Standpunktvurdering

Standpunktkarakterer skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved slutten av opplæringen i fag.

Vurderingsforskriften er på høring. Nettsidene om vurdering vil bli oppdatert når endringer i forskriften er besluttet.

Standpunktkarakterer er sluttvurderinger som skal føres på vitnemålet både i grunnskolen og i videregående opplæring.  Standpunktkarakterer kan få betydning for opptak til videregående opplæring, videre studier og for framtidig arbeidsliv. I de fleste fag får elever standpunktkarakterer etter 10. trinn.

Standpunktkarakterer skal være faglig relevante og rettferdige

For at standpunktkarakterene i størst mulig grad skal være rettferdige og gis på likt grunnlag må karakterene være fastsatt i samsvar med læreplanen for faget og gjeldende regelverk. Dette forutsetter blant annet god læreplanforståelse og innebærer at lærere sammen med kollegaer diskuterer og reflekterer over hva kompetanse i faget er på ulike nivå.

Se filmer om standpunktvurdering

Samarbeid om vurderingspraksis

Læreplaner og hjelp til å forstå dem

Jobb med læreplan, mål, kjennetegn og kriterier

Kjennetegn til støtte for standpunktkarakterer etter 10. trinn

Regelverket om standpunktkarakterer

Forskrift til opplæringslova (forskrift til friskolelova):

§ 3-3. Grunnlaget for vurdering i fag
Grunnlaget for vurdering i fag er kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei er fastsette i læreplanverket, jf. § 1-1 eller § 1-3.

Føresetnadene til den enkelte, fråvær, eller forhold knytte til ordenen og åtferda til eleven, lærlingen eller lærekandidaten skal ikkje trekkjast inn i vurderinga i fag. I faget kroppsøving skal innsatsen til eleven vere ein del av grunnlaget for vurdering.  

Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læraren og instruktøren får grunnlag til å vurdere eleven, lærlingen og lærekandidaten sin kompetanse i faget. Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at læraren ikkje har tilstrekkeleg grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. (Utdrag)

§ 3-16 (§ 3-15). Samanhengen mellom undervegsvurderinga og standpunktkarakteren i fag

Undervegsvurderinga skal fremje læring og gi eleven høve til å forbetre kompetansen sin gjennom opplæringstida i faget. Den kompetansen eleven har vist undervegs i opplæringa er ein del av grunnlaget for vurderinga når standpunktkarakteren i fag skal fastsetjast, jf. § 3-3 og § 3-18.

§ 3-17 (§ 3-16). Sluttvurdering i fag
Sluttvurderinga skal gi informasjon om kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten ved avslutninga av opplæringa i fag i læreplanverket, jf. § 3-3. (Utdrag)

§ 3-18 (§ 3-17). Standpunktkarakterar i fag

Standpunktkarakteren må baserast på eit breitt vurderingsgrunnlag som samla viser den kompetansen eleven har i faget, jf. § 3-3 og § 3-16. Eleven skal vere kjend med kva det blir lagt vekt på i fastsetjinga av hennar eller hans standpunktkarakter. (Utdrag)

I faktaboksen har vi samlet utdrag fra de mest sentrale bestemmelsene om fastsetting av standpunktkarakterer. Nedenfor finner du en nærmere forklaring på enkelte deler av bestemmelsene.

Bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser den kompetansen eleven har i faget

Kompetanse i fag handler om å bruke kunnskaper og ferdigheter i kombinasjon til å løse oppgaver og utfordringer.Formålet og hovedområdene i faget gir retning for å forstå kompetansemålene i sammenheng og hva samlet kompetanse i faget er. Når standpunktkarakteren skal fastsettes, skal læreren foreta en samlet vurdering av elevens kompetanse. Det innebærer å løfte blikket fra ett og ett kompetansemål og se dem i sammenheng.

For at læreren skal få et godt bilde av elevens kompetanse, må eleven vise kompetanse på ulike måter og i ulike sammenhenger. Det kan skje gjennom fagsamtaler, læringsaktiviteter og oppgaver, skriftlige eller muntlige prøver, diskusjoner eller fremføringer, produkter elevene har laget, læringslogger osv. En standpunktkarakter basert på én prøve vil normalt ikke være tilstrekkelig. Det finnes ikke fag hvor elevene skal vise kompetansen sin bare skriftlig eller bare muntlig.

Underveisvurderingens betydning for standpunktkarakteren i fag

Underveisvurderingen skal fremme læring og gi eleven mulighet til å forbedre kompetansen sin gjennom opplæringstiden. Samtidig er den kompetansen eleven viser i faget i løpet av opplæringen, en del av grunnlaget for vurderingen når standpunktkarakteren i fag skal fastsettes. Standpunktkarakteren må altså ikke utelukkende baseres på kompetanse oppnådd mot slutten av opplæringen.

Underveisvurdering skal gi elever mulighet til å forbedre kompetansen sin gjennom opplæringstiden. Elever kan for eksempel ha økt sin kompetanse i ett hovedområde gjennom å jobbe med kompetansemål innenfor et annet hovedområde i faget. Ved slutten av opplæringen vil de kunne forstå helheten i faget og se sammenhenger på tvers av hovedområdene. Hvor relevant det er å bruke informasjon fra underveisvurderingen i standpunktvurderingen, vil avhenge av om informasjonen sier noe om elevens sluttkompetanse. Læreren har ikke anledning til å fastsette en standpunktkarakter ut fra et gjennomsnitt av karakterer gitt gjennom opplæringen.

Eleven må være tilstede og vise faglig progresjon

For at skole og lærebedrifter skal kunne oppfylle formålet med opplæringen (Opplæringsloven § 1-1) har elevene ansvar for å være til stede og delta aktivt i opplæringen (forskriften § 3-3). På den måten vil læreren få mulighet til å veilede eleven og tilrettelegge for videre læring, og samtidig få oversikt over hvilken kompetanse eleven har, også når opplæringen nærmer seg slutten. Underveis i opplæringen kan elevene vise kompetanse som har betydning for standpunktvurderingen.

Om fraværsgrenser i videregående opplæring

Om behandling av klager på standpunktkarakterer i fag

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!