Endringer i eksamen etter nye læreplaner

Her finner du informasjon om digitalisering og om faglige endringer i eksamen, eksempeloppgaver etter nye læreplaner og bruk av hjelpemidler. Endringene innføres over flere år.

Faglige endringer som følge av nye læreplaner

Vi gjør endringer i eksamen i de fleste fag med bakgrunn i de faglige endringene i læreplanene. I mange fag vil erfaringer vi gjør oss underveis være en viktig del av arbeidet med å fornye og videreutvikle eksamen. Endringer i eksamen følger innføringen til de nye læreplanene, og den faglige utviklingen av eksamen vil derfor strekke seg over flere år.

De gamle læreplanene fra 2006 fases gradvis ut. Det betyr at det i noen år vil være kandidater som har krav til å ta eksamen etter læreplaner fra 2006 (LK06), også etter at læreplanene fra 2020 (LK20) er tatt i bruk. Til eksamen vil det derfor være bruk for oppgavesett etter både LK06 og LK20.

Arbeidet med endringer i eksamen foregår parallelt som de nye læreplanene trer i kraft og innføres. I noen fag krever det mer endringer enn andre fordi læreplanene krever det. Oversikten blir oppdatert fortløpende.

Vi har besluttet at endringer i eksamen i matematikk skal utredes videre frem mot våren 2023. 

Våren 2022 

I løpet av våren 2022 skal det gjennomføres eksamen for yrkesfag og studieforberedende i videregående opplæring og for 10. trinn

 • Sentralt gitt skriftlig eksamen for 10. trinn
 • Sentralt gitt skriftlig eksamen for vg2

Våren 2023 

Første eksamen i ny gjennomføringstjeneste i blant annet

 • Norsk hovedmål, vg3
 • Samisk som førstespråk, vg3
 • Norsk sidemål, vg3

I 2022 vil noen eksamener gjennomføres i PGS, og andre eksamener gjennomføres i det nye gjennomføringssystemet. I eksamensplanen kan du se hvilket system hver eksamen gjennomføres i.

Eksamener i det nye gjennomføringssystemet er heldigitale, og det trykkes ikke oppgavesett for dem. Kandidatene må gjennomføre eksamen digitalt. 

Forberedelsesmateriell blir tilgjengelig på https://kandidat.udir.no/ kl. 09.00 på forberedelsesdagen. På eksamensdagen vil kandidatene forberedelsesmateriell som en del av eksamensoppgavesettet.

Eksamensvakt eller skoleadministrator kan gi kandidater tilgang for å gjennomføre eksamen via kandidatmonitor. Vær oppmerksom på at det er to forskjellige monitorer for de to gjennomføringssystemene.

Krav til utstyr og teknisk oppsett

Kandidater må før eksamen sette seg inn i hvilke krav som gjelder til utstyret de skal bruke under eksamen.

Vi har også laget en oversikt til skoler og it-ansvarlige om teknisk oppsett.

Den viktigste endringen for fellesfagene er at det blir større variasjon i oppgavetypene. Dette gjør at elevene får vise sin kompetanse i så stor del av faget som mulig. God forståelse av kompetanse er en viktig del av opplæringen og for eksamen som del av sluttvurderingen. 

Eksamen i fellesfagene skal følge kriteriene for oppgaveutvikling som er beskrevet i et nytt  rammeverk

I mange fag vil ikke endringene fra dagens eksamensoppgaver bli særlig store. Se eksempeloppgaver.

I likhet med fellesfagene er målet at kandidatene under eksamen skal få vise sin kompetanse i en så stor del av faget som mulig.

Digitalisering av eksamen

De nye læreplanene bruker et utvidet kompetansebegrep, som gjør det nødvendig å vise kompetanse til eksamen på en bredere måte enn før. Dette gis det mulighet for gjennom en ny digital løsning for å utvikle og gjennomføre eksamen.

Kompetansebegrepet i overordnet del av læreplanverket.

En heldigital eksamen er noe mer enn en pdf-fil av oppgaver og besvarelser, som mange kjenner fra for eksempel dagens eksamensløsning. 

Heldigitale eksamener gir blant annet muligheter for 

 • mer varierte oppgavetyper der eleven får vist bredde i kompetansen sin.
 • å vise kompetanse på nye måter.
 • bruk av lyd og video i oppgavene.
 • å lage gode oppgaver som ivaretar lovkravene for universell utforming.
 • automatisk svarkontroll som gir oppgavene økt reliabilitet.
 • analyse av resultater som hever kvaliteten på oppgavene.

Alt arbeid med eksamener gjennom året fra oppgaveutvikling til gjennomføring og vurdering, skal fremover gjøres i det samme systemet fremfor i flere ulike system. Sensorer skal fortsatt registrere karakterene i PAS. Det er fortsatt oppgaveutviklerne som står for det faglige arbeidet med oppgavene, og faglig skjønn er fortsatt viktig for vurderingsarbeidet. 

Eksempeloppgaver

I eksempeloppgavene får du informasjon om de ulike forslagene til oppgavetyper etter nye læreplaner, og hva som er nytt for gjennomføringen av eksamen i hvert fag. 

Eksempeloppgavene kan dere bruke til å forberede elevene på de ulike oppgavetypene som de kan møte til eksamen.

Utprøvinger med elever

I mange fag blir oppgavetypene prøvet ut på skoler over hele landet, blant annet for å undersøke vanskelighetsgraden til oppgavene. Resultatene fra tilbakemeldingene utgjør grunnlaget for utvikling av endelige eksamensoppgaver og vurderingskriterier.

Vi gjennomfører brukertester av den nye gjennomføringsløsningen. Vi undersøker blant annet om elevene og kandidatene klarer å bruke hjelpemidlene de er vant med og om de får til å levere digitale besvarelser. 

Elevene kan løse hele eksamen, også eksamen i matematikk, med tilgang til hjelpemidler som de kjenner fra opplæringen.

Bruk av hjelpemidler til eksamen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!