Kompetansepakke for innføring av nytt læreplanverk

Kompetansepakken gir støtte til skolene i arbeidet med å bruke, tolke og forstå det nye læreplanverket.

Det er skoleeier eller skoleleder som beslutter om skolen skal benytte seg av kompetansepakken. Det er ingen begrensninger på kapasitet eller antall deltakere. Kompetansepakken er skolebasert. Det betyr at utviklingsarbeidet skjer på egen skole og at alle deltar.

Gå til kompetansepakken

Innhold

Kompetansepakken er delt inn i disse modulene: 

Modulen inneholder støtte til å starte arbeidet med kompetansepakken. Den har også ekstra støtte til skoleleder og skoleeier. Vi anbefaler at skolen starter med å reflektere rundt hvilken praksis de har i dag, hvilken praksis de ønsker å oppnå og hvordan de kan komme dit.

Formålet med modulen er å forstå verdigrunnlaget i overordnet del på en slik måte at det preger opplæringen. Å reflektere og diskutere sammen i profesjonsfellesskapet er sentralt for å utvikle denne forståelsen.

Modulen har tre deler:

 • verdiløftet i praksis
 • hva er overordnet del?
 • elevstemmer

Modulen legger opp til fellesmøter på tvers av fag, team eller trinn. Modul 1 bør gjennomføres først og trekkes fram igjen i de andre modulene fordi overordnet del gir en forståelsesramme for alt arbeid med læreplaner.

Målet med modulen er å tolke og bruke læreplaner på en måte som bidrar til kompetanse for elevene.

Modulen har fire deler:

 • læreplanstruktur
 • om faget
 • kompetansemål
 • vurdering

I modulen utvikler dere planer i fagene deres. Arbeidet skjer individuelt og i grupper.

Formålet med modulen er å etablere en felles forståelse av hva dybdelæring er videreutvikle praksis som legger til rette for dette.

Modulen har tre deler:

 • dybdelæring – definisjon og bakgrunn
 • å lære å lære – for livet
 • vurdering som støtter dybdelæring

For hver del legges det opp til minst ett fellesmøte på tvers av fag, trinn eller team.

Formålet med modulen er å forstå intensjonen med de tverrfaglige temaene slik at opplæringen gir elevene kompetanse til å ta ansvarlige og bevisste valg.

Modulen har tre deler:

 • Hvorfor er de tre tverrfaglige temaene en del av læreplanen?
 • Hvordan svarer de ulike temaene på de store samfunnsutfordringene?
 • Hvordan kan arbeid med de tre tverrfaglige temaene videreutvikle elevens kompetanse?

Det legges opp til arbeid i fellesmøter på tvers av fag, trinn og team.

Formålet med modulen er å videreutvikle profesjonsfellesskap og bidra til fortsatt arbeid med å utvikle læreplanforståelsen.

Modulen har fire deler:

 • Hva er status nå i sluttfasen av kompetansepakken?
 • Hvor skal vi (1–2 år fram i tid)?
 • Hvordan kan vi bruke profesjonsfellesskapene for å drive det videre arbeidet framover?
 • Modulavslutning

Modulen støtter skolenes arbeid med å videreutvikle vurderingspraksis i tråd med nytt læreplanverk og endringene i vurderingsforskriften.

Denne modulen bygger på modul 2 og 5. De ulike delene i modulen henger sammen, og kan tas som en helhet eller som ulike deler over tid.

Modulen har seks deler:

 • formål med underveisvurdering
 • å gi retning for elevenes læring, i tråd med læreplanen
 • å følge med på elevenes kompetanse og utvikling
 • dialog om mestring, utvikling og videre læring
 • helhetlig og integrert underveisvurdering i praksis
 • standpunktvurdering

De fem første deler handler om underveisvurdering. Den siste delen legger til rette for arbeid med standpunktvurdering og er spesielt rettet mot ungdomstrinn og videregående skoler.

Vi anbefaler at dere starter med introduksjonsmodulen, etterfulgt av modul 1, og dere kan selv velge hvilken rekkefølge dere vil ta de andre modulene. Det er også mulig å bare ta noen av modulene.

Skolene tar utgangspunkt i sine utviklingsbehov, og kompetansepakken kan brukes i desentralisert ordning for kompetanseutvikling. Fagmiljøer som samarbeider med og støtter skoleeiere og skoler i deres langsiktige utviklingsarbeid, kan bruke innholdet i kompetansepakken som utgangspunkt for dialog og eventuell veiledning.

Tidsbruk

Det kan variere noe hvor lang tid det tar å gjennomføre hver modul. Dersom skoler setter av 4–8 timer per måned, inkludert fellesmøter og mellomarbeid som oppgaver, utprøving i praksis og erfaringsdeling, skal det være mulig å gjennomføre kompetansepakken på et halvt år.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!