Spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere, høsten 2012

Nasjonale prøver, leksehjelp, læreplaner og bedre læringsmiljø var noen av temaene i spørringen til skoler og skoleeiere høsten 2012.

For å begrense belastningen på skolene samler Utdanningsdirektoratet ulike spørringer til en felles spørring som sendes til et utvalg skoler og skoleeiere to ganger i året. Utvalget er rullerende slik at belastningen blir fordelt mest mulig mellom skolene. NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) står for gjennomføringen av spørringene.

Rapporten fra spørringen høsten 2012 omfatter følgende tema:

 1. Nasjonale prøver
 2. Leksehjelp
 3. Brukerundersøkelsene
 4. Innføringstilbud, særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige
 5. Læreplanene som styringsdokumenter
 6. Bedre læringsmiljø
 7. Oppfølging av rettigheter, lov og regelverk
 8. Etter- og videreutdanning

Noen funn fra spørringen

 • Skolene og skoleeierne er tilfreds med Utdanningsdirektoratets informasjon om hvordan Elevundersøkelsen bør gjennomføres og om hvordan den skal brukes
 • Skoler og skoleeiere ønsker at Elevundersøkelsen blir kortere, med mer presise spørsmål som skolene lettere kan tolke svarene fra.
 • Det vanligste er at arbeidet med de lokale læreplanene er en årlig foreteelse, noe som gjelder for 42 prosent av skolene. 22 prosent av skolene oppgir på den andre siden at dette arbeidet var en engangsforeteelse som foregikk kun ved oppstarten av Kunnskapsløftet.
 • Tre av fire skoleeiere har skoler med nyankomne minoritetsspråklige elever som kan ha behov for et innføringstilbud.
 • Satsingen «Bedre læringsmiljø» er godt kjent i skolen. 77 prosent av skolelederne og 88 prosent av skoleeierne svarer at de kjenner til satsingen.
 • Skolene mottar færre henvendelser fra elever og foreldre om det psykososiale miljøet Praktisk talt alle skoler (97 prosent) har nå egne rutiner og retningslinjer for hvordan de skal behandle henvendelser som kommer fra elever eller foreldre om det psykososiale miljøet. Andelen som alltid fatter enkeltvedtak har økt fra 20 til 43 prosent.
 • Alt i alt ser det ut til at både skoler og skoleeiere arbeider mer i tråd med regelverket innenfor dette området og at det har funnet sted en positiv utvikling i løpet av de siste par årene.