Spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere høsten 2011

Utdanningsdirektoratet trenger informasjon og tilbakemelding fra skoler og skoleeiere. Derfor gjennomfører vi hvert år to spørreundersøkelser med ulike aktuelle tema. Her finner du resultatene fra spørringen høsten 2011.

Fire av fem skoleeiere har et system for dokumentasjon av elevers læring og utvikling

80 prosent av skoleeierne oppgir at alle grunnskolene i deres kommune har et kvalitetssikringssystem, mens 12 prosent har slikt system ved noen av skolene. Skoleeierne fremhever spesielt dokumentasjon av elevvurdering som sentralt system.

80 prosent av skolene og 90 prosent av skoleeierne kjenner til satsingen «Bedre læringsmiljø».

Omtrent 80 prosent av skolelederne og 90 prosent av skoleeierne kjenner til satsingen «Bedre læringsmiljø». Satsingen er noe bedre kjent på skoler med barnetrinn enn på ungdomstrinnet og i videregående. Utdanningsdirektoratets nettside er klart viktigst som informasjonskilde for satsingen.

En av fire grunnskoler og hver tiende videregående skole gjennomførte arrangementer i tilknytning til kampanjen «Manifest mot mobbing» høsten 2011.

Fire av fem rektorer ser utfordringer i forbindelse med det lokale arbeidet med læreplanene

Fire av fem skoleledere ser utfordringer med det lokale læreplanarbeidet. Det er ingen forskjell etter skoleslag i denne andelen.

Skolelederne etterlyser nasjonale standarder og kriterier som skal legges til grunn i det lokale læreplanarbeidet. Det er flere som gir uttrykk for at de egentlig ser dette som et nasjonalt ansvar som skolene ikke burde bruke så mye tid på som de nå gjør.