skolens virksomhet.

Rektors evne til å lede lærere og øvrige medarbeidere i henhold til nasjonalt og lokalt vedtatt politikk vil være avgjørende. Rektors evne til regelverksetterlevelse er også avgjørende for å forebygge, håndtere og følge opp saker på en god måte.

Utvikling og endring

Rektor er ansvarlig for utvikling og endring av organisasjonen i takt med endringer internt og eksternt slik at organisasjonen til enhver tid er tilpasset sine oppgaver og kontekst. Som en del av dette har rektor har også ansvar for at skolen har tilstrekkelig kompetanse til å løse nåværende og kommende oppgaver. Rektor har ansvar for at skolen fanger opp endringer i samfunnet, elevgrunnlaget, foresatte, teknologi og politikk og fagene som kan være av betydning for skolens oppdrag og aktiviteter.

Rektors evne til strategisk ledelse, ledelse av utviklings- og endringsprosesser og ledelse av kompetanseutvikling er derfor avgjørende.

Lederrollen

Ledere må ha et avklart forhold til sin lederrolle og sitt eget lederskap. Det er viktig med ledere som tar initiativ og som er tydelige, involverende og demokratiske.