Endringer i eksamen etter nye læreplaner

Skolen har fått nye læreplaner som fører til faglige endringer i eksamen. Parallelt blir eksamen og prøver digitalisert. Endringene innføres over flere år.

Eksempeloppgaver

I eksempeloppgavene får du informasjon om de ulike forslagene til oppgavetyper etter nye læreplaner, og hva som er nytt for gjennomføringen av eksamen i hvert fag. Flere eksempeloppgaver kommer, inkludert eksempeloppgaver for ulike programfag og yrkesfag.

Eksempeloppgaver for ulike fag og trinn

Engelsk 

Fremmedspråk 

Matematikk

Norsk

Politikk og menneskerettigheter 

Samisk som førstespråk og andrespråk (Ny)

Kvensk og finsk som andrespråk (Ny)

Sosialkunnskap 

Økonomistyring 

Eksempeloppgavene kan dere bruke til å forberede elevene på de ulike oppgavetypene som de vil møte til eksamen.

Utprøvinger med elever

Oppgavetypene blir prøvet ut på skoler over hele landet, blant annet for å undersøke vanskelighetsgraden til oppgavene. Resultatene fra utprøvingen utgjør sammen med andre tilbakemeldinger grunnlaget for utvikling av endelige eksamensoppgaver og vurderingskriterier.

Vi skal gjennomføre brukertester av den nye digitale tjenesten. Vi vil  også undersøke blant annet om elevene og kandidatene klarer å bruke hjelpemidlene de er vant med og om de får til å levere digitale besvarelser. 

Gi oss tilbakemeldinger

Vi ønsker tilbakemeldinger på eksempeloppgaver når de er publisert. Du finner tilbakemeldingsskjemaer etter siste eksempeloppgave for hvert fag. Tilbakemeldingsskjemaene er åpne frem til omtrent én måned etter publisering av eksempeloppgavene.

Det er særlig dere som er elever og lærere vi ønsker tilbakemeldinger fra. Dersom du er lærer, er det ekstra verdifullt for oss om du og elevene dine har jobbet sammen med oppgavetypene før du gir oss tilbakemeldinger. 

Vi samarbeider også med en referansegruppe, hvor de samme organisasjonene som deltok i arbeidet for nye læreplaner er med.

Digitalisering av eksamen og prøver

De nye læreplanene som trådte i kraft fra 2020 bruker et utvidet kompetansebegrep, som gjør det nødvendig å vise kompetanse til eksamen på en bredere måte enn før. Parallelt har direktoratet startet en prosess for digitalisering av eksamen og prøver, og anskaffet et nytt digitalt system for oppgaveutvikling og gjennomføring. Det gir blant annet nye muligheter for hvordan elevene kan vise sin kompetanse.

Kompetansebegrepet i overordnet del av læreplanverket.

Den nye digitale tjenesten ble tatt i bruk for første gang til eksamen våren 2021, av noen få kandidater i noen få fag. Nasjonale prøver og de statlige kartleggingsprøvene blir gjennomført i den nye tjenesten fra og med 2022.

En heldigital eksamen eller prøve er noe mer enn en pdf-fil av oppgaver og besvarelser, som mange kjenner fra for eksempel dagens eksamensløsning. 

Heldigitale eksamener og prøver gir blant annet muligheter for 

 • mer varierte oppgavetyper der eleven får vist bredde i kompetansen sin.
 • å vise kompetanse på nye måter.
 • bruk av lyd og video i oppgavene.
 • å lage gode oppgaver som ivaretar lovkravene for universell utforming.
 • automatisk svarkontroll som gir oppgavene økt reliabilitet.
 • analyse av resultater som hever kvaliteten på oppgavene.

Alt arbeid med eksamener og prøver gjennom året fra oppgaveutvikling til gjennomføring og vurdering, skal fremover gjøres i det samme systemet fremfor i flere ulike system. Sensorer skal fortsatt registrere karakterene i PAS. Det er fortsatt oppgaveutviklerne som står for det faglige arbeidet med oppgavene, og faglig skjønn er fortsatt viktig for vurderingsarbeidet. 

I arbeidet med gjennomføring og oppfølging av nasjonale prøver har mange i skolen allerede blitt godt kjent med digitale oppgaver. For de obligatoriske statlige prøvene vil nok derfor endringene ikke oppleves som like store som til eksamen.

De første som tok i bruk den nye tjenesten, var privatister som gjennomførte skriftlig eksamen i matematikk og engelsk for vg1 etter nye læreplaner (LK20) våren 2021.

Elever skal gjennomføre nasjonale prøver og de statlige kartleggingsprøvene i den nye tjenesten fra og med 2022. 

Det nye eksamens- og prøvesystemet følger et stramt løp for utvikling og innføring, med mange tidsfrister over flere år. Det betyr at ikke all funksjonalitet vil være på plass de første gangene det tas i bruk. Et viktig prinsipp i arbeidet med utvikling og innføring er utprøving av oppgaver i forkant av gjennomføringsperioder og brukertesting av funksjonalitet. Dette viktig også etter at tjenesten er tatt i bruk første gang. 

Systemet er levert av den internasjonale leverandøren TAO, og er i bruk i flere europeiske land. Du finner mer informasjon om løsningen på leverandørens nettsider.

Vi er i kontakt med de administrative nivåene i skolen for å fase inn det nye eksamens- og prøvesystemet. En heldigital eksamen stiller blant annet strengere krav til stabil nettilgang, noe som er viktig under eksamen.

Opplæring for oppgaveutviklere

Det er kun oppgaveutviklere for eksamen, nasjonale prøver og de statlige kartleggingsprøvene som skal ha tilgang til den nye tjenesten. Skoler eller enkeltpersoner uten oppdrag som oppgaveutvikler, skal ikke ha tilgang. Oppgaveutviklere som skal ha tilgang, får det fra Utdanningsdirektoratet eller kontaktperson i fylkeskommunen.

Vi har laget et opplæringskurs for oppgaveutviklere om hvordan den nye tjenesten fungerer. Kurset har seks moduler, og hver modul tar inntil én time å gjennomføre.

Logg inn – opplæringskurs i det nye eksamens- og prøvesystemet

Brukerstøtte for nytt eksamens- og prøvesystem

Vi har opprettet egen servicedesk for nytt eksamens- og prøvesystem der du kan melde inn saker og sende inn spørsmål.

Dere som er brukere av det nye eksamens- og prøvesystemet er lagt til i servicedesken. Du skal ha mottatt en e-post fra Jira slik at du kan opprette en bruker. Dersom du ikke har mottatt e-post kan årsaken være at du allerede har tilgang servicedesk.

Faglige endringer som følge av nye læreplaner

Vi gjør endringer i eksamen i de fleste fag med bakgrunn i de faglige endringene i læreplanene. I mange fag vil erfaringer vi gjør oss underveis være en viktig del av arbeidet med å fornye og videreutvikle eksamen. Endringer i eksamen følger innføringen til de nye læreplanene, og den faglige utviklingen av eksamen vil derfor strekke seg over flere år.

De gamle læreplanene fra 2006 fases gradvis ut. Det betyr at det i noen år vil være kandidater som har krav til å ta eksamen etter læreplaner fra 2006 (LK06), også etter at læreplanene fra 2020 (LK20) er tatt i bruk. Til eksamen vil det derfor være bruk for oppgavesett etter både LK06 og LK20. 

Arbeidet med endringer i eksamen foregår parallelt som de nye læreplanene trer i kraft og innføres. I noen fag krever det mer endringer enn andre fordi læreplanene krever det. Oversikten blir oppdatert fortløpende.

Våren 2021 

Våren 2021 ble de første eksamener gjennomført i det nye tjenesten, i noen av fellesfagene i videregående opplæring:

 • Engelsk, vg1
 • Praktisk matematikk 1P og 1PY, vg1
 • Teoretisk matematikk 1T og 1TY, vg1

Vi har besluttet at endringer i eksamen i matematikk skal utredes videre frem mot våren 2023. 

Våren 2022 

Yrkesfag og studieforberedende i videregående opplæring og eksamen for 10. trinn:

 • Sentralt gitt skriftlig eksamen for 10. trinn
 • Sentralt gitt skriftlig eksamen for vg2

I flere fag kommer det eksempeloppgaver, som blir publisert på udir.no i perioden september 2021 til januar 2022: 

 • Engelsk 1
 • Økonomistyring
 • Sosialkunnskap
 • Politikk og menneskerettigheter
 • IT-utviklerfaget, vg3
 • Dyrefaget, vg3
 • Ventilasjonsteknikerfaget, vg3
 • Havbruksteknikk, vg3
 • Bilpleiefaget, vg3
 • Lift- og truckmekanikerfaget, vg3
 • Anleggsrørleggerfaget, vg3
 • Matematikk R1
 • Matematikk S1
 • Veidrifts- og veivedlikeholdsfaget, vg3

Våren 2023 

Første eksamen i den nye tjenesten i blant annet

 • Norsk hovedmål, vg3
 • Samisk som førstespråk, vg3
 • Norsk sidemål, vg3

Den viktigste endringen for fellesfagene er at det blir større variasjon i oppgavetypene. Mer variasjon i oppgavetyper skal sikre at elevene får vise sin kompetanse i så stor del av faget som mulig. God forståelse av kompetanse er en viktig del av opplæringen og for eksamen som del av sluttvurderingen. 

Eksamen i fellesfagene skal følge kriteriene for oppgaveutvikling som er beskrevet i et nytt  rammeverk

Endringene baserer seg blant annet på rådene fra den nasjonale eksamensgruppa.

Sentralt gitt eksamen i programfagene, yrkesfag og studieforberedende blir endret i tråd med nye læreplaner. Endringene innføres over tid. 

I likhet med fellesfagene er målet at kandidatene under eksamen skal få vise sin kompetanse i en så stor del av faget som mulig.

I mange fag vil ikke endringene fra dagens eksamensoppgaver bli særlig store. For fag hvor det kommer større endringer publiserer vi eksempeloppgaver som dere kan gi oss tilbakemeldinger på. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!