Ulike roller i kvalitetssystemet for fag- og yrkesopplæringen

Det er ulike aktører som alle jobber sammen for å utvikle og støtte opp under kvalitet i fag- og yrkesopplæringen.  En oversikt over de ulike ansvarsområder skal gi alle aktører i sektoren et godt grunnlag for å kunne vurdere og utvikle kvaliteten.  

Modellen illustrerer hvordan de ulike rollene er i kvalitetsarbeid i fagopplæringen. Rollene er beskrevet i teksten på denne siden.