Spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere, høsten 2013

Nasjonale prøver, skoleledelse, manifest mot mobbing og rådgiving er noen av temaene i spørreundersøkelsen som NIFU har gjort på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet høsten 2013.

For å begrense belastningen på skolene samler Utdanningsdirektoratet ulike spørringer til en felles spørring som sendes til et utvalg skoler og skoleeiere to ganger i året. Utvalget er rullerende slik at belastningen blir fordelt mest mulig mellom skolene. NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) står for gjennomføringen av spørringene.

Spørringen fra høsten 2013 omfatter følgende tema:

1. Utdanningsspeilet
2. Utdanningsdirektoratets statistikknotater
3. Nasjonale prøver
4. Skoleledelse og skoleleders kompetanse
5. Manifest mot mobbing
6. Rådgiving i grunnopplæringen

Her er noen av funnene

Resultatene fra nasjonale prøver følges opp rett etter gjennomføringen av prøvene ved praktisk talt alle skoler, men det er variasjon i hvor stor grad de følges opp. Store skoler følger opp i større grad enn små.

Nesten alle rektorer i undersøkelsen mener det er godt tilrettelagt for at lærerne på deres skole kan gjøre en god jobb.

55 prosent av rektorene svarer at de administrative oppgavene veier tyngst i deres arbeid. Over tid har det blitt litt mer balanse mellom administrative og pedagogiske oppgaver.

Det er generelt ganske stor tilfredshet med skoleeiers styring av sektoren, men få er svært fornøyd. Rektorer i små og mellomstore kommuner er mindre fornøyd enn i store kommuner og fylkeskommuner.

Praktisk talt alle skoleeiere og skoler svarer at de har brukt en eller flere av resursene som er laget i forbindelse med satsingen «Manifest mot mobbing».

Over 80 prosent av skolelederne mener at rådgivningen er en integrert del av skolens virksomhet, og at det er et godt samarbeid mellom rådgiver og andre ansatte i skolen om rådgivningen.