Spørsmål til Skole-Norge våren 2015

Oppfølging av mobbing og krenkelser, etablering av læreplasser og høyt presterende elever er noen av temaene i vårens spørreundersøkelse. 

NIFU gjennomfører to årlige spørringer mot skolesektoren på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Spørringene gir nødvendig informasjon som brukes i direktoratets oppfølging av viktige satsingsområder.

Spørreundersøkelsen våren 2015 ble gjennomført med følgende tema:

 1. Utdanningsdirektoratets statistikksystem 
 2. Etablering av læreplasser 
 3. Praksisbrev 
 4. Fylkeskommunene system for oppfølging av lærebedrifter og lærlinger 
 5. Kompetanseutvikling for yrkesfaglærere 
 6. Digitale læremidler 
 7. Skolens oppfølging av mobbing og krenkelser 
 8. Skoleeieres vurdering av Fylkesmannens arbeid 
 9. Kunst og Kultur i opplæringen 
 10. Høyt presterende elever, akademiske talenter 
 11. Nasjonale prøver og endringer høsten 2014 
 12. Erfaring og nytteverdi av veiledning som del av felles nasjonalt tilsyn 
 13. Skoleeiernes oppfølging av Kompetanse for kvalitet og Lærerløftet 
 14. Stipendordningen for videreutdanning av lærere 

Dette er noen av funnene:

Mange fylker har vært i kontakt med lærebedrifter som ikke lenger ønsker å ta inn lærlinger. 13 fylkeskommuner oppgir manglende oppdrag/bestilling som årsak til at lærebedrifter ikke lenger ønsker å ta inn lærlinger.

Praksisbrevordningen er et toårig opplæringsløp hvor elevene er ansatt i bedrift samtidig som de får undervisning i fellesfagene norsk, matematikk og samfunnsfag én dag i uka. Møre og Romsdal (19 elever) og Rogaland (14 elever) skiller seg ut ved å ha flere elever som deltar sammenliknet med de andre fylkene. Salgsfaget (9 elever) er det lærefaget som har flest elever som deltar i ordningen med praksisbrev dette skoleåret. 

Mer enn halvparten av skolelederne svarer at de har yrkesfaglærere med relevant kompetanse i alle fag. Bare fem prosent av skolelederne oppgir at de har lærere med relevant kompetanse kun i noen fag. Selv om en høy andel oppgir at skolen har yrkesfaglærere med relevant kompetanse, svarer likevel halvparten at det er utdanningsprogram hvor det er vanskelig å finne lærere med relevant kompetanse.

Over halvparten av skolelederne svarer at spørsmål om krenkelser i Elevundersøkelsen i stor grad har gitt nyttig informasjon om elevenes skolemiljø. I Elevundersøkelsen 2013 ble det innført nye spørsmål om krenkelser. Formålet var å få informasjon om hvilke former for krenkelser elevene opplever, hvem de krenkes av og hvor krenkelsene oppstår.

Arbeidet med den kulturelle skolesekken er godt integrert i kulturskolens virksomhet i kommunene.Skolelederne oppgir i stor grad at tilbudene som gis med Den kulturelle skolesekken er tilpasset egen skoles behov. 

De fleste skoleeierne opplever at skolene er opptatt av å gi høyt presterende elever tilpassede opplæringstilbud. I underkant av halvparten av skolelederne opplever at de lykkes med å gi høyt presterende elever tilpasset opplæring. De videregående skolene oppgir noe oftere enn grunnskolene at de i stor grad eller svært stor grad lykkes.