Spørsmål til Skole-Norge våren 2020

Nesten alle videregående skoler har egne rutiner for å forebygge rusmisbruk. 74 prosent av de videregående skolene har en rutine for å følge opp elever som har forsøkt rusmidler. 44 prosent av ungdomskolene har en tilsvarende rutine. 

NIFU gjennomfører to ganger i året en spørring på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Spørringen stilles til skoleeiere og skoleledere i både fylkeskommuner og kommuner. Spørringen gir direktoratet viktig informasjon i oppfølgingen av satsingsområder. 

Temaene i undersøkelsen

 1. Fagfornyelsen
 2. Desentralisert ordning for kompetanseutvikling
 3. Eksamen i programfag og studieforberedende
 4. Implementering av digitalisering i skolen
 5. Kompetanseheving for lærere
 6. Kompetansedeling og kombinerte stillinger i kulturskolen
 7. Skolen som rusforebyggende arena
 8. Læreplassituasjonen
 9. Fysisk aktivitet på 5. – 7. trinn
 10. Kartlegging av foreldrestøtte
 11. Skolebibliotek
 12. Trivselsundersøkelser på 1. – 4. trinn. 

I tillegg til disse temaene ble det stilt spørsmål om evaluering av fagfornyelsen. Det vil komme en egen rapport om dette i Program for evaluering av fagfornyelsen fra UiO.

Noen funn fra undersøkelsen

Skolen som rusforebyggende arena

Nesten 3 av 4 ungdomskoler og 9 av 10 videregående skolene har egne rutiner for å forebygge rusmisbruk. Blant 1–10 skolene har halvparten en slik rutine, mens 31 prosent av barneskolene har dette. 74 prosent av de videregående skolene har egne rutiner for å følge opp elever som har forsøkt rusmidler, fulgt av 44 prosent av ungdomskolene. 

Fysisk aktivitet på 5. – 7. trinn

92 prosent av skolene har timeplanfestet fysisk aktivitet på 5. – 7. trinn. Majoriteten av skolene har valgt å fordele tiden likt på alle tre trinnene. Det er 28 prosent av skolene som oppgir at fysisk aktivitet planlegges av kroppsøvingslærer. Fysisk aktivitet foregår som oftest i skolegården eller i kroppsøvingssalen. 

Trivselsundersøkelser på 1. – 4. trinn

De fleste skolene gjennomfører trivselsundersøkelser på minst ett trinn mellom 1. og 4. Over halvparten av barneskolene gjennomfører trivselsundersøkelser på alle trinn mellom 1.-4. Andelen er lavere blant 1-10 skoler.  Det lite variasjon i hvordan resultatene fra undersøkelsene brukes, men resultatene brukes i noe større grad til lokal kvalitetsutvikling enn i foreldresamarbeid og i elevsamtaler.