Her finner du informasjon om faglige endringer i eksamen, tidligere eksamensoppgaver etter nye læreplaner og bruk av hjelpemidler. Endringene innføres over flere år.

Faglige endringer som følge av nye læreplaner

Vi gjør endringer i eksamen med bakgrunn i de faglige endringene i læreplanene. I mange fag vil erfaringer vi gjør oss underveis være en viktig del av arbeidet med å fornye og videreutvikle eksamen. Eksamen følger innføringen til de nye læreplanene. I noen fag krever det mer endringer enn andre fordi læreplanene krever det.

De gamle læreplanene fra 2006 fases gradvis ut. Det betyr at det i noen år vil være kandidater som har krav til å ta eksamen etter læreplaner fra 2006 (LK06), også etter at læreplanene fra 2020 (LK20) er tatt i bruk. Til eksamen vil det derfor være bruk for oppgavesett etter både LK06 og LK20. Oppgavene etter LK06 er merket for privatister.

Eksamensoppgaver og veiledninger

Du kan se eksamensoppgavene som er gjennomført tidligere. Da får du mulighet til å se på hvordan eksamen i faget etter nye læreplaner kan se ut.

Oppgavene kan dere bruke til å forberede elevene på de ulike oppgavetypene som de kan møte til eksamen. Svar som legges inn eksempeloppgavene blir ikke lagret og kan derfor ikke hentes ut i etterkant. Deler av forberedelsesmateriell er tilrettelagt for utskrift.

Digitalisering av eksamen

De nye læreplanene bruker et utvidet kompetansebegrep, som gjør det nødvendig å vise kompetanse til eksamen på en bredere måte enn før. Det nye digitale gjennomføringssystemet gir mulighet for mer varierte oppgaver.

Kompetansebegrepet i overordnet del av læreplanverket.

Heldigitale eksamener gir blant annet muligheter for 

  • mer varierte oppgavetyper der eleven får vist bredde i kompetansen sin
  • å vise kompetanse på nye måter
  • bruk av mediefiler i oppgavene
  • å lage gode oppgaver som ivaretar lovkravene for universell utforming
  • automatisk svarkontroll når det er hensiktsmessig
  • analyse av resultater som hever kvaliteten på oppgavene

Sensorer skal fortsatt registrere karakterene i PAS. Det er fremdeles oppgaveutviklerne som står for det faglige arbeidet med oppgavene, og faglig skjønn er fortsatt viktig for vurderingsarbeidet. 

Utprøvinger med elever

I mange fag blir oppgavetypene prøvd ut på skoler over hele landet, blant annet for å undersøke vanskelighetsgraden til oppgavene. Utprøvinger og tilbakemeldingene fra lærere og elever utgjør grunnlaget for videre utvikling av eksamensoppgaver og vurderingskriterier.

Vi gjennomfører også brukertester av den nye gjennomføringsløsningen. Vi undersøker blant annet om kandidatene klarer å bruke hjelpemidlene de er vant med, og om de får til å levere digitale besvarelser.

Bruk av hjelpemidler til eksamen.