Standpunktvurdering

Standpunktkarakterer skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved slutten av opplæringen i fag.

Standpunktkarakterer er sluttvurderinger som skal føres på vitnemålet både i grunnskolen og i videregående opplæring. Standpunktkarakterer kan få betydning for opptak til videregående opplæring, videre studier og for framtidig arbeidsliv. I de fleste fag får elever standpunktkarakterer etter 10. trinn.

Regelverket om standpunktkarakterer

Med bakgrunn i revideringene av bestemmelsene om vurdering i forskrift til opplæringslov, gjeldene fra 01.08.2020, er denne siden under arbeid og vil bli oppdatert i løpet av høsten 2020. I tekstboksen under har vi samlet utdrag fra de mest sentrale bestemmelsene om fastsetting av standpunktkarakterer i opplæringslova:

§ 3-3. Grunnlaget for vurdering i fag (Utdrag)

Grunnlaget for vurdering i fag er kompetansemåla i læreplanen i faget. Kompetansemåla skal forståast i lys av teksten om faget i læreplanen. Elevar, lærlingar, lærekandidatar og praksisbrevkandidatar skal vere kjende med læreplanen i faget.

Føresetnader, fråvær, orden eller åtferd skal ikkje inn i vurderinga i fag. Innsats er berre ein del av grunnlaget for vurdering dersom det følgjer av læreplanen i faget.

Elevar, lærlingar, lærekandidatar og praksisbrevkandidatar skal møte fram og delta aktivt i opplæringa. Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at lærar og instruktør ikkje har tilstrekkeleg vurderingsgrunnlag til å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i fag.

§ 3-14. Sluttvurdering i fag (utdrag)

Sluttvurderinga skal gi informasjon om kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten ved avslutninga av opplæringa i fag i læreplanverket, jf. § 3-3.

§ 3-15. Standpunktkarakterar i fag (utdrag)

Ein standpunktkarakter skal vere uttrykk for den samla kompetansen eleven har i faget ved avslutninga av opplæringa. Eleven skal vere kjend med kva det blir lagt vekt på i fastsetjinga av hennar eller hans standpunktkarakter. Eleven skal ha fått høve til å vise kompetansen sin på fleire og varierte måtar. Kompetanse som eleven har vist i løpet av opplæringa, er ein del av vurderinga når standpunktkarakteren skal fastsetjast.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!